Kult świętych

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Araszczuk Stanisław, Ponadnarodowość kultu świętych w świetle średniowiecznych śląskich kalendarzy liturgicznych, [w:] Dziedzictwo wiary diecezji legnickiej, red. S. Araszczuk, Legnica 1997, s. 57-70.
 • Maroń Franciszek, Dzieje ośrodków kultu religijnego na Śląsku Cieszyńskim, SSHT 8 (1975), s. 79-129.
 • Sobeczko Helmut Jan, Średniowieczny kult liturgiczny czterech głównych patronów Śląska [Jan Chrzciciel, Jan Ewangelista, św. Wincenty, św. Jadwiga], [w:] Człowiek i Kościół w dziejach, red. J. Kopiec, N. Widok, Opole 1999, s. 129-145.
 • Świerczek Józef, Krzyże pokutne na terenie diecezji katowickiej, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Wolnik Franciszek, Święci w zabytkach liturgicznych nyskich bożogrobców, [w:] Człowiek i Kościół w dziejach, red. J. Kopiec, N. Widok, Opole 1999, s. 147-165.

Alfabetycznie

 • Byczkowski Józef, Kult świętej Anny w Niemczech, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej [...], red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 148-153.
 • Olszar Henryk, Organizacja świątyni „zastępczej” dla kultu św. Anny w diecezji katowickiej po podziale Górnego Śląska w 1922 roku, [w:] Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, pod red. J. Lubos-Kozieł, J. Gorzelika, J. Filipczyk i A. Lipnickiego, Wrocław 2005, s. 239-250.
 • Piechota B., Początki kultu świętej Anny na Śląsku, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej [...], red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 9-20.
 • Adamski Roman, Der Barbarakult in Schlesien, Breslau 1939.
 • Folkert Kazimierz, Kult liturgiczny św. Barbary w Diecezji Katowickiej w latach 1925-1975, Katowice 1983, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Mykita-Glensk Czesława, Kult Św. Barbary w działalności teatralnej górnośląskich amatorów, [w:] Śląskie miscellanea. Literatura, folklor, t. 4., red. J. Malicki, K. Heska-Kwaśniewicz, Warszawa 1992, s. 71-75.
 • Pyka Henryk, Święta Barbara w legendzie i obrazie [w:] Święta Barbara patronka górników, Katowice 1999, s. 9-18.
 • Dygacz Kornelia, Kult świętej Barbary w środowisku górniczym, [w:] Święta Barbara patronka górników, Katowice 1999, s. 19-22.
 • Myszor Jerzy, Z dziejów kultu św. Barbary na Śląsku (XIX-XX w.), [w:] Patronki polskiego górnictwa. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji otwarcia wystawy Patronki Polskiego Górnictwa, Zabrze 1993.
 • Tatarczyk Witold, Kult świętej Barbary w parafii Jedłownik, Katowice 1988, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Święta Barbara patronka górników. [Karbownik Andrzej, Kozłowski Janusz, Pyka Henryk, [komitet redakcyjny], Katowice 1999, s. 41-123.
 • Święta Barbara na sztandarach rudzkich kopalń. Ze zbiorów Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska 1999.
 • Wodarczyk Adam, Ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). Człowiek wiary konsekwentnej, [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, Katowice-Piekary Śląskie 2002, s. 178- 193.
 • Kurek Jacek, Hojka Zbigniew, Śląski Machabeusz -ks. Józef Czempiel i jego parafia, Chorzów 1997.
 • Myszor Jerzy, Sługa Boży ks. Józef Czempiel (1883-1942), [w:] Męczennicy za wiarę 1939-1945, pr. zb., Warszawa 1996, s. 89-95,
 • Zimmermann Helena, Sylwetka duchowa bł. Józefa Czempiela na podstawie jego pism, Katowice 2003, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Myszor Jerzy, Proces kanonizacyjny bł. Michała Kozala „cum sociis”, WD 1991, nr 5, s. 166-170.
 • Hojka Zbigniew, Ostatnie lata życia i śmierć księdza dziekana Józefa Czempiela (1939-1942), [w:] Z dziejów tradycji, historii i kultury Wielkich Hajduk. Materiały sesji [...], Chorzów Batory 1996, s. 111-122.
 • Woroniecki Jacek, Błogosławiony Czesław, Opole 1947.
 • Walter Ewald, Der Selige Ceslaus (+1242), ein Schüler des heiligen Dominikus. Beiträge zur Biographie und zur Verehrung, ASKG 44 (1986), s. 147-164.
 • Walter Ewald, Der Selige Ceslaus. (+1242), ein Schüler des heiligen Dominikus. Beiträge zur Biographie und zur Verehrung. Teil 2, ASKG 46 (1988), s. 45-76.
 • Myszor Wincenty, Święty Florian: legenda i kult, Zeszyty Chorzowskie 1 (1996), s. 7-9.
 • Olszar Henryk, Święty Florian w hagiografii, [w:] Święty Florian. 1700 lat obecności, pod red. J. Kurka, Chorzów 2004, s. 12-19.
 • Rak Romuald, Św. Melchior Grodziecki na tle sytuacji religijno-społecznej XVII w., SSHT 30 (1997), s. 103-112.
 • Św. Melchior Grodziecki przyszedł do swoich, pr. zb., Cieszyn 1995
 • Olszar Henryk, Wypowiedzi prymasa Tysiąclecia o Auguście Kardynale Hlondzie „ze Śląska rodem”, WA 2001, nr 10, s. 478-487.
 • Kominek Bolesław, Utraciliśmy Ojca i Przyjaciela, GN 1948, nr 47, s. 379, [odezwa Administratora Apostolskiego po śmierci ks. prymasa Hlonda].
 • Adamska Imakulata, Trynitarna duchowość w komunii z Maryją Sługi Bożej s. Marii Dulcissimy Heleny Hoffmann (1910-1936), [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, Katowice-Piekary Śląskie 2002, s. 137-152.
 • Grabelus Franciszek, Kult świętego Jacka w Kamieniu Śląskim, Opole 1998.
 • Gotschalk Joseph, Zur Geschichte der Hyazinth-Verehrung, ASKG 16 (1958), s. 60-98.
 • Gruszka Henryk, Kult liturgiczny św. Jacka w Diecezji Katowickiej w latach 1925-1975, Katowice 1982, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Woroniecki Jacek, Św. Jacek Odrowąż i wprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, Katowice 1947.
 • Olszar Henryk, Święty Jacek w hagiografii, [w:] Światło ze Śląska. 750. rocznica śmierci św. Jacka, Katowice 2007, s. 107-113.
 • Kaczmarek Romuald, Witkowski Jacek, Dzieje relikwii i relikwiarze Świętej Jadwigi, [w:] Święta Jadwiga Śląska (ok. 1174-1243). W 750 rocznicę śmierci, Wrocław 1993, s. 31-92.
 • Krupiński Tadeusz, Kwiatkowska Barbara, Szczątki kostne Świętej Jadwigi w ujęciu antropologicznym, [w:] Święta Jadwiga Śląska (ok. 1174-1243). W 750 rocznicę śmierci, Wrocław 1993, s. 7-21.
 • Schott Christian-Erdmann, Hedwig von Schlesien, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, hrsg. von J. Köhler, R. Bendel, Münster -Hamburg-London 2002, s. 511-524.
 • Dola Kazimierz, Koronacja św. Jadwigi na tle rozwoju kultu świętych w Europie XIII w. Colloquium Salutis 16 (1984), s. 83-94.
 • Gottschalk Joseph, Die Kanonisationsurkunde der hl. Hedwig, ASKG 22 (1964), s. 120-139.
 • Gottschalk Joseph, St. Hedwig in der neuesten polnischen Geschichtsschreibung, ASKG 23 (1965), s. 1-12.
 • Gotschalk Joseph, Hedwigsverehrung durch 700 Jahre ausserhalb von Schlesien, ASKG 24 (1966), s. 100-126.
 • Gottschalk Joseph, Mittelalterliche Hedwigs-Hymnen, ASKG 8 (1950), s. 26-34.
 • Gotschalk Joseph, Hedwigs-Predigten aus 700-Jahren, ASKG 40 (1982), s. 129-164.
 • Hervay Ferenc, Die Geschwister der heiligen Hedwig un Ungarn, ASKG 40 (1982), 223-240.
 • Jedin Hubert, Eine falsche Spur: Die angeblich von Papst Clemens IV verfaßste Hedwigsvita, ASKG 8 (1950), s. 14-25.
 • Kiełbasa Antoni, Efekty działań wychowawczych św. Jadwigi w zakresie postaw własnych dzieci i wnuków, [w:] Dziedzictwo wiary diecezji legnickiej, red. S. Araszczuk, Legnica 1997, s. 29-43.
 • Kopiec Jan, Kult św. Jadwigi na Górnym Śląsku, [w:] Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe sympozjum naukowe, [...] red. Michał Kaczmarek, Marek L. Wójcik. Wrocław 1995, s. 433-440.
 • Marschall Werner, Ein Hirtenbrief Kardinal Bertrams zum Jubilaeum des seligen Johannes Sarkander, Ob.Jahr. 1 (1985), s. 118-136.
 • Rajchel Zbigniew, Rekonstrukcja czaszki i głowy Świętej Jadwigi, [w:] Święta Jadwiga Śląska (ok. 1174-1243). W 750 rocznicę śmierci, Wrocław 1993, s. 23-29.
 • Schulte Lambert, Die Translation die hl. Hedwig, [w:] Lambert Schulte, Kleine Schriften, Darstellung und Quellen zur schlesischen Geschichte, Bd. 23, Breslau, s. 16-180.
 • Suchoń Benigna, Święta Jadwiga, księżna Śląska, NPrz. 53 (1980), s. 5-132.
 • Urban Wincenty [rec.], Prace ks. Prałata Józefa Gottschalka o św. Jadwidze Śląskiej, NPrz. 40 (1973), s. 247-251.
 • Walter Ewald, Der Todes- und Begrägnistag der hl. Hedwig, ASKG 22 (1964), s. 140-176.
 • Grodoń Dariusz, Historia kultu św. Jana Chrzciciela w mieście Orzeszu i okolicy, Katowice 1993, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Mariusz Mrzyk; Kult św. Jana Nepomucena na ziemi pszczyńskiej (komunikat), [w:] Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze, red. A. Barciak, Suszec 2002, s. 235.
 • Mrzyk Mariusz, Problematyka kultu św. Jana Nepomucena w XVIII i XIX wieku na ziemi pszczyńskiej, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 23 (1998), s. 92-106.
 • Musialik Wanda, Pozapielgrzymkowe formy tradycji świętojańskiej na Śląsku i w Polsce, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej [...], red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 134-147.
 • Swastek Józef, Proweniencja i rozwój kultu św. Jerzego w Polsce w świetle wezwań kościołów w okresie przedtrydenckim, Colloquium Salutis 1 (1969), s. 107-126.
 • Fitych Tadeusz, Kult św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII w., [w:] Misericordia et veritas, red. J. Mandziuk i J. Pater, Wrocław 1986, s. 147-171.
 • Jęczek Alojzy, Kult św. Józefa w dekanacie piekarskim ze szczególnym uwzględnieniem parafii św. Józefa w Piekarach Śląskich, Kraków 1977, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Olszar Henryk, „Ucierpieć dla sprawy Bożej”. Ksiądz Ewald Kasperczyk (1914-1980), [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, Katowice-Piekary Śląskie 2002, s. 167-177.
 • Szymik Jan, Cieszyniak kandydatem na ołtarze. (Rzecz o ks. R. J. Komorku SDB, 1890-1949), Czeski Cieszyn 1997.
 • Trontczyk Marian, Władysław Opolczyk, fundator obrazu Częstochowskiego. NPrz. 52 (1979), s. 91-106.
 • Jaworek Zygmunt, Przyczynki do dziejów kultu MB Częstochowskiej na ziemi gliwickiej w XIX w., STHSO 11: 1985, s. 231-244.
 • Kracla Józef, Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Górnym Śląsku na przełomie XIX/XX wieku, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Zakrzewski Adam, Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii NMP Królowej Świata w Szczygłowicach w latach 1981-1987, Katowice 1992, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Brożek Andrzej, Kult Matki Bożej Częstochowskiej wśród Polonii teksańskiej, Studia Claromontana 13 (1993), s. 301-309.
 • Ziaja P., Sługa Boża Matka Maria Merkert, Nysa 1984.
 • Cebula Margarita Gabriela, Śląska samarytanka Służebnica Boża Maria Merkert (1817-1872), [w:] Działalność społeczno-narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XIX wieku, red. H. Karczyńska, Opole 1997, s. 228-233.
 • Służebnica Boża Maria Merkert. Myśli wybrane z pism. Świadectwa i wspomnienia, zebr. i opr. Margarita Cebula. Wybór tekstów: Cecylia Kudelka, Margarita Cebula, Nysa 1992.
 • Prus Konstanty, Świątobliwa Ofka Piastówna i klasztor SS. Dominikanek w Raciborzu, Opole 1948.
 • Swastek Józef, Błogosławiona Rycheza -matka Piastów polskich (urodzona ok. 995r., zmarła 21 III 1063 roku), Colloquium Salutis 23/24:1991-92, s. 285-300.
 • Birkowski Fabian, Głos krwie B. Jana Sarkandra, męczennika morawskiego przez X. Fabiana Birkowskiego, Doktora Theologa z Zakonu Kaznodziejskiego, Dominika świętego, Katowice 1995.
 • Szymik Jan, Błogosławiony Jan Sarkander, Cesky Tesin 1994.
 • Świerzy A., Przed kanonizacją bł. Jana Sarkandra, GN 24 VII 1994, nr 30.
 • Tomiczek Jan, Kult błogosławionego Jana Sarkandra w aspekcie historycznym i pastoralnym. Świerklany, 1980, mps Biblioteka WTL UŚ
 • Budniak Józef, Męczeństwo bł. Jana Sarkandra, SSHT 13 (1980), s. 309-328.
 • Rak Romuald, Kanonizacja bł. Jana Sarkandra widziana oczyma wicepostulatora procesu diecezjalnego, WA 1994, nr 8, s. 379-390.
 • Machał Michał, Sprawa beatyfikacji księdza Roberta Spiske (1821-1888), Studium kanoniczno-teologiczne, Wrocław 1993.
 • Schenk Wacław, Kult liturgiczny św. Stanisława biskupa na Śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych XIII-XIV w. Studium historyczno-liturgiczne, Lublin 1959.
 • Schenk Wacław, Zagadnienie zależności kultu św. Stanisława od kultu św. Tomasza Kantuaryjskiego w świetle śląskich rękopisów liturgicznych, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 2 (1957).
 • Adamska Imakulata, Chrystus świętej Edyty Stein. Święta Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein (1891-1942), [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. [...], Katowice-Piekary Śląskie 2002, s. 153-166.
 • Shb, Święta Patronka w ukochanym mieście [Edyta Stein], Szkice Lublinieckie 2000, nr 5, s. 15-20.
 • Kapiszewski Henryk, Eremita Świerad na ziemi rodzinnej, NPrz. 23 (1966), s. 65-105.
 • Biłko Leopold, Wspomnienie o przyjacielu, GN 1947, nr 2, s. 12; nr 3, s. 20, [ks. Emil Szramek w obozie].
 • Myszor Jerzy, Sługa Boży ks. Emil Szramek (1887-1942), [w:] Męczennicy za wiarę 1939-1945, pr. zb., Warszawa 1996, s. 95-100.
 • Myszor Jerzy, Sługa Boży ks. Emil Szramek. Proces beatyfikacyjny męczenników II wojny światowej. Nowe pytania i odpowiedzi. Edycja tekstów źródłowych, SSHT 30 (1997), s. 249-271.
 • Szandar Zbigniew P., Najpierw krzyż, [w:] U progu beatyfikacji ks. dr. Emila Szramka. Materiały z sesji naukowej. Katowice 1999, s. 31-36.
 • Victor - quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996.
 • Błogosławiony Emil Szramek 1887-1942, Katowice 1999.
 • Wycisło Janusz, Sylwetka duchowa księdza Emila Szramka, Victor-quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 19-38
 • Swastek Józef, Kult św. Andrzeja Świerada na Śląsku i w Wielkopolsce, Colloquium Salutis 14 (1982), s. 141-158.
 • Nicieja Stanisław S., Kaplica św. Wojciecha na Uniwersytecie Opolskim, [w:] Opolskie drogi św. Wojciecha, red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1997, s. 13-16.
 • Sobeczko Helmut, Opolskie ślady kultu św. Wojciecha w liturgii, [w:] Opolskie drogi św. Wojciecha, red. A. Pobóg-Lenartowicz, Opole Wrocław 1997, s. 89-102.
 • Sykulski Krzysztof, Kult świętego Wojciecha w parafii pod jego wezwaniem w Radzionkowie w Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1998, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Knötel Paul, Der heilige Adalbert in Oberschlesien, Oberschlesien 10 (1911)., s. 373-388.
 • Sękowski Roman, Nieznana pieśń ku czci św. Wojciecha (ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu), [w:] Opolskie drogi św. Wojciecha, red. A. Pobóg-Lenartowicz, Opole Wrocław 1997, s. 117-126.
 • Pszczyński Korneliusz Paweł, Święty Wojciech w ludowej tradycji górnośląskiej, [w:] Opolskie drogi św. Wojciecha, red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1997, s. 103-116.
 • Swastek Józef, Kult świętych w dziejach diecezji wrocławskiej, [w:] Miejsce i rola Kocioła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 185-194.
 • Rak Romuald, Die oberschlesischen Heiligen und Seligen, Ob.Jahr. 16-17 (2001), s. 2001, s. 27-48.
 • Cetwiński Marek, Żywoty świętych jako źródła do genealogii rycerstwa Śląskiego w XIII w., Wrocław 1980, Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia 33, s. 51-75.
 • Czechowicz Bogusław, Domki laterańskie na Śląsku, STHSO 14 (1993), s. 253-274.


Życie religijno - moralne