Zakony i zgromadzenia zakonne męskie - ogólne

Z e-ncyklopedia
 • Das segenreiche Wirken der Orden und Kongregationen der katholischen Kirche in Deustchland samt Ordenstrachtbildern, Bd. 1: Klostermonographien, hrsg. von Jacob Hubert Schuetz, Paderborn 1926.
 • Stawinoga Władysław, Ordynariusz miejscowy a zakony. Władza ordynariusza miejscowego nad zakonami i zgromadzeniami zakonnymi, Kraków 1939.
 • Fleckenstein Gisela, Neubeginn oder Restauration? Kirchliche Orden und religiöse Gemeinschaften in den preußischen Ostprovinzen, ASKG 51/52 (1994/95), s. 33.
 • Baran Czesław, Sprawy narodowościowe u franciszkanów śląskich w XIII w., Warszawa 1964.
 • Drabina Jan, Stosunek wrocławskich zakonów do króla Jerzego z Podiebradu, SSHT 4 (1971), s. 249-266.
 • Gach Piotr Paweł, Kasaty zakonów na ziemiach Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984, [rec.] J. Mandziuk, Sobótka 1987, nr 1, s.75-76.
 • Gach Piotr Paweł, Mienie polskich zakonów i jego losy w XIX wieku, Rzym 1979.
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin 1999.
 • Hirschfeld Michael, Orden und Kongregationen aus den deutschen Ostgebieten im Dienste der Heimatvertriebenen, [w:] Katholische Vertriebene im Bistum Münster, Münster 1999, s. 391-412.
 • Hoffmann Hermann, Schlesische Ordensprovinzen, ASKG (1937), 141-162.
 • Hörsch Markus, Zur kunstgeschichtlichen Stellung der Zisterzienserklöster des Bistums Breslau im Mittelalter, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, [...], s. 353-392.
 • Kiedos Józef, Zakonne niższe seminaria duchowne na terenie diecezji katowickiej w latach międzywojennych, SSHT 19/20 (1986-87), s. 229-241.
 • Kiedos Józef, Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992, SSHT 29 (1996), s. 303-316.
 • Kiedos Józef, Zakony i zgromadzenia zakonne w życiu diecezji katowickiej do wybuchu II wojny światowej, Katowice1996.
 • Kiełbasa Antoni, Zakony na Śląsku w XIX i XX wieku, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 214-222.
 • Korta Wacław, Rozwój wielkiej własności klasztornej na Śląsku do połowy XIII wieku, Sobótka 1958, nr 2, s. 179-205.
 • Kurek Chryzostom, Działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich na terenie diecezji katowickiej w latach 1925-1973. NPrz. 44 (1975), s. 185-208.
 • Mrozowicz Wojciech, Średniowieczne śląskie dziejopisarstwo klasztorne, [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 141-159.
 • Musialik Wanda, Udział zakonów w Polsce w wychowaniu i kształceniu młodzieży (zarys problemu), [w:] Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania. I konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania, pr. zb. red. Wiesława Korzeniowska i in., Kraków 2001, s. 153-163.
 • Piecha Marek, Działalność zakonów na terenie miasta Rybnika w latach 1922-1985, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Płaczek Iwona, Zasadnicze linie rozwoju sieci klasztorów mniszych i kanonicznych na Śląsku do końca XIII wieku, [w:] Studia Historyczne. Ustrój, Kościół, Militaria, red. Kazimierz Bobowski, Wrocław 1993, s. 15-30.
 • Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003.
 • Swastek Józef, Kardynał Melchior von Diepenbrock a życie zakonne na Śląsku w połowie XIX wieku, [w:] Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku, red. M. Kaczmarek, A. Kiełbasa, J. Swastek, Wrocław 2000, s. 67-76.
 • Teichmann Lucius, Nationale Wirren in mittelalterlichen Observanzklöstern, ASKG 5 (1940), s. 64-95.
 • Waluś Jan, Działalność zakonów na terenie miasta Bielska w latach 1859-1985, Katowice 1991, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Wąs Gabriela, Die Mendikantenorden in Schlesien im Mittelalter. Forschungsstand und Ausblick, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, hrsg. von J. Köhler, R. Bendel, Münster-Hamburg-London 2002, s. 299-326.
 • Wiszewski Przemysław, Nonnenklöster in Schlesien bis 1810. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, [...], s. 327-336.


Zakony