Wrocławska: Różnice pomiędzy wersjami

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Brak różnic)

Aktualna wersja na dzień 21:13, 10 paź 2019

 • Balbus Tomasz, „ Obiekty” działań operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa na terenie Administratury Apostolskiej Dolnego Śląska, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 21- 31.
 • Bendel Rainer, Zwischen »Finsternis« und Aufbruch. Der oberschlesische Katholizismus und das Bistum Breslau im 19. und 20. Jahrhundert, Ob.Jahr. 16-17 (2001), s. 2001, s. 49-72.
 • Bobkowa Lenka, Biskupstwo wrocławskie i jego powiązania z Koroną Czeską (1327-1742), [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 92-99.
 • Bobowski Kazimierz, Nieznana bulla Innocentego IV z 1252 roku dla biskupstwa wrocławskiego, Sobótka 1966, nr 2, s. 335-336.
 • Bogusz Henryk, Dzieje i ustrój Generalnego Wikariatu w Cieszynie, NPrz. 68 (1987), s. 133-169.
 • Boroń Piotr, Plemienne uwarunkowanie powstania terytorium diecezji wrocławskiej (komunikat), [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 44-52.
 • Chmiel Peter, Oberschlesien und das Bistum Breslau. Gedanken zum Millennium der schlesischen Diözese, Ob.Jahr. 16-17 (2001), s. 2001, s. 15-20.
 • Chomiak Stanisław, Diecezja wrocławska w czasach rządów biskupa Sebastiana Rostocka, Sobótka 2001, nr 4, s. 469-483. [biskup Sebastian Rostock, reformy potrydenckie na Śląsku]
 • Dola Kazimierz, Domniemane przedwrocławskie stolice biskupie na Śląsku, [w:] Millenium Kościoła na Śląsku, red. Jan Kopiec, Opole 2000, s. 45-58.
 • Dola Kazimierz, Obraz statystyczny diecezji wrocławskiej w 1724 roku, STHSO 11 (1985), s. 211-229.
 • Dola Kazimierz, Smogorzowsko-byczyńskie początki śląskiego biskupstwa?, STHSO 18 (1998), s. 173-187.
 • Dola Kazimierz, Życie kościelne na Śląsku w średniowieczu, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 32-39.
 • Engelbert Kurt, Das Bistum Breslau im Dreißigjährigen Kriege, T. 1 ASKG 23 (1965), s. 85-148; T. 2 ASKG 24 (1966) s. 127-181; T.3 ASKG 25 (1967), s. 201-251.
 • Frelek Stanisław, Władztwo biskupstwa wrocławskiego w kasztelani milickiej, Sobótka 1963, nr 4, s. 371-404.
 • Gerlic Henryk, Kościół Katolicki na ziemi gliwickiej w okresie od reformacji do sekularyzacji, RMG 15/1 (2000), ss. 43-136. [reformacja].
 • Gotthschalk Joseph, Die Apostolische Konstitution vom 28. Juni 1972, ASKG 32 (1974), s. 197-200.
 • Gottschalk Joseph, Die katholische Kirche in Schlesien während der Aufklärung, Forschungsaufgaben, ASKG 30 (1972), s. 93-123.
 • Gröger Johannes, Apostolische Visitatur Breslau 1972 bis 1992, Heimatbrief der Katholiken des Erzbistum Breslau, 20 Jhrg, nr 1:1993 s. 3-6.
 • Grunhagen Colmar, Die katholische Kirche in Schlesien am Ausgange des vorigen Jahrhunderts, ZVGSchl 29 (1895), 35-57.
 • Janczak Julian, Mapa diecezji wrocławskiej z atlasu Homanna (1752), Sobótka 1984, nr 4, s. 641-645.
 • Jarosch Siegmund, Religiöse Sprache im nationalen Dienst. Die Rolle des polnischen Klerus im Prozeß der Inbesitznahme der Verwaltungsgebiete nach 1945, s. 89-136, [wybór literatury].
 • Jonca Karol, Spory wokół „clama, ne cesses” kardynała Adolfa Bertrama (1933-1945), [w:] Kościół i społeczności. Rewolucje – demokracje – totalitaryzmy. Studia z dziejów XIX i XX wieku, red. J. Walkusz, Lublin 1993, s. 185-200, [kard. Bertram a narodowy socjalizm].
 • Kala Monika, Formy administracyjnego zwalczania Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 179- 209.
 • Kamiński Łukasz, Kościół w dokumentach KW PZPR we Wrocławiu (1949-1956). Rekonesans archiwalny, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 97-104.
 • Köhler Joachim, Bistumsgeschichte oder Christentumsgeschichte? Überlegungen aus Anlass des tausendjährigen Bestehens des Bistums Breslau, ASKG 59 (2001), s. 125-159. [diecezja wrocławska] Köhler Joachim, Von den spätmittelalterlichen Reformbewegungen zur Reformation, ASKG 58 (2000), s. 69-89. [reformacja]
 • Köhler Joachim, Die Romberichte des Breslauer Konsistorialrats Dr. Johannes Kaps aus dem Jahre 1945, ASKG 38 (1980), s. 1-92.
 • Kopiec Jan, Die Metropolitanbeziehung zwischen Breslau und Gnesen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, hrsg. von J. Köhler, R. Bendel, Münster -Hamburg-London 2002, s. 483-492.
 • Kopiec Jan, Diecezja wrocławska w relacjach swych biskupów „ad limina" w XVII i XVIII w., Sobótka 1986, nr 4, s. 599-605.
 • Kopiec Jan, Dzieje diecezji wrocławskiej w rękopisie sprzed stu lat, NPrz. 97 (2002), s. 397-401.
 • Kopiec Jan, Informacje o diecezji wrocławskiej w relacjach „ad limina Apostolorum” w czasach nowożytnych, [w:] Lux Romana w Europie środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. Antoni Barciak, Katowice 2001, s. 251-258.
 • Kopiec Jan, Obraz diecezji wrocławskiej w procesach informacyjnych z lat 1655-1732, Studia Theologica Varsaviensia 1988, nr 2, s. 141-159.
 • Kopiec Jan, Relacje biskupów wrocławskich „ad limina" z XVII i XVIII wieku, NPrz. 68 (1987), s. 93-132.
 • Kopiec Jan, Stan diecezji wrocławskiej z 1708 roku w świetle relacji biskupa Franciszka Ludwika Neuburga, Analecta Cracoviensia 27 (1995), s. 491-500.
 • Kopiec Jan, Świadomość urzędu biskupiego we wrocławskich relacjach „ad limina”, Sobótka 1993, nr 2-3, s. 159-165.
 • Kopiec Jan, Wrocław i Gniezno. Jeszcze o metropolitalnej więzi w XVII wieku, Saeculum Christianum 1994, nr 2, s. 155-159.
 • Kościół na Ziemiach Zachodnich, Ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej, red. J. Krucina, Wrocław 1971.
 • Kośmiński Tomasz, Administracja Kościoła rzymskokatolickeigo na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1972, Saeculum Christianum 1999 nr 2, s. 139-149.
 • Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na Śląsku Cieszyńskim w latach działalności Książęco-Biskupiego Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyńskiego (1770-1925), red. J. Budniak, K. Mozor, Cieszyn 2004
 • Kucharski Wojciech, Ziemie Zachodnie w piśmiennictwie kardynała Bolesława Kominka, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011, s. 203-220
 • Lec Zdzisław, Wiadomości o pierwszych biskupach śląskich w świetle kroniki Thietmara i niektórych wrocławskich katalogów biskupich, Sobótka 1998 nr 3-4, s. 481-486.
 • Leciejewicz Lech, Początki biskupstwa wrocławskiego, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 24-31.
 • Londzin Józef, Historia Generalnego Wikariatu w Cieszynie, Cieszyn 1926.
 • Mai Paul, Kościół katolicki na pruskim Śląsku od roku 1740 aż do upadku monarchii w 1918 roku, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 100-116.
 • Maleczyński Karol, Uwagi nad bullą papieża Hadriana IV dla biskupstwa wrocławskiego opatrzoną datą 23.IV.1154, Sobótka 1959, nr 3, s. 269-288.
 • Mandziuk Józef, Kościół katolicki na Śląsku po wojnie 30-letniej, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 78-82.
 • Maroń Franciszek, Dzieje i ustrój biskupstwa wrocławskiego w ostatnim ćwierćwieczu przed oddzieleniem obszaru obecnej diecezji katowickiej, SSHT 11 (1978), s. 163-231.
 • Maroń Franciszek, Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku, SSHT 12 (1979), s. 209-263.
 • Maroń Franciszek, Proces kształtowania się wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydareń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli „De salute animarum”, SSHT 4 (1971), s. 187-248.
 • Marschall Werner, Kardinal Bertram und das Bistum Breslau in der Zeit der Weimarer Republik, Ob.Jahr. 16-17 (2001), s. 137-150.
 • Matwijowski Krystyn, Początki reformy katolickiej i czynniki ją kształtujące, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 72 - 77.
 • Milik Karol, Archidiecezja wrocławska 1945-1951. Wspomnienia pierwszego ordynariusza, [w:] Kościół na Ziemiach Zachodnich, Ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej, red. J. Krucina, Wrocław 1971, s. 45-52.
 • Moepert Adolf, Die ältesten Urkunden und Besitzungen des Vinzenstiftes in Breslau, ASKG 25 (1967), s. 1-37.
 • Moepert Adolf, Zur ältesten Bistumsurkunde von 1155, KSKG 2 (1937), s. 1-32. [diecezja wrocławska].
 • Moździoch Sławomir, Początki biskupstwa wrocławskiego w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Millenium Kościoła na Śląsku, red. Jan Kopiec, Opole 2000, s. 11-44.
 • Müller Wolfgang, Niemiecka pozostałość arcybiskupstwa Wrocław -diecezja Görlitz, [w:] Dziedzictwo i posłannictwo śląskiego Kościoła. 1000 lat diecezji wrocławskiej, hrsg. von W. König, red. M. Hirschfeld, M. Trautmann, Dülmen 2001, s. 311- 338.
 • Myszor Jerzy, Kościół na Śląsku w okresie powojennym, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 134-149.
 • Olszar Henryk, Dzieje Kościoła katolickiego na ziemi gliwickiej w XIX i XX wieku (do 1991 r.), RMG 15/1 (2000), ss. 137-172.
 • Olszar Henryk, Kościół na Śląsku w okresie Republiki Weimarskiej, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 120-133.
 • Pater Józef, Archidiecezja wrocławska po zakończeniu II wojny światowej (1945-1951), [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011, s. 173- 188.
 • Pawlik Jerzy, Rozwój sieci parafialnej na Górnym Śląsku w latach 1870-1960, [w:] Świat wewnętrznej dostojności. Studia i rozprawy, Katowice 1999, Katowice 1999, s. 47-79.
 • Reiner Bolesław, Zmiany organizacji administracji Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. (Z badań nad ustrojem wyznaniowym), Studia Śląskie. Seria nowa 20 (1971), s. 385-407.
 • Rogalski Aleksander, Kościół katolicki na Śląsku. Studia nad dziejami Diecezji Wrocławskiej, Warszawa 1955; [rec.]Urban Wincenty, NPrz. 15 (1957), s. 301-305.
 • Rok Bogdan, Związki śląskiego i polskiego Kościoła katolickiego w XVIII w., Sobótka 2001, nr 4, s. 539- 545. [diecezja wrocławska]
 • Ruchniewicz Małgorzata, Wkład Kościoła katolickiego w integrację Polaków wysiedlonych z kresów wschodnich na terenie archidiecezji wrocławskiej, Sobótka 2004, nr 4, s. 599 -606. [wysiedlenia, archidiecezja wrocławska]
 • Ryguła Piotr, Zmiany administracyjno-terytorialne struktury Kościoła katolickiego na Śląsku Cieszyńskim w XX wieku, Zaranie Śląskie (2004), nr 9 s. 17-26. [diecezja katowicka]
 • Sawicki Jakub, Ze studiów nad konstytucjami wrocławskimi biskupa Nankera (1327-1331), Sobótka 1961, nr 4, s. 567-597.
 • Schulte Wilhelm, Die Protektionsbulle des Papstes Hadrian IV. für die Breslauer Kirche, ZVGSchl 29 (1895), 58-112.
 • Stójko Marek, Przygotowania Służby Bezpieczeństwa do obchodów milenijnych na Dolnym Śląsku, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 156-164.
 • Swastek Józef, Działalność pastoralna księdzu infułata dr. Karola Milika, administratora apostolskiego Dolnego Śląska (1945-1951), [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 32-46.
 • Szorc Alojzy, Diecezja warmińska i wrocławska do czasów kardynała Stanisława Hozjusza (zm. 1579 r.), [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 40-49.
 • Szymik Jan, O przynależności kościelno-administracyjnej Zaolzia, Kalendarz Śląski 1997, Czeski Cieszyn 1996.
 • Tomecki Karol, Organizacja kościelna na Śląsku austriackim w drugiej połowie XVIII w., SSHT 27/28 (1994-95), s. 431-433.
 • Turoń Bronisław, Z dziejów kancelarii biskupów wrocławskich w Nysie w latach 1601- 1700, Sobótka 1964, nr 1-2, s. 88-96.
 • Urban Wincenty, Archidiecezja Wrocławska w latach 1945-1965. NPrz. 22 (1965), s. 10-69.
 • Urban Wincenty, Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV w., Wrocław 1959, [rec.] Leszczyńska Barbara, Sobótka 1961, nr 2, s. 273-275.
 • Urban Wincenty, Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wrocław 1962.
 • Wąs Gabriela, Kościół wrocławski w okresie reformacji, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 61-71.
 • Wójcik Stefan, Ksiądz Karol Milik i rozwój archidiecezji wrocławskiej (1945-1951), Chrześcijanin w Świecie 1994, nr 196, s. 158-172.
 • Wrzesiński Wojciech, Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 161-173.
 • Żerelik Rościsław, Badanie autentyczności dokumentów w kancelarii biskupów wrocławskich w XIII wieku, Wrocław 1991, Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia 82, s. 111-119.
 • Żurek Robert, Kościół katolicki a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej - próba wizualizacji tematu, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011, s. 189- 202.


Historia Diecezji