Zakony i zgromadzenia zakonne żeńskie - ogólne: Różnice pomiędzy wersjami

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(dr)
 
(Brak różnic)

Aktualna wersja na dzień 21:22, 10 paź 2019

 • Dola Kazimierz, Inicjatywy społeczne żeńskich zgromadzeń zakonnych na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Żyjąc dla innych. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – dzieło ks. Jana Schneidera – u progu trzeciego tysiąclecia, red. J. Swastek, Wrocław 1998, s. 41-60.
 • Dola Kazimierz, Sytuacja żeńskich domów zakonnych na Śląsku przed sekularyzacją w 1810 roku [w:] Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX wieku, red. nauk. W. Musialik, Opole 2006, s. 17–25.
 • Dola Kazimierz, Wkład żeńskich zgromadzeń zakonnych w rozwój ambulatoryjnej opieki nad chorymi na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, STHSO (16) 1996, s. 225-235.
 • Musialik Wanda, W nowej ludowej rzeczywistości. Śląskie klasztory żeńskie w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej (zarys problematyki), Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX wieku, red. nauk. W. Musialik, Opole 2006, s. 188-193.
 • Regel des heiligen Augustinus und Konstitutionen der Schwestern von hl. Hedwig, Breslau 1931.
 • Reguła i Konstytucje Sióstr św. Elżbiety III Zakonu św. Franciszka w Cieszynie, Cieszyn 1936.
 • Die heilige Regel der barmherzigen Schwestern von St. Carolus Boromeäus zu Neisse, Breslau 1863.
 • 70-lecie katowickiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej 1929-1999, opr. ks. Józef Cop, Katowice 1999.
 • Bazan Pius Maria, Eufemia von Ratibor. Blume aus der Garten des hl. Dominikus, Vechta 1936.
 • Kiełbasa Antoni, Siostry Benedyktynki z Krzeszowa; Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie, [w:] Dziedzictwo wiary diecezji legnickiej, red. S. Araszczuk, Legnica 1997, s. 45-56.
 • Cetwiński Marek, Beginki w Jaworze: przyczynek do dziejów śląskiego miasta, Zeszyty Historyczne WSP Częstochowa 1997, z. 4, s. 239-242.
 • Cińcio Elżbieta, Dzieje Branickiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w latach 1934-1984, Kraków 1998.
 • Cińcio Elżbieta, Kasata fundacji Najświętszej Marii Panny w Branicach (1945-1961), Branice 1997.
 • Cop Józef, Płaczek A., 80 lat obecności Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu nad Odrą, Brzezie nad Odrą 1997.
 • Dom Nowak Barbara, Najstarsze uposażenie dominikanek raciborskich, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 23 (1998), s. 65-76.
 • Dom Szymański Andrzej, Świątobliwa Eufemia (Ofka) Raciborska – księżna i dominikanka, Studia Śląskie 64 (2005), s. 217-230. [Eufemia, Ofka, dominikanki]
 • Kapica Beata, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Szpitalnych na Śląsku po 1945 roku, Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX wieku, red. nauk. W. Musialik, Opole 2006, s. 100- 111.
 • Kapica Regina Beata, 150 lat Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Opolu, STHSO 19 (1999), s. 181-192.
 • Walter Ewald, Franziskanische Armutsbewegung in Schlesien. War die Herzogin Anna (+1265), die Schwiegetochter der hl. Hedwig, eine Terziarin des Franziskanerordens, ASKG 40 (1982), s. 207-222.
 • Izdebska Wanda, Działalność Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w latach 1854-1939, Rzym-Wrocław 1976.
 • Izdebska Wanda, Zarys rozwoju Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej – dzieła ks. Jana Schneidera., [w:] Żyjąc dla innych. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – dzieło ks. Jana Schneidera – u progu trzeciego tysiąclecia, red. J. Swastek, Wrocław 1998.
 • Izdebska Wanda, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej. Studia i Materiały do historii chrześcijaństwa w Polsce. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, t. 9, Lublin 1995, s. 263-361.
 • Jołda Bogusława, Dzieje Prowincji Katowickiej Sióstr Maryi Niepokalanej (1929-1989), Lublin 2000, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Kaczmarek Ewa, Specyfika sytuacji zakonów na Ziemiach Zachodnich - organizacja i przebieg akcji X2, [w:] Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX wieku, red. nauk. W. Musialik, Opole 2006, s. 120-134.
 • Kasperek Teodora, Rozwój i działalność żeńskich zgromadzeń zakonnych w diecezji katowickiej, NPrz. 44 (1975), s. 209-228.
 • Kopiec Jan, Kościół na Śląsku wobec wyzwań XIX i XX wieku, [w:] Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX wieku, red. nauk. W. Musialik, Opole 2006, s. 9 -16.
 • Kwaśniewicz Jan, Represje wobec zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji katowickiej, wynikające z ustawy z dnia 20 marca 1950 roku „o przejęciu dóbr martwej ręki”, Katowice 2006, ss. 91. pr. mgr., Biblioteka WTL Katowice.
 • Bochnak Władysław, Dzieje Zakonu Magdalenek od Pokuty na Dolnym Śląsku i Łużycach, Wrocław-Legnica 1996.
 • Maziarz Antoni, Działalność medyczna Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w latach 1854-1914 (zarys problemu), Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX wieku, red. nauk. W. Musialik, Opole 2006, s. 75- 85.
 • Maziarz Antoni, Śląskie samarytanki. Opieka zdrowotna rodzimych żeńskich zgromadzeń zakonnych na Śląsku w latach 1842-1914, Warszawa 2009, wyd. DiG.
 • Stelmach Roman, Klasztor premonstratensek w Czarnowąsach w świetle zachowanych dokumentów, Studia i Materiały z Dziejów Śląska, r. 26 (2005), s. 15-32. [zakony]
 • Rajman Jerzy, Założenie klasztoru premonstrantek w Rybniku. Przegląd problematyki badawczej, [w:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003, s. 91-96.
 • Reisch Chrysogonus, Geschichte des Klosters und der Kirche St. Dorothea in Breslau, Breslau 1908.
 • Rek Bogdan, Działalność Sióstr Opatrzności Bożej na terenie parafii Jedłownik w latach 1933-1983, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Salwa Piela Michał, Kulturalno-społeczne aspekty zjawiska wstępowania kandydatek z ziem polskich w XIX w. do zgromadzeń zakonnych na przykładzie Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela (salwatorianki), [w:] Działalność społeczno-narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XIX wieku, red. H. Karczyńska, Opole 1997, s. 27-30.
 • Schreiber Kurpiers Dorota, Domy Dobrego Pasterza we Wrocławiu i Świętej Katarzynie w świetle sprawozdań z lat 1859-1913,. Opieka nad „trudną" młodzieżą żeńską na Śląsku, [w:] Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX wieku, red. nauk. W. Musialik, Opole 2006, s. 45-60.
 • Schweter Josef, Geschichte der Kongregation der Marienschwestern aus dem Mutterhaus Breslau 1854-1934, Breslau 1934.
 • Swastek Józef, Życie i duchowość ks. Jana Schneidera –założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, [w:] Żyjąc dla innych. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej –dzieło ks. Jana Schneidera – u progu trzeciego tysiąclecia, red. J. Swastek, Wrocław 1998, s. 61-97.
 • Tutaj Anna, System wychowawczy i działalność pedagogiczna prywatnego liceum Sióstr Niepokalanek im. Marceliny Darowskiej w Wałbrzychu, Studia Śląskie 61 (2002), s. 173-192. [niepokalanki, Marcelina Darowska]
 • Wesołowska Zofia, Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia, [w:] Żeńskie Zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, t. 13, Lublin 1997, s. 87-146.
 • Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008
 • Wiszewski Przemysław, Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348/49 - 1810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie. Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Nr 63, Poznań-Wrocław 2003, ss. 542.
 • Żyjąc dla innych. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – dzieło ks. Jana Schneidera – u progu trzeciego tysiąclecia, red. J. Swastek, Wrocław 1998.

Służebniczki

 • Kopiec Jan, Kościół i Państwo na Śląsku w stuleciach XIX i XX w., [w:] 140 lat Służebniczek na Śląsku. Materiały z Sympozjum 9.09.2006, Leśnica Opolska, Wrocław 2006, s. 13- 24.
 • Smołka Leonard, Edmund Bojanowski a Śląsk. Początki Zgromadzenia Służebniczek NMP na Śląsku, [w:] 140 lat Służebniczek na Śląsku. Materiały z Sympozjum 9.09.2006, Leśnica Opolska, Wrocław 2006, s. 35-100. 35
 • Guzy Venerabilis, Siostry Służebniczki NMP na Śląsku w latach 1871-1933, [w:] 140 lat Służebniczek na Śląsku. Materiały z Sympozjum 9.09.2006, Leśnica Opolska, Wrocław 2006, s. 101-124.
 • Mendrok Dionizja, Historia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP - Służebniczki Śląskie w latach 1933-1989, [w:] 140 lat Służebniczek na Śląsku. Materiały z Sympozjum 9.09.2006, Leśnica Opolska, Wrocław 2006, s. 125-135.


 Patrz: Wykaz skrótów