Zakony i zgromadzenia zakonne męskie - inne

Z e-ncyklopedia

alfabetycznie, według autorów

 • Bochnak Władysław, Konfraternia św. Józefa w Krzeszowie, [w:] Dziedzictwo wiary diecezji legnickiej, red. S. Araszczuk, Legnica 1997, s. 83-92.
 • Bretschneider Paul, Das Gründungsbuch des Klosters Heinrichau. Aus dem Lateinischen übertragen und mit Einführung und Erläterungen versehen von... Breslau 1927.
 • Brzozowski Wojciech, Kościół z klasztorem św. Wincentego we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 • Chmielewski Marek T., Kształcenie i wychowanie religijno-patriotyczne młodzieży śląskiej w szkołach zgromadzenia salezjańskiego we Włoszech w latach 1890-1902, Studia Śląskie 58 (1999), s. 243-267. [salezjanie]
 • Dola Kazimierz, Konfraternie kapłańskie w diecezji wrocławskiej u schyłku średniowiecza, STHSO 9 (1982), s. 205-218.
 • Dziechciarz Renata, Związki filiacyjne klasztorów benedyktyńskich w Polsce średniowiecznej na przykładzie dziejów opactwa orłowskiego, [w:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003, s. 129–142.
 • Gerlic Henryk, Gliwicka placówka księży Pallotynów, RMG 15 (2000), cz.1, s. 463-480. [pallotyni]
 • Goliński Mateusz, Krzyżacy czy joannici? W sprawie rzekomej obecności joannitów pod Wrocławiem w 1273r., Sobótka 1991, nr 3, s. 341-344. [joannici]
 • Greiner Piotr, Pojęcie i granice Górnego Śląska a Prowincja Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach, Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 216-222. [franciszkanie].
 • Grüger Heinrich, Die schlesischen Mönchsklöster, ihre Siedlungs und Seelsorgstätigkeit, ASKG 47/48 (1989/90), s. 273-290.
 • Imielski Jan, Działalność redemptorystów w Gliwicach, RMG t. XV/1, Gliwice 2000, ss. 481-498, [redemptoryści]
 • Janicki Syrach B., Prowincjałowie Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce w latach 1923-1973, Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 151-166. [franciszkanie].
 • Karczewski Dariusz, Przemiany organizacyjno-administracyjne zaonu franciszkanów na ziemiach polskich do pocz. IX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 198-215. [franciszkanie].
 • Kempa Damian, Historia Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu (1979-2004), Seminare, T. (2005-2), s. 75-96. [salezjanie]
 • Kloch Bogdan, Zakony i parafie. Z dziejów wzajemnych kontaktów w archidiakonacie opawskim i dekanacie bytomskim do końca XIV wieku (zarys problemu funkcjonowania parafii pod patronatem zakonnym), [w:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003, s. 145-156.
 • Korta Wacław, W sprawie autentyczności i interpretacji dokumentu Henryka Brodatego dla klasztoru N. Marii Panny we Wrocławiu z 10 maja 1209 r., Wrocław 1978, Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 30, s. 61-76.
 • Korta Wacław, W sprawie lokalizacji klasztoru ślężańskiego, Sobótka 1981, nr 1, s. 27-33.
 • Kraska-Lewalski Andrzej [rec:] D. Seward, Mnisi wojny. Krótka historia zakonów rycerskich, Poznań 2005, [w:] Sobótka 2006, nr 4, s. 557-560. [zakony rycerskie]
 • Kurowski Błażej, Rozwój zakonu franciszkańskiego na Śląsku w latach 1852-1921, Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 53-74. [franciszkanie].
 • Kwiatek Jolanta, Księża misjonarze w Krakowie a Górny Śląsk na przełomie XIX i XX wieku, Kwartalnik Opolski 1992 nr 3-4, s. 80-99.
 • Lange Ernst (hrsg.), Kloster Czarnowanz, Oppeln 1930.
 • Łoboz Małgorzata, Fragment tercjarskiej rzeczywistości – „Głos św. Franciszka”, [w:] Śląskie Miscellanea T. 9, pod red. J. Malickiego i K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 1996, s. 31-40.
 • Maler Katarzyna, Zarys dziejów Głubczyc do roku 1742, Studia Śląskie 61 (2002), s. 127-136. [joannici, husyci, franciszkanie]
 • Matusik Leokadia, Związki wrocławskiego opactwa na Piasku z polską centralą w okresie średniowiecza, Sobótka 1973, nr 2, s. 229-259.
 • Młynarska–Kaletynowa Marta, Rotulusy klasztoru premonstratensów św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu w drugiej połowie XIII i w XIV w., Sobótka 2006, nr 1, s. 95–105. [majątkowe, zakony, premonstratensi]
 • Musialik Wanda, Śląsk i Ślązacy w przedwojennych periodykach Polskich Księży Pallotynów, Studia Śląskie 60 (2001), s. 171-179. [pallotyni, „Królowa Apostołów”, „Posiew”]
 • Myszor Jerzy, Zmartwychwstańcy na Śląsku. Z dziejów odrodzenia religijnego na Górnym Śląsku w XIX wieku, Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców nr 1 (1995), s. 18-28. [zmartwychwstańcy]
 • Nowack Alfons, Die Einsiedeleien in Schlesien und der Grafschaft Glatz vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Breslau 1939.
 • Pasierb Zuzanna, Działalność Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na terenie Diecezji Katowickiej w latach 1925-1992, Katowice 2000, mps Biblioteka WTL UŚ. [oblaci]
 • Pietrzyk Iwona, Memini tui memento mei. Nekropolia ojców franciszkanów w Katowicach-Ligocie, Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 223-235. [franciszkanie].
 • Pietrzykowski Jan, Obecność Salezjanów Inspektorii św. Stanisława Kostki na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1952, Kutno [1990]. [salezjanie]
 • Pobóg-Lenartowicz Anna, Kulturotwórcza rola kanoników regularnych w średniowiecznej Polsce, [w:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003, s. 107-114.
 • Polonko Piotr A., Księgi administracyjne i czasopisma we wspólnotach tercjarskich na ziemi oleskiej w pierwsze połowie XX wieku, STHSO 23 (2003), s. 303–313. [historia zakonów].
 • Prejs Roland, Spojrzenie na obecność franciszkanów w kulturze i religijności polskiej, Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 186-197. [franciszkanie].
 • Pyka Henryk, Artysta w służbie charyzmatu franciszkańskiego - kościół panewnicki i jego dzieła sztuki, Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 236-275. [franciszkanie].
 • Rippel Rafał, Klasztor w Czarnowąsach, Zeszyty Edukacji Kulturalnej. Hefte für Kultur und Bildung. Konversatorium Josef von Eichendorff, Opole 1999 nr 23, s. 11-23.
 • Scheitza Rochus, Die Prämonstratenser in Kloster Czarnowanz. Mit einem Anhang: Die Pfarrgeistlichkeit in Czarnowanz nach Aussterben der Prämonstratenser, Oppeln 1941.
 • Schletz Alfons, Wybitniejsi misjonarze Ślązacy w Polsce pierwszej XX wieku, NPrz. 44 (1975), s. 269-305. [Księża Misjonarze].
 • Schulte Wilhelm, Die Anfänge des St. Marienstiftes der Augustiner-Chorherrn auf dem Breslauer Sande, Gross Strehlitz 1906. [augustianie]
 • Sossalla Jan, Przyczynki do historii Krzyżowców z czerwoną gwiazdą, NPrz. 23 (1966), s. 199-239, [badania nad początkami powstania świeckiej kongregacji szpitalnej na Śląsku].
 • Stelmach Roman, Benedyktyni na Śląsku, [w:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003 s. 143–144.
 • Stelmach Roman, Źródła do dziejów joannitów na ziemi opolskiej, [w:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003, s. 115 – 128.
 • Stelmach Roman, Książęta śląscy i ich patronat nad funkcjami klasztornymi – fundacje i darowizny, Studia i Materiały z Dziejów Śląska, r. 26 (2005), s. 33-47. [cysterki, Kanonicy regularni, magdalenki, klaryski, dominikanie, benedyktyni, paulini]
 • Szteinke Anzelm J., Reformackie korzenie Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 9-52. [franciszkanie].
 • Szteinke Anzelm J., Szkice biograficzne założycieli i przełożonych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Reformatów w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich (1855-1923), Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 131-150. [franciszkanie].
 • Tomczak Salezy B., Zarys dziejów Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (1923-1991), Szkoła Seraficka. Seria Nowa, 1 (2008), s. 75-130. [franciszkanie].
 • Worbs Marcin, Religijne i pedagogiczne aspekty działalności ruchu Quickborn na Śląsku, STHSO 20 (2000), s. 447 – 456. [ks. Bernhard Strehler, ks. Klemens Neumann, ks. Hermann Hoffman]
 • Wółkiewicz Ewa [rec:] J. Horwat, Księstwo Opolskie i jego podziały do 1532 r. Książęta-miasta-Kościół–urzędy-własność prywatna, Rzeszów 2002, [w:] Sobótka 2003, nr 1, s. 93-100.
 • Wysłouch Seweryn, Studia nad koncentracją w rolnictwie śląskim w latach 1850-1914. Struktura agrarna i jej zmiany, Wrocław 1956, [dobra biskupie, zakonne].
 • Żerelik Rościsław, Urzędnicy skryptoriów klasztornych na Śląsku do końca I połowy XV wieku. Ze studiów nad działalnością dyplomatyczną klasztorów śląskich, Sobótka 1989, nr 4, s. 557-570.
 • Mrozowicz Wojciech, Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) in Glacz (Kronika klasztoru kanoników regularnych (św. Augustyna) w Kłodzku, wyd. Wojciech Mrozowicz, Wrocław 2003.