Związki wyznaniowe - inne

Z e-ncyklopedia
 • Przedstawiciele społeczeństwa żydowskiego u ks. biskupa Stanisława Adamskiego [1 III 1946], GN 1946, nr 11, s. 86.
 • Szaynok Bożena, Żydzi na Dolnym Śląsku 1945-1950, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011, s. 137- 144.
 • Bieniek Juliusz, Parafia tzw. Starokatolicka w Katowicach w oświetleniu historyczno-prawnym, Katowice 1934.
 • Biliński K., Dziewiętnastowieczne śląskie herezje w ich dziejowym rozwoju, Annales Silesiae 22 (1992).
 • Brilling Bernhard, Schlesische Ortsnamen als jüdische Familienamen, ZfO 15 (1966), s. 60-67.
 • Wieczorek Paweł, Źródła archiwalne do najnowszych dziejów społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku (1945–1950) w świetle zasobów archiwalnych Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Sobótka 2006, nr 3, s. 355-379. [Żydzi, źródła]
 • Bunzel Ullrich, Die nebenkirchlichen religiösen Gemeinschaften Schlesiens, ihre geschichtliche Entwicklung und gegenwärtige Verbreitung, Jahrbuch des Vereins für Schlesische Kirchengeschichte, Bd 24 (1936), s. 57-100.
 • Chmiel Peter, Die konfessionellen Verhältnisse im Herzogtums Teschen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im Spiegel österreichischer Volkszählungen, [w:] Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart [...], hrsg. von P. Chmiel und J. Drabina, Ratingen 2000, s. 187-202.
 • Dziewulski Władysław, Walka chłopów dóbr podoławskich Zakonu Maltańskiego o wolność wyznania w końcu XVI wieku, Kwartalnik Opolski 1959, nr 4, s. 145-153.
 • Gayda Andreas, Die Rolle des Altkatholizismus in Oberschlesien während der Zeit des Kulturkampfes (1871-1887), [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 2, [...], s. 649-670.
 • Heck R., Śląsk w czasie powstania husyckiego. (Szkice z dziejów Śląska), Warszawa 1953, s. 155-174; wyd. 2, Warszawa 1955, s. 179-200.
 • Jurek Piotr, Siły zbrojne antyhusyckiej konfederacji z 1427 r., Wrocław 1979, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 73, s. 79-88.
 • Kowalska L., Anabaptyści śląscy, Warszawa 1956.
 • Cohn Jacob, Historia gminy synagogalnej w Katowicach na Górnym Śląsku, Katowice 2004, [tłumaczenie książki wydanej w 1900].
 • Gerent Piotr, Prawosławni i grekokatolicy na Dolnym Śląsku w latach 1945- 1956, Sobótka 2002, nr 4, s. 433- 454. [dzieje Kościoła Prawosławnego na Dolnym Śląsku, Cerkiew Grekokatolicka na Dolnym Śląsku]
 • Krzesiewicz Joanna, Problem mniejszości wyznaniowych w duszpasterstwie parafialnym w Wielkich Hajdukach (1923-1939), [w:] Z dziejów tradycji, historii i kultury Wielkich Hajduk. Materiały sesji popularno-naukowej 4-5 października 1995, Chorzów Batory 1996, s. 85-94.
 • Krzyżanowski Lech, Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe, [w:] Województwo śląskie (1922-1939), Katowice 1996.
 • Maser Peter, Wesier Adelheid, Juden in Oberschlesien, Teil. Historischer Überblick- Jüdische Gemeinden (I.), Berlin 1992.
 • Musialik Wanda, Szkic o stosunkach religijnych na Śląsku Opolskim w pierwszych latach międzywojnia, [w:] Kronika Katowic 7 (1997), s. 47-53.
 • Myszor Jerzy, Mniejszości wyznaniowe, [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek, Katowice 2007, s. 447-471, 530-538.
 • Pasek Zbigniew, Sytuacja wyznaniowa współczesnej Wisły (komunikat), [w:] Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart [...], hrsg. von P. Chmiel und J. Drabina, Ratingen 2000, s. 321-332.
 • Piątek Tadeusz, Rola i pozycja starokatolicyzmu na Śląsku (studium historyczne), Opole 1993.
 • Reiner Bolesław, Problematyka kościołów i związków wyznaniowych, [w:] Regionalne badania naukowe. Materiały sesji naukowej [...], red. J. Kokot, Katowice 1969, s. 133-136.
 • Reiner Bolesław, Sytuacja Kościoła Starokatolickiego w województwie śląskim w latach 1922-1938. (Z badań nad mniejszościami wyznaniowymi), Studia Śląskie. Seria nowa 32 (1977), s. 393-408.
 • Reiner Bolesław, Wyznania i związki religijne w województwie śląskim 1922-1939, Opole 1977, Przegląd Stosunków Międzynarodowych 1977 nr 6, s. 126-129; Przegląd Zachodni 33 (1977), s. 144-146; Życie i Myśl 28 (1978), s. 231-233; Czasopismo Prawno-Historyczne 30 (1978), s. 231-233; Kwartalnik Opolski” 1978, s. 102-104; Sobótka 1978 nr 1, s. 99-102; Zaranie Śląskie 1979 z. 4, s. 796-799.
 • Reiner Bolesław, Z badań nad sytuacją prawną mniejszości wyznaniowych w województwie śląskim (1922-1939), Studia Śląskie. Seria nowa 15 (1969), s. 357-370.
 • Reiner Bolesław, Z problemów narodowo-wyznaniowych w województwie śląskim (1922-1939), Studia Śląskie. Seria nowa 30 (1976), s. 123-136.
 • Schwerin Kurt, Die jüdische Bevölkerung in Schlesien nach der Emanzipation, [w:] Juden in Ostmittleeuropa. Von der Emanzipation zum Ersten Weltkrieg, hrsg. von G. Rhode, Marburg/Lahn 1989, Herder Institut, s. 85-99.
 • Surman Zdzisław, Ksiądz Paweł Kamiński. Powstanie i upadek ruchu starokatolickiego na Górnym Śląsku, Wrocław 1971, s. 5-34. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 20.
 • Wątrobski Leszek, Stolica Boża i Barankowe Apostolstwo w Duchu i w Prawdzie, Novum 1980 nr 8, s. 145-147, [związek wyznaniowy w woj. opolskim].
 • Weczerka Hugo, Die Herkunft der studierenden des Jüdisch- Theologischen Seminars zu Breslau 1845-1938, ZfO 35 (1986), s. 88-139.
 • Winowski Leszek, Innowiercy w średniowiecznych wyobrażeniach i legendach, Studia Śląskie. Seria nowa 20 (1971), s. 507-540.
 • Dudra Stefan, Kościół prawosławny na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011, s. 235-250.


Ekumenizm, inne wyznania