Bractwa - stowarzyszenia - ruchy kościelne

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Źródła

 • Adamski Stanisław, Misja Wewnętrzna Diecezji Katowickiej, Katowice 1931.
 • Adamski Stanisław, Podstawy pracy stowarzyszeń Akcji Katolickiej, Poznań 1937.
 • Adamski Stanisław, O działalności Ligi Katolickiej w Polsce. Z listu z okazji zjazdu krajowego, GN 1948, nr 43, s. 348.
 • Akcja Katolicka na Śląsku, [miesięcznik] R. 1 (1937).
 • Akcja Katolicka na Śląsku. Powstanie, rozwój, działalność, Katowice 1938.
 • Cześć Maryi na Śląsku. Sprawozdania z życia Sodalicji Mariańskich Diecezji Katowickiej z lat 1934-1937, Katowice 1937.
 • Handbuch der Katholischen Vereine des Fürstbistums Breslau, Breslau 1908, [spis wszystkich tzw. społecznych stowarzyszeń katolickich w diecezji wrocławskiej].
 • Jahresbericht des Vereins vom heil. Vinzenz von Paul zu Breslau 1920-1924, Breslau 1925.
 • Książka pamiątkowa wydana z powodu 25-letniego istnienia Towrzystwa św. Alojzego w Bytomiu, Bytom 1896, [spis towarzystw alozjańskich na G. Śl.]
 • Kubina Teodor, Akcja Katolicka a akcja społeczna, Poznań-Warszawa-Wilno--Lublin [1930].
 • Kurek Jacek, Książka protokołów posiedzeń zarządu parafialnej Akcji Katolickiej w Hajdukach (1936-1939), Zeszyty Chorzowskie 6 (2001), s. 232-289.
 • List J. Św. Papieża Piusa XI do kardynała A. Bertrama o Akcji Katolickiej [13 XI 1928], Lublin 1929.
 • Myszor Jerzy, Towarzystwo Katolickich Robotników św. Józefa w Dębie. Protokolarz posiedzeń 1906-1919, Sobótka 1985, nr 4, s. 517-530, (edycja tekstów i komentarz).
 • Pamiętnik 50-letniego Jubileuszu Kółka Towarzyskiego w Królewskiej Hucie 1872-1922, bmrw.
 • Statut konstytucyjny Akcji Katolickiej w Polsce oraz Regulaminy, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1930.
 • Statut Sodalicji Mariańskiej Niewiast, Katowice 1934.
 • Śląska Młodzież Katolicka. Historia Organizacji Młodzieży Katolickiej na Śląsku od roku 1871 do 1926, Mikołów 1927.
 • Związek wzajemnej pomocy chrześcijańskiej robotników górnośląskich w Bytomiu G.Ś. Jego powstanie, rozwój i czynność z pierwszych 10 lat (1889-99), Bytom 1899.

Opracowania

 • Antonów Michał, Działalność kulturalna polskich towarzystw na Górnym Śląsku w świetle współczesnej prasy polskiej, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 2 (1958), s. 629-668.
 • Bajger Wiesław, Sodalicja Mariańska Pań i Panien pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i bł. Andrzeja Boboli w Cieszynie w latach 1924-1949, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Bednorz Zbyszko, Działalność „Koła Polskiego” we Wrocławiu (1895-1906), w świetle świeżo odnalezionych protokołów posiedzeń, Opole 1959.
 • Bochnak Władysław, Bractwa religijne na Śląsku w czasach nowożytnych, Sobótka 2001, nr 4, s. 531-537.
 • Bochnak Władysław, Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików, Wrocław 1983.
 • Bochnak Władysław, Wkład bractw i stowarzyszeń religijnych w życie społeczne Dolnego Śląska, Sobótka 1986, nr 4, s. 607-617.
 • Bubalik Paweł, Młodzieżowy ruch narodowo- katolicki na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku w oparciu o „Towarzystwo św. Alojzego” w Bytomiu, Kraków 1977, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Dziwoki Julia, Akcja Katolicka w diecezji katowickiej (1925-1939), SSHT 25/26 (1992-93), s. 271-292
 • Dziwoki Julia, Aspekt misyjny Akcji Katolickiej w diecezji katowickiej w latach 1922-1939, [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 169-185.
 • Dziwoki Julia, Stowarzyszenia katolicko-społeczne w Panewnikach, Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 276-292.
 • Gawelczyk Henryk, Dzieje bractwa św. Józefa przy książęcym klasztorze cystersów w Jemielnicy. STHSO 12 (1987), s. 257-310.
 • Górecki Jan, Pobożność maryjna wyrażająca się w tytułach Matki Bożej Piekarskiej konstytutywnym czynnikiem misyjnego Kościoła, [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 49-72.
 • Greiner Piotr, Polski ruch młodzieżowy w województwie śląskim w latach 1922-1939, Wrocław 1992, [stosunek bpa S. Adamskiego do ruchu młodzieżowego].
 • Hoffmann Hermann, Bruderschaftsleben in barocker Breslau, ASKG 6 (1941) s. 207-242.
 • Kiedos Józef, Historia Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej na terenie diecezji katowickiej w latach 1922-1939, SSHT 14 (1981), s. 239-252.
 • Kiedos Józef, Zanim powstała Akcja Katolicka... Zarys dziejów polskich młodzieżowych organizacji katolickich na Górnym Śląsku do 1933 roku, Bielsko Biała 1997.
 • Kocjan Tomasz, Bractwo Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich w latach 1675-1897, Katowice 2007, pr. mgr., Biblioteka WTL Katowice.
 • Kocurek Józef, Stowarzyszenia społeczne w Bogucicach: próba systematyki i ich rozwój w latach 1843-1939, [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 340-359.
 • Kopiec Jan, Bruderschaften als Ausdruck barocker Frommigkeit, ASKG 44 (1986), s. 81-91.
 • Korzeniowska Wiesława, Tercjarze w życiu codziennym wsi górnośląskiej (druga połowa XIX i początek XX wieku). Próba charakterystyki, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej [...], red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 80-89.
 • Kossakowska-Jarosz Krystyna, Literatura hagiograficzna w obiegu masowym, czyli Żywoty świętych na Śląsku, [w:] Duktem czasów. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mariana Kaczmarka (1934-1994), Opole 1996, s. 101-109.
 • Kurek Jacek, Działalność Akcji Katolickiej w parafii Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny w Wielkich Hajdukach (1936-1939), [w:] Z dziejów tradycji, historii i kultury Wielkich Hajduk, [...], Chorzów Batory 1996, s. 95-110.
 • Kwiatek Jolanta, Towarzystwo ku wspomożeniu moralnych interesów ludności polskiej na Śląsku pruskim w sprawozdaniach pruskiej policji, Kwartalnik Opolski 1989 nr 1, s. 40-52.
 • Malczyk Janusz, Zaangażowanie młodzieży polskiej diecezji katowickiej w Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym na przykładzie parafii Bieruń Stary, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Mierzwa Irena, Kulturotwórcza rola polskich towarzystw religijnych na Górnym Śląsku, [w:] Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1998, s. 107-120.
 • Morcinek Jan, Ruch Dzieci Maryi w archidiecezji katowickiej, SSHT 27/28 (1994-95), s. 425-429.
 • Myszor Jerzy, Bractwa i stowarzyszenia kościelne w parafiach chorzowskich na przełomie XIX i XX w., Zeszyty Chorzowskie 4 (1999), s. 45-63.
 • Myszor Jerzy, Stosunek duchowieństwa parafialnego do idei związkowej w Kościele na przykładzie powstania i rozwoju Konferencji św. Wincentego a Paulo w diecezji wrocławskiej (1848-1911), [w:] Duchowieństwo śląskie wobec przemian społeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku, red. W. Musialik, J. Myszor, Warszawa 1995, s. 35-52.
 • Ponc Janusz, Działalność towarzystwa „Opieka nad kształcącą się młodzieżą katolicką im. Bł. Melchior Grodzieckiego” na terenie Cieszyna i okolicy w latach 1905-1939, Katowice 1995, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Puchała Stanisław, Wieczorek Krzysztof, Związki katolickie i ruchy religijne w diecezji katowickiej znakiem żywotności Kościoła śląskiego, [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 203-220.
 • Schittko Reinhard, Zadania Misji Wewnętrznej w świetle miesięcznika „Głos Misji Wewnętrznej”, SSHT 15 (1982), s. 125-136.
 • Schittko Reinhard, Zadania Misji Wewnętrznej w świetle miesięcznika „Głos Misji Wewnętrznej”, Katowice 1980, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Skiba Krzysztof, Religijno-społeczny aspekt działalności Misji Wewnętrznej diecezji katowickiej w latach 1932-1939 na podstawie miesięcznika „Głos Misji Wewnętrznej”, Katowice 1995, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Skorupa Henryk, Piekarskie organizacje społeczno-religijne w latach 1848-1925, Katowice 1993, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Socha Irena, Małe legendy, czyli opowieści o świętych dla użytku dzieci na Śląsku w XIX i na początku XX wieku, [w:] Z dziejów książki i prasy na Śląsku w XIX i XX wieku, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 1999, s. 40-54.
 • Steuer Antoni, Józef Kocurek, Stowarzyszernia społeczne w Bogucicach: próba systematyki i ich rozwój w latach 1843-1939, [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 340-359.
 • Suchan Aleksander, Organizacje młodzieży katolickiej na Śląsku Cieszyńskim do II wojny światowej, Katowice1987, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Szymiczek Franciszek, Stowarzyszenia akademickie polskiej młodzieży górnośląskiej we Wrocławiu 1863-1918, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, [aktywność narodowa studentow teologii w konwickie i alumnacie wrocławskim].
 • Targ Alojzy, Organizacje polsko-katolickie na Górnym Śląsku pod koniec XIX wieku, SSHT 4 (1971), s. 287-297.
 • Targ Alojzy, Wybrane zagadnienia z historii Kościoła i polskich organizacji katolickich i narodowych na Śląsku na przełomie XIX-XX w., Katowice 1974, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Teichmann Lucius, Die Glogauer Armen-Seele –Bruderschaft, ASKG 46 (1988), s. 177.
 • Trąba Mariusz, Akcja Katolicka w działalności i nauczaniu biskupa Teodora Kubiny, Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, 2 (1996), red. G. Noszczyk, s. 19-32.
 • Trąba Mariusz, Liga Katolicka i Akcja Katolicka na Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym, [w:] Śląsko-zagłębiowskie konfrontacje historyczne (XIX-XX wieku), red. M. W. Wanatowicz, Katowice 1999, s. 79- 96.
 • Wodarczyk Adam, Ruch Światło-Życie. Osoba założyciela, historia ruchu i rozwój w archidiecezji katowickiej, SSHT 27/28 (1994-95), s. 343-357, [ks. Franciszek Blachnicki].
 • Wycisło Janusz, „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Samopomocowe organizacje katolickie na Górnym Śląsku w II połowie XIX wieku, Chrześcijanin w Świecie 1986 nr 153, s. 38-52.
 • Żelazny Mieczysław, Akcja Katolicka w dekanacie bielskim 1934-1939, Katowice 1990, mps Biblioteka WTL UŚ.


Życie religijno - moralne