Radecki Łukasz

Z e-ncyklopedia

Radecki Łukasz (1982-)

Radecki.Lukasz.jpg

Urodził się 25 stycznia 1982 w Wodzisławiu Śląskim, w rodzinie Wiesława i Ireny z d. Bugiel. W latach 1997-2001 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Po zdaniu matury w 2001 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i równocześnie podjął studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia teologiczne zakończył obroną pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Żądły na seminarium z liturgiki pt.: Eucharystia w życiu chrześcijan na podstawie Modlitw po Komunii Okresu Wielkanocnego w Mszale Rzymskim Pawła VI. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Damiana Zimonia 12 maja 2007. Pierwszą placówką duszpasterską był wikariat w parafii Ducha Świętego w Tychach, gdzie posługiwał w latach 2007-2010. Jednocześnie katechizował młodzież w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. Ponadto w latach 2008-2011 odbył studia licencjackie na Wydziale Teologicznym UŚ Katowicach. Podyplomowe studia zwieńczył obronioną pracą licencjacką, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Alojzego Drożdża na seminarium z teologii moralnej pt.: Non violence w życiu i nauczaniu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie w latach 2010-2014 posługiwał jako wikariusz w parafii Trójcy Przenajświętszej w Popielowie. Jednocześnie katechizował młodzież w Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku.

W latach 2013-2016 podjął studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (licencjat kanoniczny, studia niestacjonarne). Praca magisterska (licencjat kanoniczny): Prezbiter jako nadzwyczajny szafarz bierzmowania w świetle Kodeksu prawa kanonicznego 1983, została napisana na seminarium z prawa o posłudze nauczania i uświęcania pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego. W czasie studiów, dekretem abpa metropolity katowickiego Wiktora Skworca z 18 czerwca 2014 został mianowany notariuszem Sądu Metropolitalnego w Katowicach. Jednocześnie posługiwał jako rezydent w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Tysiącleciu Dolnym.

4 kwietnia 2016 został członkiem Zespołu Legislacyjnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Następnie, 16 czerwca 2016 powierzony mu został urząd sędziego Sądu Metropolitalnego w Katowicach. Od 30 stycznia 2017 jest kapelanem w Domu Prowincjalnym Sióstr Jadwiżanek w Bogucicach. 9 czerwca 2017 powierzona mu została również funkcja audytora Sądu Metropolitalnego w Katowicach. W latach 2016/17 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego napisał pracę doktorską: Ewolucja norm dotyczących posługi uświęcania w uchwałach Synodów (Archi)diecezji Katowickiej. 20 stycznia 2020 został mianowany duszpasterzem prawników w Archidiecezji Katowickiej.

Publikacje

  • Radecki Ł., Obowiązek trwania we wspólnocie Kościoła, w: Obowiązki i prawa wiernych w świetle Kodeksu prawa kanonicznego, red. Saj M., Warszawa 2017, s. 11-35;
  • Radecki Ł., Obowiązek powstrzymywania się od tego, co nie przystoi duchownym, kan. 285 §§ 1-4, kan. 288, [w:] Obowiązki i prawa duchownych w świetle Kodeksu prawa kanonicznego, red. Saj M., Warszawa 2018, s. 275-292.

Bibliografia

Materiały własne.