Archiwalia, źródła drukowane

Z e-ncyklopedia
Wersja z dnia 11:57, 20 lut 2016 autorstwa Jemy (dyskusja | edycje) (dr)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

główne

 • Acta Capituli Wratislaviensis 1500-1652, Bearb. von A. Sabisch, Bd I-II, Köln-Wien 1972-1976, Böhlau Verlag.
 • Annales Silesiae et Poloniae. Ediderunt von Arndt et R. Roepell, Ex Monum. Germ. Hist. Tom XIX separatim editi, Hannower 1865.
 • Bendel Rainer, Quellen zur Geschichte des Bistums Breslau in Archiven in Tschechien, ASKG 53 (1996), s. 249-258.
 • Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae. Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska [971-1227], red. Karol Maleczyński, Wrocław 1951-1964, omówienie patrz: Appelt Henrich, Zur schlesischen Diplomatik des 12. Jahrhunderts, ZfO 2 (1953), s. 568-573,
 • Codex Diplomaticus Poloniae, t. IV (Res Silesiacae) edd. N. Bobowski, Warszawa 1887.
 • Codex Diplomaticus Silesiae, t. 1-36, Breslau 1857-1933.
 • Corpus inscriptorum Rudensium, zebrali i komentarzem opatrzyli J. Szymczak i A. Szymczak, Katowice 1996.
 • Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. 1-39, Breslau 1906-1941.
 • Grünhagen Colmar (ed.), Regesten zur schlesischen Geschichte, Breslau 1888 i nn., [w:] Codex Diplomaticus Silesiae - vol. 7, 16, 18, 22, 29, 30.
 • Grünhagen Colmar, Markgraf H., Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelner Fürstenthümer im Mittelalter, vol. 1-2, Leipzig 1881-1883.
 • Grunhagen Colmar, Wegweiser durch die schlesischen Geschichtsquellen bis zum Jahre 1550, hrsg. von ... Breslau 1889.
 • Katalog dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Cz. 1. Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, opr. bp Wincenty Urban, Roma 1970.
 • Katalog Dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska, t. I – IX (do 1500 r.), Wrocław 1991 – 1998. (regesty dokumentów)
 • Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber Retaxationum) wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Wrocław Warszawa, Kraków brw.
 • Liber Beneficiorum dioecesis cracoviensis, t. I – III, cura A. Przeździecki, Kraków 1862 – 1864.
 • Listinar Tesinska (Codex Diplomaticus Ducatus Tessinensis), zprc. E. Nemec, Cesky Tesin 1955- 1984.
 • Monumenta Poloniae Historica. Pomniki Dziejowe Polski, t. 1-6, Lwów 1864-1893.
 • Przyczynki do Dziejów Polskich z Archiwum Miasta Wrocławia zebrał A. Mosbach, Poznań 1860.
 • Quellenbuch zur Geschichte der evangelischen Kirche in Schlesien, (ed.) Benrath Gustav Adolf, Hutter-Wolandt Ulrich, Meyer Dietrich, Petry Ludwig, Weigelt Horst, München 1992.
 • Regestem zur Geschichte des Herzogthums Troppau (1061-1464) v. F. Kopetzky, Archiv für österreichische Geschichte, Bd. 54, Hf 1 Wien 1871.
 • Regesten zur schlesischen Geschichte. Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd. 1 (1875).
 • Regesty śląskie [1343-1359], t. 1-5, wyd. Kazimierz Bobowski i inn., Wrocław 1975-1992.
 • Schlesisches Urkundenbuch, hrsg. von der Historischen Kommission für Schlesien, Bd. 1, bearb. von H. Appelt, Bd. 2-6, bearb. von W. Irgang, Köln-Wien 1971-1998.
 • Silesiacarum Rerum Scriptores oder Sammlung Schlesischer Geschichtschreiber, herausg. G. A. Stenzel, Bd. I – IV, Breslau 1835 – 1850 (t. 5 dotyczy dziejów XVIII wieku).
 • Silesiacarum Rerum Scriptores, Bd VI – XV, Breslau 1871 – 1895 (wznowienie Stenzla, t. XVI dotyczy XVIII wieku).
 • Stenzel Gustav Adolf, Urkunden zur Geschichte des Bistums Breslau im Mittelalter, hrsg. von ..., Breslau 1845.
 • Stibor J. , Zemska kniha opolsko-ratiborska z let 1532-1543, Orlice. Castopis pro Genealogii, Heraldyku a dalsi pomocne vedy historicke [Opawa] t. 1 – 4, 1991 – 1992. (regesty wpisów).
 • Stibor J., Regesta ceskych listin a listu z kniżetstvi opolsko-ratiborskeho (1303) 1457 – 1731 (Vysledky bohemikalniho vyzkumu v AP Wrocław z let 1990 – 1994), Sbornik archivnich praci, t. 47 (1997), c. 2, s. 293-381, (regesty dokumentów).
 • Stibor J., Zemska kniha opolsko-ratiborska z let 1532-1543, Orlice. Castopis pro Genealogii, Heraldyku a dalsi pomocne vedy historicke [Opawa] t. I – IV, 1991 – 1992. (regesty wpisów)
 • Trzy źródła do dziejów społeczno-gospodarczych średniowiecznego Śląska, wyd. R. Żerelik, Wrocław 1995
 • Urban Wacław, Regesty górnośląskie z Episkopaliów Archiwów Metropolitalnego w Krakowie z lat 1504-1550, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 26 (2005), s. 80-86. [dekanat pszczyński, bytomski, źródła]
 • Urban Wacław, Regesty śląskie z oficjaliów Archiwum Archidiecezjalnego w Krakowie, cz. I: 1410-1460, Studia i Materiały z Dziejów Śląska, cz. II: 1462- 1500, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 21 (1996), s. 40-51; 52-60.
 • Urban Wincenty (ed.), Katalog dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, cz. 1: Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, Rzym 1970.
 • Urban Wincenty, Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, STHSO 3 (1973) s. 273-374.
 • Urban Wincenty, Wykaz regestrów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, Warszawa 1970, [rec.] Roman Nir, Sobótka 1972, nr 2, s. 354-5.
 • Wiadomości do Dziejów Polskich z Archiwum Prowincji Szląskiej zebrał A. Mosbach, Ostrów 1860.
 • Zbiór dokumentów Katedry i diecezji krakowskiej cz. I – II (1063-1415-1450), wyd. S. Kuraś, Lublin 1965 – 1973
 • Listinar Tesinska (Codex Diplomaticus Ducatus Tessinensis), opr. E. Nemec, Cesky Tesin 1955- 1984.
 • Prasa śląska zdigitalizowana, do przejrzenia w internecie, patrz: http://digitalizacja.republika.pl/

szczegółowe

 • Bendel Rainer, Quellen zur Vertriebenenseelsorge- Teil I: Tagung ostdeutscher Priester Bayerns In Eichstätt vom 5. bis 7. August 1947, ASKG 59 (2001), s. 9-123; Teil II. Tagung der Fluchtlingsseelsorger in Eichstatt vom 6. bis 8. August 1946, ASKG 60 (2002), s. 9-85. [duszpasterstwo wysiedlonych]
 • Bereszyński Zbigniew, Z jakich czasów pochodzą słupy graniczne biskupiego terytorium nysko – otmuchowskiego?, Sobótka 2004, nr 1, s.29- 38. [źródła, archeologia prawna, dzieje biskupiego terytorium nysko – otmuchowskiego, bp Tomasz II, Henryk IV Probus]
 • Dola Kazimierz, Rękopisy bożogrobców nyskich (śląskich) z ostatniej ćwierci XVII wieku, opr. i do druku podał Kazimierz Dola, ABiMK 61 (1992), s. 51-82.
 • Drabina Jan, Źródła pisane do dziejów Chorzowa do początków XIX wieku, [w:] Chorzów w kulturze Śląska. Materiały z sesji naukowej [...], Chorzów 1997, s. 7-14.
 • Duda Zygmunt, Archiwum parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie, Kraków 1962, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Dziwoki Julia, Źródła do dziejów Bogucic w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 400-413.
 • Eickels van Kristine, Die Visitationsberichte als Quelle für Konfessionsverhältnisse, Volksfrömigkeit und Lage des Klerus im Herzogtum Teschen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, [w:] Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart [...], Ratingen 2000, s. 81-98.
 • Engelbert Kurt, Quellen zur Geschichte des Neisser Bistumslandes auf Grund der ältesten Neisser Lagerbücher, Thoerbecke 1964.
 • Gerlic Henryk, Dokumenty Gliwickiej Rady Miejskiej z drugiej połowy XVII wieku - fundacje duchownych (Omówienie i treść), RMG 9 (1993), s. 427-435.
 • Gerlic Henryk, Regesty czeskojęzycznych dokumentów gliwickich przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, RMG 11-12 (1997), s. 395-407.
 • Gerlic Henryk, Regesty łacińskich i niemieckich dokumentów gliwickich przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, RMG 13 (1998), s. 333-346.
 • Gregor Józef, Mapa Górnego Śląska z uwzględnieniem stosunków językowych, granic powiatowych i kolei żelaznych, Mikołów 1904.
 • Jasiński K., Akta procesu joannitów śląskich z 1336 r. w sprawie sześcioletniej dziesięciny papieskiej, Zeszyty Historyczne z. 5, red. M. Antoniewicz i M. Cetwiński, Częstochowa 1998, s. 111-134.
 • Kopiec Jan, schematyzmy diecezji opolskiej z lat 1947-1974, ABiMK 61 (1992), s. 167-216.
 • Kopiec Jan, Dokument o zniszczeniach w kościele franciszkanów w Bytomiu w 1627 roku, [w:] Misericordia et veritas. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Wincentego Urbana, red. J. Mandziuk, Józef Pater, Wrocław 1986, s. 172-177.
 • Kopiec Jan, Eine kurze Nachricht über Schlesien aus dem Jahr 1716, ASKG 50 (1992), s. 255-262.
 • Kopiec Jan, Wartość źródłowa wrocławskich relacji „ad limina” oraz procesów informacyjnych, Sobótka 2001, nr 4, 453-458. [źródła, wizytacje biskupie, Stolica Apostolska]
 • Kopiec Jan, Wykaz kościołów diecezji wrocławskiej z 1667 r., wyd. J. Kopiec, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 55, 1987 157-201.
 • Kot Henryk, Historia nowożytnej kartografii Śląska 1800-1939, Opole 1970, [kwestie narodowościowe s. 130 i nn.]
 • Krzemińska Anna, Dokument z roku 1603 wystawiony przez opata, przeora i konwent klasztoru w Rudach dla Jana Wolnika, Studia i Materiały z Dziejów Śląska, r. 26 (2005), s. 87-93. [zakony, Rudy, źródła]
 • Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator, opr. A. Laszczuk, Warszawa 1998.
 • Książka protokołów posiedzeń zarządu Parafialnej Akcji Katolickiej w Hajdukach (1936-1939), do druku przygotował Jacek Kurek, [w:] Zeszyty Chorzowskie T. 6 (2001), s. 232-307.
 • Łysik Stefan, Polskie metryki z parafii Kopienica z lat 1607-1611, SSHT 3 (1970), s. 205-242.
 • Maleczyńska Ewa, Dokument dla kolegiaty opolskiej z roku 1531, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 4 (1962), s. 402-421.
 • Maleczyński Karol, Kilka dokumentów z pierwszej połowy XIII wieku z archiwum Joannitów w Orliku, Sobótka 1957, nr 3, s. 361-372.
 • Maleczyński Karol, Kilka nie drukowanych dokumentów śląskich z pierwszej połowy XIII w. z różnych archiwów, Sobótka 1968, nr 1, s. 97-105.
 • Manikowska Halina, Źródła wrocławskie ( i wrocławian dotyczące) do wielkiego pielgrzymowania u schyłku średniowiecza, Sobótka 2006, nr 1, s. 45 – 59. pielgrzymki, pobożność mieszczańska]
 • Maroń Franciszek, Nowowydane źródło do dziejów parafii, WD (katowickie) 1969, nr 5-6.
 • Musialik Wanda [opr.], O. Kolumban Sobota OFM. Wspomnienia z lat 1919-1920-1921, do druku przyg., wstępem opatrzyła..., Wrocław - Opole 1998; [rec.] Lis Michał, Wczoraj-Dziś-Jutro 1999 nr 1-2, s. 106-109.
 • Nowak Alfred, Księgi metrykalne parafii Kuźnia Raciborska jako źródło do badań tradycji zawodowych, Studia Śląskie Seria nowa 23 (1973), s. 135-168.
 • Pamiętnik III Śląskiego Zjazdu Katolickiego, Katowice 1924.
 • Polak Jerzy, Ze starych kronik parafialnych, Bielsko-Biała 1990.
 • Protocoll der am 11. u. 12 October 1899 im fb. theologischen Convivt abgehaltenen Diöcesan –Conferenz, Breslau brw.
 • Protocoll der am 12. und 13 October 1903 im fürstbischöfl.. theologischen Konvikte abgehaltenen Erzpriester–Conferenz, Breslau brw.
 • Rybandt Stanisław, Z problematyki rękopisów średniowiecznej biblioteki cysterskiej w Rudach, Sobótka 1969, nr 1, s. 1-10. zakony
 • Sabisch Alfred, Dokumente zu den Reisen des Kattowitzer Bischofs Adamski im oberschlesischen Teils des Erzbistums Breslau im Mai und Juni 1945, ASKG 30 (1972), s. 171-202.
 • Skowrońska Anna, Kilka nie drukowanych dokumentów biskupa Tomasza I z lat 1239-1259, Sobótka 1958, nr 2, s. 305-317.
 • Skowrońska Anna, Niedrukowane dokumenty biskupa Tomasza I z pierwszej połowy XIII wieku, Sobótka 1964, nr 2, s. 161-170.
 • Statuta Capituli Katovicensis, Katowice 1937.
 • Stefaniak Janusz, „Wroga działalność” księży w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945- 1956 w świetle materiałów UOP, Sobótka 2001, nr 2, s.237-241. [źródła, inwigilacja duchowieństwa, polityka wyznaniowa PRL, archidiecezja wrocławska]
 • Stefaniak Janusz, Rozmowa z ks. Kazimierzem Lagoszem w prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu (30. VII. 1955r.), Sobótka 2000, nr 1, s. 101- 118. [źródła, polityka wyznaniowa władz PRL, kuria wrocławska, ks. Kazimierz Lagosz]
 • Stelmach Roman, Dokumenty do dziejów komendy joannitów Bożego Ciała we Wrocławiu, Sobótka 2004, nr 1, s. 39 – 60. [źródła, joannici, archidiecezja wrocławska]
 • Stelmach Roman, Dokumenty do dziejów komendy joannitów w Dzierżoniowie z Centralnego Archiwum w Pradze, Sobótka 2002, nr 2, s. 233-240. [źródła, joannici, archiwa, Dzierżoniów]
 • Stelmach Roman, Komenda joannitów w Oleśnicy Małej w świetle zachowanych dokumentów z Centralnego Archiwum w Pradze, Sobótka 2002, nr 2, s. 211-231. [źródła, joannici, Oleśnica Mała]
 • Stelmach Roman, Średniowieczne ksienie klasztoru trzebnickiego i ich dokumenty, Sobótka 2002, nr 4, s. 485- 499. [źródła, cysterski, Trzebnica]
 • Stelmach Roman, Zachowane dokumenty do dziejów komendy joannitów w Tyńcu nad Ślęzą, Sobótka 2001, nr 3, s.331- 345. [źródła joannici, bp Żyrosław II]
 • Stelmach Roman, Źródła do dziejów joannitów na ziemi opolskiej, Sobótka 2005, nr 3, s. 399 – 412. [źródła, joannici]
 • Swastek Józef, Przekazy historyczne do dziejów religijno-politycznych w stosunkach polsko-niemieckich epoki wczesnopiastowskiej, ABiMK 61 (1992), s. 29-50.
 • Urkunde der Polednik’schen Stiftung zu Lissek, Kreis Rybnik, Glogau 1906.
 • Verhandlungen der Erzpriester –Konferenz der Diözese Breslau, Teil 1-2, Breslau 1929.
 • Wybór źródeł do dziejów Ustronia, t. 1, red. Idzi Panic, Cieszyn-Ustroń 1996.
 • Z notatnika Kardynała Augusta Hlonda, opr. Wojciech Necel, Poznań 1995.
 • Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, cz. 1-9, Wrocław 1963-1975.
 • Źródła do dziejów Prószkowa, red. nauk. A. Hanich, współpraca H. Dobranowski, Opole 2012. (polska i niemiecka wersja).

Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku

 • Błogosławiony Emil Szramek - Męczennik, Jerzy Myszor (ed.), Katowice 2013. Wyd. Emmanuel , ss. 214. (edycja dokumentów). Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 1. ISBN 978-83-63757-29-8 szczegóły, patrz: [1]
 • Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, (źródła), Jerzy Myszor ed., Warszawa 2013, Wyd. DiG, Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku nr 2, ISBN 978-83-7181-820-2, ss. 400.
 • Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Przewodnik po zespole; Wprowadzenie: Halina Dudała; Opracowanie: Halina Dudała, Wojciech Schäffer; Tabele i słownik nazw miejscowych: Wojciech Schäffer, Katowice 2013, ss. 350, wyd. Emmanuel. Seria: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku nr 3
 • Ks. August Hlond na Górnym Śląsku 1922–1926. Listy pasterskie – odezwy – przemówienia. Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku - nr 4, Wyd. Emmanuel, ISBN 978-83-63757-34-2
 • Ludwik Hurski, Z pamiętnika Westfaloka, Henryk Olszar (ed.), Katowice 2014, wydawnictwo Emmanuel [1] , ss. 140. (edycja dokumentów). Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 5.
 • Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem. Ks. Jan Macha (1914–1942), ks. Damian Bednarski (ed.), Katowice 2014, ss. 368. Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku nr 6, Wyd. Emmanuel.
 • Jerzy Myszor, Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870-1871, Katowice 2014, Wyd.: Infort Editions, ISBN 978-83-64023-37-8, ss. 380, Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 7.
 • Dokumenty pergaminowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, Wprowadzenie i opracowanie: Wojciech Schäffer; Katowice 2015, wyd. Księgarnia św. Jacka, Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 8.
 • Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. Jerzy Myszor, przy współudziale Damiana Bednarskiego, Katowice 2015, ss. 240, Wydawnictwo Emmanuel, Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 9
 • Halina Dudała, Clerus decanatus plesnesis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756. Edycja źródłowa, Katowice 2015, ss. 608. wyd. Inforteditions, Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku - nr 10
 • CZYŚCIEC księdza Rudolfa Adamczyka, ks. Henryk Olszar (ed.), Katowice 2015, ss. 160, Wydawnictwo Emmanuel, Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 11
 • Anna Gudzik, Mała architektura sakralna w Rybniku. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Katalog, Katowice 2015, ss. 170, Wyd. Emmanuel, Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 12
 • Marta Sala, Działalność społeczno-kulturalna książąt pszczyńskich von Hochberg na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 2015, Wyd. Emmanuel, Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku nr 13


Źródła