Świątkiewicz Wojciech

Z e-ncyklopedia

Świątkiewicz Wojciech (1951-), profesor, socjolog

Swiatkiewicz.jpg

Urodził się 2 kwietnia 1951 w Gdańsku. W 1975 roku zdobył magisterium z socjologii kultury na Uniwersytecie Łódzkim, doktorat obronił w 1979 roku na podstawie pracy Zróżnicowanie społeczne a uczestnictwo w kulturze, a habilitację w zakresie filozofii i socjologii (1988), na podstawie książki pt.: Integracja kulturowa i jej społeczne uwarunkowania, (Katowice 1987). Tytuł profesora otrzymał w 1998 roku na podstawie dorobku naukowego i książki pt.: Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku, (Katowice-Wrocław 1997). Od 1975 roku był asystentem w Zakładzie Socjologii Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, 1980 - adiunkt, 1988 - docent, 1990 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, 1998 - profesor nauk humanistycznych. W latach 1988-1991 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii ds. dydaktycznych, od 1990 - kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy; w latach 1998-2002 - zastępca dyrektora Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; 1999-2002 - prodziekan Wydziału Nauk Społecznych ds. nauki; 2002-2005 - prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. dydaktyki; 2008 - dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Od 2008 roku wykłada również na Fakultecie Filozoficznym Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze.

W badaniach naukowych interesuje się szczególnie regionem śląskim, problematyką społeczno-kulturowych uwarunkowań wzorów religijności obejmujących takie zagadnienia jak religia a tożsamość kulturowa, przekaz wartości religijnych w rodzinie, wzory kulturowe praktyk religijnych, tradycyjna religijność a przemiany religijności współczesnej, rola religii w procesach legitymizacji świata społecznego, religijność w wielkim mieście.

Uczestniczy w wielu Komisjach i Radach Naukowych, Organizacjach i Towarzystwach Naukowych, a także redakcjach pism naukowych. Jest promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich, wypromował także ponad dwudziestu doktorów socjologii. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych oraz autorem lub współautorem i redaktorem ponad 20 książek.

Włączył się w 1980 roku w inicjowanie NSZZ Solidarność na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Był członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski w okresie przewodniczenia jej przez bpa Czesława Domina. Reprezentował KCEP (w delegacji Caritas Internationalis) na konferencji organizowanej w Strasburgu przez Radę Europy na temat ubóstwa.

Wiceprzewodniczący Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej w kadencji ............. Współpracownik w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów (dla pracowników Parafialnych Zespołów Charytatywnych) Referatu Charytatywnego Kurii Diecezjalnej (Archidiecezjalnej) w Katowicach, a potem we wczesnej fazie Caritas Archidiecezji Katowickiej; wykładowca na Studium Pracy Socjalnej przy Caritas Archidiecezji Katowickiej. Współinicjator Caritas Academica w Katowicach; członek Rady Parafialnej w parafii św. Andrzeja Boboli w Wirku; współpracownik Referatu Duszpasterstwa Rodzin; wykładowca Archidiecezjalnego Studium Rodziny, wykładowca Studium Pastoralnego Archidiecezji Katowickiej afiliowanego do ATK, a potem Studium Licencjackiego przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej ; wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Wydział zamiejscowy w Katowicach w okresie ..........

Współinicjator i współorganizator sympozjów naukowych w Piekarach Śląskich (1992-2002), redaktor książek zawierających referaty przedstawione na tych sympozjach i innych książek oraz artykułów naukowych omawiających socjologiczne wymiary religijności śląskiej; członek powołanej przez Rektora UŚ (prof. T. Sławka) Komisji ds. Powołania Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

Członek Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim. Członek Komisji ds. Społecznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Bibliografia

Metropolia Katowicka-Górnośląska, dziedzictwo historii, Wyzwania wobec przyszłości, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 136.