Caritas

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Źródła

 • Statuten des Vereins vom heiligen Vinzenz von Paul im Bistum Breslau und der Grafschaft Glatz, Breslau 1911.
 • Sprawozdanie Katolickiej Dobroczynności za rok 1936, Katowice [1937].
 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Pan Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo diecezji katowickiej za rok 1936, Katowice 1937.
 • Saltzberger A., Die katholischen Wohltätigkeits-Anstalten und Vereine sowie das katholisch-sociale Vereinswesen ind Diözese Breslau, Freiburg i. Br. 1904.
 • Kaegler E., Die Armenanstalten, milde Stiftungen, Unterstutzungskassen und Wohltätigkeitsvereine, sowie die sonst noch Interesse der Armenpflege bemerkenswerten Einrichtungen Oberschlesien nach amtlichen Quellen zum Bestens der für Oberschlesien zu errichtenden Erziehungsanstalt für schwachsinnige Kinder, Oppeln 1866.

Zagadnienia szczegółowe

 • Bednarski Damian, Śląscy duchowni z pomocą potrzebującym: sylwetki wybranych kapłanów diecezji katowickiej zaangażowanych w dzieło dobroczynności, w: Sprawiedliwość i miłość społeczna: refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, red. A. Wuwer, Katowice 2015, s. 64-76.
 • Błahut-Kowalczyk Aleksandra, Ewangelickie diakonisę w służbie chorym na Śląsku, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 159-176.
 • [Wyglenda Ewa], Sierociniec Polski im. Doktora Andrzeja Mielęckiego, [w:] EPS, s. 505-506, [działalność charytatywna w Katowicach].
 • Bańczyk Anna, Boromeuszki u boku człowieka cierpiącego, s. 127-158
 • Bieżanowski Adam, Katolicka działalność dobroczynna na terenie diecezji katowickiej w latach 1945-1950, NPrz. 44 (1975), s. 229-244.
 • Biogramy sióstr ze zgromadzeń zakonnych pracujących w szpitalnictwie: SMF t. 1: Budniok Elfryda, s. 59; Jeszke (Jasche), Emma, s. 134; Kachel Emilia, s. 137; Vorreiter Marta, s. 276-277; Lubowiecka Helena, s. 170-171; Polok Rozalia, s. 217; t. 2: Gierok Gertruda s. 88].
 • Brachmann Wilhelm, Die Entwicklung des Apothekeswesens in Schlesien, ZfO 7 (1958), s. 241-254, [apteki klasztorne w średniowieczu, rola jezuitów w prowadzeniu aptek].
 • Buczyński Tadeusz, Społeczna działalność charytatywna na Górnym Śląsku w czasie klęsk elementarnych w latach 1830-1880, Katowice 1992
 • Chrząszcz Johannes, Festschrift zum hunderjährigen Jubilaeum des Klosters der Barmherzigen Brüder zu Pilchowitz, Breslau 1914.
 • Derus Stanisław, Powstanie i rozwój „Caritas Academica” we Wrocławiu (1946-1948), Dolny Śląsk 1999 nr 6, s. 226-237.
 • Dola Kazimierz, Katolickie instytucje charytatywne na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku, red. M. Kaczmarek, A. Kiełbasa, J. Swastek, Wrocław 2000, s. 77-90.
 • Dola Kazimierz, Opieka społeczna i zdrowotna w Głogowie do czasów pruskich (1742), [w:] Misericordia et veritas, red. J. Mandziuk i J. Pater, Wrocław 1986, s. 113-146.
 • Dola Kazimierz, Opieka społeczna w księstwie nyskim za czasów biskupa Franciszka Ludwika Neuburga (1683-1732), STHSO 9 (1982), s. 19-48.
 • Dola Kazimierz, Opieka zdrowotna i lecznictwo w śląskich konwentach cysterskich, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 41--58
 • Dola Kazimierz, Wkład zakonów w rozwój szpitalnictwa na Śląsku w średniowieczu, [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 133-140
 • Domagała Karina, Fundacja Opiekuńczo-Wychowawcza im. ks. Leopolda Markiefki w Bogucicach na Górnym Śląsku (1858-1990), [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 207-219.
 • Dombek Józef, Akcja pomocy charytatywnej dla Polski w latach 1980-1984 w świetle wypowiedzi wiernych wybranych parafii dekanatu piekarskiego, Katowice 1988, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Dziura Łukasz, Działalność dobroczynna w diecezji katowickiej w latach 1945-1950. Pomoc ofiarom wojny i poszkodowanym w wyniku II wojny światowej, Katowice 2007, pr. mgr., Biblioteka WTL Katowice.
 • Eistert Karl, Die Mittelalterlichen Hospitaeler der Stadt Brieg, ASKG 16 (1958), s. 158-189.
 • Festschrift des Klosterhospitals der Barmherzigen Brüder in Breslau zur Zweijahrhundertfeier 1712-bis 1912, Breslau 1912.
 • Fünfundzwanzig Jahre Krüppelfürsorge im Krüppelheim zum Heiligen Geist BeuthenO/S am 3 Mai 1933, Beuthen 1933.
 • Gala Olga, Działalność farmaceutyczna zakonu bonifratrów w Cieszynie w latach 1946-1951, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 89-112
 • Guzenda Martyna, Znaczenie aptek klasztornych ojców bonifratrów na terenie Śląska, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 113-126
 • Heś Robert, Między ideałem a rzeczywistością. Działalność szpitalna joannitów na Śląsku w średniowieczu, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 71-88
 • Juścińska Monika, Pomoc chorym, umierającym osobom starszym oraz dzieciom niepełnosprawnym w Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi prowincji katowickiej, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 253- 262
 • Kaczorowski Włodzimierz, Friedrich Wilhelm von Roeder i Probus Martini - założyciele konwentu i szpitala OO. Bonifratrów w Prudniku w 1766 roku, [w:] Człowiek i Kościół w dziejach, red. Jan Kopiec, Norbert Widok, Opole 1999, s. 75-86.
 • Kaczorowski Włodzimierz, Lekarze nadworni biskupów wrocławskich w XVI wieku (komunikat), [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 209-216.
 • Kaczorowski Włodzimierz, Opieka społeczna i zdrowotna w Prudniku w XV-XIX w., Studia Śląskie, 60 (2001), s. 73-95. [caritas, elżbietanki]
 • Kawka Renata Gertruda, Ksiądz Robert Spiske (1821-1888), wrocławski apostoł miłosierdzia, Wrocław 1998.
 • Kempa Maria Elżbieta, Działalność opiekuńcza i lecznicza Zakonu Kleryków Regularnych Posługujących Chorym (kamilianów) w Zabrzu w latach 1926-2013, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 315- 328.
 • Krawczyk Aneta, Działalność pielęgnacyjno-opiekuńczo-wychowawcza sióstr pasjonistek na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w XX w., [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 233-252
 • Krętosz Józef, Księża Michał Rękas i Jan Szurlej sekretarze generalni Apostolstwa Chorych, [w:] Udział Lwowian w życiu społecznym Górnego Śląska, red. M. Lubina, Katowice-Opole-Cieszyn 1991, s. 105-109.
 • Kuczera Piotr, Organizacja dobroczynna „Caritas” na terenie diecezji katowickiej w latach 1929-1950, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Kurek Jacek, Ksiądz kanonik dr Teodor Krząkała -proboszcz i duszpasterz dobroczynnosci, Zeszyty Chorzowskie 2 (1997), s. 287-297.
 • Kurpiers Dorota, Opieka zdrowotna i społeczna franciszkanek szpitalnych w Opolu w latach 1849-1956 (na przykładzie Szpitala św. Wojciecha), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego 33 (1996), s. 37-49.
 • Kurpiers Dorota, Szpital Fundacyjny im. św. Wojciecha w Opolu w latach 1851-1956, [w:] Opolskie drogi św. Wojciecha, red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole Wrocław 1997, s. 127-136.
 • Kurpiers-Schreiber Dorota, Das karitative und soziale Engagement der Laien in den Vinzenzkonferenzen des 19. Jahrhunderts, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 2, [...], hrsg. von J. Köhler, R. Bendel, Münster-Hamburg-London 2002, s. 709- 722.
 • Kutschke Andreas, Der Breslauer Diözesan-Caritasdirektor Hugo Schuster – sein Wirken 1922 bis 1931, ASKG 59 (59) 2001, s. 161-214.
 • Lec Zdzisław, Betlejem. Schronisko dla matek ciężarnych, [w:] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2000, s. 68.
 • Lec Zdzisław, Przyczynki do działalności krzyżowców z czerwoną gwiazdą w Świdnicy na tle ich obecności na Śląsku, Rocznik Świdnicki 1993, s. 39-44.
 • Łobozek M. Maksymilian, Klasztor i szpital Braci Miłosierdzia w Pilchowicach, Cieszyn 1997.
 • Łusek Joanna, Posługa sióstr zakonnych w placówkach opieki medycznej w Bytomiu (II poł. XIX-I poł. XX w.), [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 175- 190
 • Machej Anna, Rola posługi chorym i umierającym w okresie kontreformacji na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Ojczyzna mała i wielka. Księga pamiątkowa [...], red. I. Panic, Cieszyn 1996, s. 56-60.
 • Magowska Anita, Elżbietanki w Polsce Ludowej, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 217-232
 • Malcher Marian, „Caritas” w archidiecezji katowickiej, SSHT 27/28 (1994-95), s. 325-329.
 • Malcher Marian, Troska o rodzinę w działalności „Caritas” Archidiecezji Katowickiej, [w:] W trosce o rodzinę, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1994, s. 163-177.
 • Mazek Dorota, Bonifraterskie zasady opieki nad ubogimi i chorymi psychicznie w XVII-XVIII w., [w:] Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. U. Augustyniak i A. Karpiński, Warszawa 1999, s. 187-194, [Zebrzydowice, Kraków, Cieszyn]
 • Maziarz Antoni, Śląskie samarytanki. Opieka zdrowotna rodzimych żeńskich zgromadzeń zakonnych na Śląsku w latach 1842-1914, Warszawa 2009, wyd. DiG.
 • Mierzwa Irena, Zaangażowanie charytatywne parafii bogucickiej od połowy XIX wieku po czasy współczesne, [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 180-206.
 • Mirek Agata, Likwidacja zakonnych placówek leczniczych przez władze komunistyczne w Polsce w latach 1945-1961, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 205-216
 • Munzdorf Roman, Katolicka działalność dobroczynna Diecezji Katowickiej w latach 1925-1939, Lublin 2001, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Myszor Jerzy, Akcja charytatywna w diecezji katowickiej w latach 1925-1939. Cele i zasady działania, SSHT 35 (2002), z. 2, s. 186-196.
 • Myszor Jerzy, Dzieje akcji charytatywnej na terenie parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie w latach 1852-1923, [w:] Z dziejów parafii św. Barbary w Chorzowie, red. J. Myszor, Chorzów 1998, s. 58-77.
 • Myszor Jerzy, Katolickie stowarzyszenia charytatywne kobiet na Górnym Śląsku w XIX wieku, [w:] Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku, red. H. Karczyńska, Opole 1996, s. 71-85.
 • Myszor Jerzy, Pomoc uwięzionym i internowanym w diecezji katowickiej w okresie stanu wojennego 1981-1983, [w:] Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, pod red. Wiesława Jana Wysockiego, Warszawa 2004, s. 189-204.
 • Myszor Jerzy, Stosunek duchowieństwa parafialnego do idei związkowej w Kościele na przykładzie powstania i rozwoju Konferencji św. Wincentego a Paulo w diecezji wrocławskiej (1848-1911), [w:] Duchowieństwo śląskie wobec przemian społeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku, red. W. Musialik, J. Myszor, Warszawa 1995, s. 35-52.
 • Myszor Jerzy, Zakony i zgromadzenia zakonne w służbie chorym na Śląsku. Przegląd bibliograficzny i uwagi metodologiczne, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 25-40
 • Nasz Caritas pracuje [katowicki], GN 1947, nr 28, s. 226.
 • Nowak Celestyna, Biskupi Komitet pomocy w Katowicach (1982-1989), Katowice 2000, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Piertyja Marcelin Jan, Lecznictwo klasztorne a franciszkanie (próba zarysowania tematu), [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 59-71.
 • Podgórska-Klewe Z., Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, Wrocław 1981.
 • Podleski Czesław, Apostolstwo Chorych, SSHT 27/28 (1994-95), s. 331-342, [w diecezji katowickiej, dzieło ks. Rękasa].
 • Pospiszyl Benedykt, Działalność leczniczo-opiekuńcza Zakonu Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach w latach 1898-1949, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 277-292
 • Rataj Mirosław, Działalność charytatywna Kościoła katolickiego w Wielkich Katowicach w latach 1918-1939, Katowice 1995, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Rok Bogdan, Troska o chorego i umierającego w świetle śląskiego poradnika ars bene moriendi z drugiej połowu XVIII w., Studia i Materiały z Dziejów Śląska 20 (1992), s. 51-57.
 • Sabat Daniel, Marcin Radziej, Początki Śląskiej Akademii Medycznej w świetle Kroniki parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 293-324
 • Schiller Adolf, Die Typhusepidemie in Oberschlesien, Oberschlesien 4 (1905), s. 557-582.
 • Slon (Słoń) Marek, Breslauer Hospitalstiftungen, AKSG 56 (1998), s. 173-186.
 • Słoń Marek, Spitäler des mittelalterlichen Breslau im Leben der Stadt und der Kirche, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, [...], s. 265-282.
 • Słoń Marek, Średniowieczne rachunki szpitali wrocławskich, Kwartalnik Historyczny 1988, s. 17-32.
 • Sobańska Barbara, Sobański Andrzej, Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym, SSHT 22 (1989), s. 51-54.
 • Starnawska Maria, Die Ritter- und Hospitaliterorden in der Diözese Breslau im Mittelalter. Der Forschungsstand [Aneks: Bibliographie zur Geschichte der Ritter- und Hospitaliter Orden in Schlesien im Mittelalter], [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, [...], s. 283- 298.
 • Suleja Teresa, Przypadek wrocławskiej „Caritas Academica”, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50 –leciu, pod red. I. Deca i K. Matwijowskiego, Wrocław 1996, s. 157-164.
 • Targ Alojzy, Duszpasterska i dobroczynna działalność duchowieństwa w okresie klęsk żywiołowych na Górnym Śląsku, NPrz. 24 (1966), s. 259-275.
 • Toczydłowska Teresa, Wkład Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w pielęgnowanie chorych i kształcenie pielęgniarek, s. 263-276
 • Wieprzycka Marlena, Karolina Snopek, Daniel Sabat, Medycyna pastoralna - wybrane zagadnienia, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s.191-204Życie religijno - moralne