O Fundacji

Celami Fundacji

Kontynuacja i rozpowszechnienie szeroko pojętych badań nad historią starożytnego Kościoła w tym gnostycyzmu i dziedzinami pokrewnymi; przekład i opracowanie kodeksów z Nag Hammadi; tłumaczenia na język angielski publikacji autorstwa Wincentego Myszora

Inicjowanie i promowanie najlepszych prac z dziedziny historii Kościoła na Śląsku

Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

Organizacje konferencji, seminariów, wykładów.

Współpracę z ośrodkami naukowymi i wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Finansowanie stypendiów i grantów dla osób podejmujących prace naukowo-badawcze zgodne z celami Fundacji określonymi w statucie.

Fundacja ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe związane z tematyką historii Kościoła, opiniuje i przyznaje nagrody wyróżnionym pracom

Fundacja przyznaje dotacje w ściśle określonych kwotach na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia, które są zgodne ze statutowymi celami Fundacji i zostały wybrane oraz zaakceptowane przez Zarząd Fundacji.

Wsparcie przyznawane jest przez Fundację pod warunkiem spełnienia przez podmiot dotowany określonych warunków. Do warunków tych należy m.in. zobowiązanie się podmiotu dotowanego do:

a) wykorzystania środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,
b) składania Fundacji sprawozdań, przedstawiających sposób wykorzystania otrzymanych środków finansowych,
c) zapewnienia, że przy realizacji przedsięwzięć w dostrzegalny dla wszystkich sposób zaznaczony zostanie udział Fundacji w ich finansowaniu,
d) rozliczenia przez podmiot wcześniej udzielonych dotacji.

 

Komentarze

Komentarz
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com