Synody

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, red. E. Drozd, Wrocław 1995.
 • Synody diecezji wrocławskiej i ich statuty, wyd. i opr. Jakub Sawicki przy współudziale Alfreda Sabischa, Concilia Poloniae T. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963.
 • Wiara modlitwa i życie w Kościele katowickim. Uchwały I synodu diecezji katowickiej, Katowice-Rzym 1976.
 • Borcz Kazimierz, Synod biskupa Marcina Gerstmanna, RTSO 1 (1968), s. 293-313.
 • Brzoska Emil, Die Breslauer Dioecesan Synoden bis zur Reformation, ihre Geschichte und ihr Recht, Darstellungen ..., Bd. 38, Breslau 1939.
 • Dola Kazimierz, XV-wieczne synody diecezji wrocławskiej o życiu i posłudze kleru. (Studia nad dziejami duchowieństwa śląskiego w XV w.), STHSO 4 (1974), s. 85-106.
 • Irgang Winfried, Die Statuten der Breslauer Synode vom 10. Oktober 1248, ASKG 34 (1976), s. 21-30.
 • Marschall Werner, Der Breslauer Domdekan Nikolaus Stock auf der Diözesansynode von 1446, ASKG 35 (1977), s. 51-64.
 • Montbach M., Statuta synodalia dioecesana s. ecclesiae Wratislawiensis, (wyd. 2), Breslau 1855.
 • Rospond Stanisław, 2 statuta synodalne z XIII w. oraz biskup Nanker (1326-1341), Kwartalnik Opolski 1980, nr 2, s. 98-99.
 • Seppelt Franz, Die Breslauer Diözesansynode vom Jahre 1446, Breslau 1912.
 • Sobański Remigiusz, Synod Katowicki - posoborowy synod pastoralny, [w:] Ks. Bp dr Herbert Bednorz. Działalność duszpasterska, Katowice 2007, s. 27-38. Wszechnica Górnoślaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Rożdzieńskiego w Katowicach.


Źródła