Wrodarczyk Franciszek Ksawery

Z e-ncyklopedia

Wrodarczyk Franciszek Ksawery CM (1874-1920)

Urodził się 17 grudnia 1874 w Radzionkowie w rodzinie zamożnych włościan Piotra i Magdaleny z d. Korpak. W trakcie nauki w szkole elementarnej zaopiekował się nim wuj ks. Szymon Korpak proboszcz parafii w Rybnej-Strzybnicy, który przygotował go do egzaminu gimnazjalnego. W latach 1889-1895 pobierał nauki w Małym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1893 roku wstąpił do zgromadzenia misjonarzy i odbył dwuletnie internum. 1 listopada 1895 złożył śluby zakonne. Po zakończonych studiach teologicznych, przyjął 1 lipca 1900 święcenia kapłańskie.

Jego pierwszą placówką duszpasterską były Jezierzany, gdzie objął posadę katechety w szkole ludowej. Ks. Wrodarczyk czynnie działał w Konferencji św. Wincentego a' Paulo. Należał do wielu towarzystw oświatowych i dobroczynnych. Dzięki jego inicjatywie powstał dom ludowy w Jezierzanach, czytelnia w Zalesiu i Dawidkowicach, biblioteki ludowe przy ochronkach sióstr służebniczek w Konstancji i Zielińcach. Pracując przez dwadzieścia lat na Podolu miał opinię świętego kapłana i perły dekanatu. Był ceniony i szanowany przez duchowieństwo dekanalne.

Gdy w 1917 roku powołano proboszcza superiora jezierzańskiego ks. J. Rossmanna na przełożonego we Lwowie, jego miejsce zajął ks. Wrodarczyk. W zgromadzeniu odczuwano wówczas brak księży, toteż ks. Wrodarczyk został skazany na własne siły obsługując oprócz kościoła parafialnego w Jezierzach, jeszcze sześć innych kościołów, dwa domy sióstr służebniczek, kaplicę książąt Sapiehów w Bilczu Złotym i osiem szkół.

Epidemia tyfusu plamistego i dyzenterii na Podolu poczyniła wielkie straty wśród miejscowej ludności. Ks. Wrodarczyk jako ojciec zadżumionych bardzo ofiarnie włączył się w pomoc chorym. W końcu sam padł ofiarą epidemii. Zmarł 15 marca 1920 w opinii świętości, mając 47 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Jezierzanach.

Bibliografia

A. Schletz, Wybitniejsi misjonarze Ślązacy w Polsce pierwszej połowy XX wieku, NPrz 1975, t. 44, s. 271-272; J. Nowak, Kronika miasta i powiatu Tarnowskie góry, najstarsze dzieje Śląska i ziemi Bytomsko-Tarnogórskiej. Dzieje pierwszego Górnictwa w Polsce, Tarnowskie góry 1927, s. 246-247; J. Dukała, Wrodarczyk Franciszek Ksawery (hasło), [w:] Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce, t. II-1 Biografie, red. J. Dukała, Kraków 2001, s. 528-530.