Związek Chrześcijańskich Robotników

Z e-ncyklopedia

Związek Wzajemnej Pomocy

Organizacja powstała w lutym 1887 roku z inicjatywy proboszcza parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie ks. Pawła Łukaszczyka. Związek przejął idee głoszone wcześniej przez Związek św. Barbary. Stąd twórca i grono współpracowników liczyli na zaktywizowanie górnośląskich robotników w dziele samopomocy oraz wyjście z tą ideą poza terytorium parafii. Jednak szczytne założenia nie powiodły się, gdyż organizacja osiągnęła pułap jedynie 190 członków.

Związek Chrześcijańskich Robotników

Jego kontynuacją był związek, który powstał 1 grudnia 1889 z inicjatywy proboszcza parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie ks. Pawła Łukaszczyka. Założyciel i członkowie mieli nadzieję na spopularyzowanie tej idei na całym obszarze przemysłowym, jednak zasięg ich działania ograniczał się jedynie do mieszkańców Królewskiej Huty i okolicy. Związek liczył wtedy zaledwie 190 członków. Dlatego, aby zaktywizować środowisko robotników, w 1889 roku przekształcono Związek Wzajemnej Pomocy w Związek Chrześcijańskich Robotników, dając tym samym, przez nazwę, wyraźny sygnał, kim byli adresaci organizacji.

Według danych podanych przez Zarząd Związku, w 1896 roku liczył on 1200 członków, a przewodniczył im ks. Łukaszczyk. Jego zastępcą był wikary ks. Teodor Flasche, a kasjerem ks. Suchy. Inne dane mówią o 300 członkach i rychłym zaprzestaniu działalności. Oficjalne statystyki kurii wrocławskiej datują jego powstanie na 1905 rok. Różnorodność danych źródłowych nie pozwala na precyzyjne określenie daty rozwiązania czy po prostu powolnego zaniku aktywności członków Związku.

Bibliografia

Księga pamiątkowa wydana z powodu 25-lecia istnienia Towarzystwa św. Alojzego w Bytomiu, Bytom 1896, s. 55; Historia miasta Królewskie Huty, opr. A. Pobóg-Rutkowski, Królewska Huta 1927, s. 53; J. Myszor, Bractwa i stowarzyszenia kościelne w parafiach chorzowskich na przełomie XIX i XX wieku. Materiały, s. 11-12; L. Krzyżanowski, Chrześcijańskie związki zawodowe w XIX i XX w. na Górnym Śląsku-zadania i ich realizacja, SSHT 2002, t. 35, z. 2, s. 294-395.