Sztuka sakralna

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Patrz także: Kościoły i inne obiekty sakralne

 • Andrzejczak Henryka, Gotycki wizerunek Bytomskiej Madonny. Przyczynek do dziejów obrazu i kultu, [w:] Śląskie Miscellanea, t. 15, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice 2002, s. 15-30.
 • Bania Zbigniew, Latyfundium „katolickie” w Małopolsce i na Śląsku, czyli o mecenacie Gaszyńskich, Oppersdorfów i Zebrzydowskich, Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym. Od XVI do XVIII wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Arx Regia, Warszawa 1997, s. 95-104.
 • Behrens Ewald, Mittelalterliche Kunst in Schlesien, Zeitschrift für Ostforschung 1956, s. 556-561.
 • Będziński Piotr, Obraz Matki Boskiej Pokornej w Rudach na tle historii klasztoru. Tradycja ikony w Kościele bizantyjskim i łacińskim, Opole 1999.
 • Białostocki Jan, Kompozycja emblematyczna epitafiów śląskich XVI wieku, [w:] Ze studiów nad sztuką XVI wieku na Śląsku i w krajach sąsiednich, Wrocław 1968, s. 77-93.
 • Burgemeister Ludwig, Die Kunstdenkmäler der Provinz Niederschlesien, Bd. 1-3, Breslau 1930-1934.
 • Chojecka Ewa, Kościół św. Józefa w Zabrzu Dominikusa Bohma na tle krajobrazu artystycznego Górnego Śląska, Katowice 1999.
 • Chojecka Ewa, Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku [Katalog], Katowice 1993.
 • Chrzanowski Tadeusz, Płyty nagrobne z postaciami w XVI - XVIII wieku na Śląsku Opolskim, Roczniki Sztuki Śląskiej 7 (1970), s. 75-102.
 • Czechowicz Bogusław, Późnogotycki nagrobek pary książęcej w dawnym kościele dominikanek w Raciborzu, Opolski Rocznik Muzealny 10 (1992), s. 31-54.
 • Dąbrowski Paweł, Gronkiewicz Stanisław, Kaczmarek Romuald, Monika Krzyżanowska, Kwiatkowska Barbara, Grób księżnej Karoliny z Piastów legnicko-brzeskich w kościele pocysterskim p.w. św. Bartłomieja w Trzebnicy, Kwartalnik Historii Kultury 1999, nr 3-4, s. 435-444.
 • Dobrowolski Tadeusz, Oddział Sztuki i Muzeum Śląski w Katowicach, RTPN 1 (1929), s. 90-109.
 • Dobrowolski Tadeusz, Szramek Emil, Obraz Matki Bożej w Opolu oraz podobne mu gotyckie wizerunki Madonny z Dzieciątkiem, RTPN 6 (1938), s. 203-222.
 • Dobrowolski Tadeusz, Sztuka na Śląsku: z 173 ilustracjami, Katowice-Wrocław 1948.
 • Dobrowolski Tadeusz, Trzy gotyckie posążki zmartwychwstałego Chrystusa w Muzeum Śląskim w Katowicach, Arkady 3 (1937), nr 3, s. 145-147.
 • Dobrzeniecki Tadeusz, Scena z Betanii. Ze studiów nad ikonografią sztuki polskiej XVI w., [w:] Ze studiów nad sztuką XVI w., Wrocław 1968, s. 95-109.
 • Frankiewicz [Paweł] Edward, Zapoznany renesans w Opolu, Kwartalnik Opolski 1966, s. 56-69.
 • Głazek Dorota, Kilka uwag o sztuce sakralnej w diecezji katowickiej, SSHT 17 (1984), s. 179-183.
 • Godula Franciszek, Pieśniarz i malarz górnośląskich kościołów, GN 1947, nr 27, s. 219, [Jan Gajda].
 • Grundmann Günther, Dome, Kirchen und Klöster in Schlesien, nach alten Vorlagen, Frankfurt a.M. 1963.
 • Grundmann Günther, Schlesische Barockkirchen und Klöster, Konstanz 1958.
 • Harasimowicz Jan, Fundacje katolickiego mecenatu na Śląsku w dobie reformacji i „odnowy trydenckiej” Kościoła, Sobótka 1986, nr 4, s. 561-581.
 • Harasimowicz Jan, Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku [Katalog], Katowice 1993.
 • Harasymowicz Jan, Mors janua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji, Wrocław 1992.
 • Harasymowicz Jan, Reformacja luterańska na Śląsku. Ideologia -liturgia-sztuka, Rocznik Lubuski 14 (1986), s. 9-38.
 • Harasymowicz Jan, Rola sztuki w doktrynie i praktyce kultowej Reformacji, Euhemer-Przegląd Religijny 24 (1980), nr 4, s. 71-86.
 • Harasymowicz Jan, Sztuka księstw górnośląskich wobec konfliktów ideowych wieku Reformacji, [w:] Śląskie dzieła mistrzów architektury sztuki, red. E. Chojecka, Katowice 1987, s. 15-45.
 • Harasymowicz Jan, Typy i programy śląskich ołtarzy wieku Reformacji, Roczniki Sztuki Śląskiej 12 (1979), s. 7-27.
 • Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Malarz skupienia [Adam Bunsch 1896-1960], GN 23 II 1992, nr 8, s. 18.
 • Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Ostatnie dzieło Adama Bunscha, GN 12 IV 1992, nr 15, Dodatek Katowicki nr 10, s. 6, [o twórczości A. Bunscha w kościele św. Jadwigi w Chorzowie].
 • Janik Sergiusz Ryszard, Duchowy wymiar fresku Feliksa Antoniego Scheflera w Klasztorze „na Piasku” w Kłodzku. Prezentacja duchowości zakonu Braci Mniejszych, [w:] OO. Franciszkanie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, Wrocław 1994, s. 32-43.
 • Jedynak Zdzisław, Murarze i kamieniarze n Górnym Śląsku do początku XIX wieku, RMG 7/8 (1991-92), s. 105-122.
 • Kaczmarek Romuald, Witkowski Jacek, Ze studiów nad gotyckimi epitafiami obrazowymi mieszczaństwa na Śląsku, [w:] Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVIII w. w Europie Środkowej, red. J. Harasymowicz, Warszawa 1990, s. 171-190.
 • Kaczmarek Romuald, Witkowski Jacek, Nagrobek św. Jadwigi w Trzebnicy, [w:] Z badań architektury, urbanistyki i sztuki Śląska, Wrocław 1988, s. 145-194.
 • Kalinowski Konstanty, Kościół jezuicki w Nysie, Opolski Rocznik Muzealny 4 (1970), s. 391-439.
 • Karłowska-Kamzowa Alicja, Fundacje artystyczne księcia Ludwika I Brzeskiego, Opole-Wrocław 1970.
 • Karłowska-Kamzowa Alicja, Gotyckie malarstwo ścienne na Śląsku, Rocznik Sztuki Śląskiej, 3 (1965), s. 27-92
 • Kębłowski Janusz, Marmurowe płyty nagrobne Stanisława Sauera w Nysie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Historia Sztuki, t. 2: 1960, s. 2-77.
 • Kębłowski Janusz, Nagrobki gotyckie na Śląsku, Poznań1969.
 • Kębłowski Janusz, Renesansowa rzeźba na Śląsku 1500-1560, Poznań 1967.
 • Kębłowski Janusz, Treści ideowe gotyckich nagrobków na Śląsku, Poznań 1970.
 • Kobielus Stanisław, Romańska kadzielnica z Trzebnicy jako symbol utraconego i odzyskanego raju, SSHT 25/26 (1992-1993), s. 243-253.
 • Konarzewski Ludwik, Artystyczne pracownie malarstwa i rzeźby – sztuki kościelnej oraz góralskiej regionalnej, Cieszyn, ok. 1930.
 • Konarzewski Łukasz, Ludwik Konarzewski senior, Ziemia Śląska t. 2 pod red. Lecha Szarańca, Katowice 1989, s. 47-107.
 • Konarzewski Łukasz, Alegorie patriotyczno – religijne Ludwika Konarzewskiego-seniora w malarskim ujęciu Iwony Konarzewskiej na przykładzie obrazów w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Ustroniu – Polanie, [w:] Jubileusz 25-lecia duszpasterstwa w parafii Dobrego Pasterza pod red. Antoniego Barciaka, Ustroń 2003, s. 76-80.
 • Kornecki Marian, Rzeźba gotycka na Śląsku Opolskim do połowy XV w., Opolski Rocznik Muzealny 4 (1970), s. 301-389.
 • Kozieł Andrzej, Michael Willmanns (1630-1706), Kunst im Dienst der Gegenreformation in Schlesien. Forschungsstand und Fragestellung, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, hrsg. von J. Köhler, R. Bendel, Münster-Hamburg-London 2002, s. 549-556.
 • Krause Walter, Grundriss eines Lexikons bildender Kuenstler und Kunsthandwerker in Oberschlesien, von den Anfaengen bis zum Mitte des 19. Jahrhunderts, Bd 1, Oppeln 1935.
 • Król Helena, Kolekcja dzieł sztuki księdza prałata Emila Szramka, [w:] Victor - quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 139-149.
 • Król Helena, Z dziejów sztuki sakralnej i religijności na Górnym Śląsku, [w:] Kościół katolicki na Górnym Śląsku. Szkice o historii i współczesności, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1996, s. 129-150.
 • Król Helena, Zbiory Muzeum Diecezjalnego w Katowicach, ich wartość historyczna i artystyczna, SSHT 17 (1984), s. 173-178.
 • Kucharz Edward, Hodegetrie Jasnogórskie na Śląsku Opolskim, Opole 1995.
 • Kucharz Edward, XVII-wieczna kopia obrazu MB Częstochowskiej w Pliszczu, STHSO 8 (1981), s. 233-247.
 • Kwaśniewicz Krzysztof, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku" jako źródło do dziejów sztuki, [w:] Śląskie Miscellanea T. 15, pod red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2002, s. 56-61.
 • Kwaśniewicz Krzysztof, Święci śląscy na witrażach Adama Bunscha, [w:] Śląskie Miscellanea T. 11, pod red. J. Malickiego i K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 1998, s. 107-115.
 • Lubos-Kozieł Joanna, Die religiöse Malerei in Schlesien im 19. Jahrhundert. Umriss der Forschungsthematik, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 2, [...], s. 779-784.
 • Lutsch Hans, Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmäler, vol. 1-3, Breslau 1903.
 • Lutsch Hans, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, vol. 1-6, Breslau 1886-1903.
 • Łużyniecka Ewa, Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku, Poznań 1998.
 • Maniurka Piotr, Dzieje gotyckiej rzeźby św. Anny Samotrzeciej z Góry św. Anny, [w:] Historyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców. Materiały z II Seminarium Naukowego „Kędzierzyn-Koźle. Rodowód-Współczesność-Przyszłość”[...], red. E. Nycz, Opole 1996, s. 136-142.
 • Maniurka Piotr, Nowa placówka kulturalna. Otwarcie Muzeum Diecezjalnego w Opolu, Opolski Rocznik Muzealny 9 (1989), s. 99-103.
 • Maniurka Piotr, Treści ideowe łaskami słynącej rzeźby z Góry Świętej Anny, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej [...], red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 22-28.
 • Maniurka Piotr, Gotycka rzeźba św. Anny Samotrzeć, [w:] Góra Chełmska. (Góra Św. Anny - wspomnienia z roku 1875), Opole 1985, s. 149-155.
 • Maniurka Piotr, Mater Matris Domini. Święta Anna Samotrzeć w gotyckiej rzeźbie śląskiej, Opole 1997.
 • Między Wrocławiem a Krakowem. Sztuka gotycka na Górnym Śląsku, red. O. Nowak, Katowice 1995.
 • Myszor Jerzy, Muzeum Diecezjalne w Katowicach, ABiMK 54 (1987), s. 99-102.
 • Nowak Jan, Inskrypcja na kropielnicy, Zeszyty Raciborskie „Strzecha” 6 (1997), s. 82-92,
 • Nyga Jerzy, Architektura sakralna a ruch odnowy liturgicznej. Na przykładzie obiektów diecezji katowickiej, Katowice 1990.
 • O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich, Kraków 1993.
 • Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego województwa śląskiego pod. red. Teresy Dudek –Bujarek, Katowice 2011.
 • Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku, Katowice 1993, [katalog wystawy w Muzeum Śląskim w Katowicach].
 • Orosz Janina, Gotycka polichromia w kościele w Strzelcach Świdnickich, Kwartalnik Opolski 1956, nr 1, s. 172-190.
 • Orosz Janina, Osiągnięcia badań nad historią sztuki śląskiej, Kwartalnik Opolski 1955, nr 3-4, s. 132-170.
 • Pater Józef, Administracja kościelna i budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku w latach 1945-1995, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50 –leciu, red. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 50-67.
 • Pater Józef, Katalog ruchomych zabytków sztuki sakralnej w rachidiecezji wroclawskiej, t. 2, Wrocław 1982.
 • Pater Józef, Sztuka sakralna w dziejach diecezji wrocławskiej, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 223-232.
 • Pawlik Krzysztof, Dzieła sztuki w klasztorze bożogrobców nyskich w początkach XIX wieku, STHSO 12 (1987), s. 311-320.
 • Płazak Ignacy, Jan Kuben - dekoracja malarska kościoła parafialnego pod św. Krzyża w Brzegu. Opolski Rocznik Muzealny 5 (1972), s. 201-231.
 • Pokora Jakub, Sztuka w służbie reformacji. Śląskie ambony 1550-1650, Warszawa 1982.
 • Przała Jan, Sarkofagi Piastów w Brzegu i Legnicy, Roczniki Sztuki Śląskiej 9 (1973), s. 39-65.
 • Pyka Henryk, Charakterystyka działalności Muzeum Diecezjalnego w Katowicach w latach 1987-1991, WD 1992, nr 4, s. 179-180.
 • Pyka Henryk, Mecenat artystyczny ks. dra E. Szramka w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, [w:] Ksiądz Dr Emil Szramek. Działalność i dzieła, red. J. Śliwiok, J. Malicki, Katowice 1994, s. 15-27; tożsame: [w:] Victor - quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 117-138.
 • Pyka Henryk, Rola i funkcja Muzeum Archidiecezjalnego w ochronie dziedzictwa kultury Górnego Śląska, [w:] Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1998, s. 160-173.
 • Rozpędowski Jerzy, Kościoły warowne na Śląsku, Rocznik Sztuki Śląskiej 6 (1968), s. 54-97.
 • Samek Jan, Jan Jerzy Kolbe -złotnik śląski i jego prace w Gliwicach, Brzeziu nad Odrą i Bieńkowicach, RMG 9 (1993), s. 83-91.
 • Samek Jan, O potrzebie badań nad sztuką średniowieczną w Gliwicach i „Ziemi Gliwickiej”, RMG 7/8 (1991-92), Gliwice 1994, s. 9-18.
 • Samek Jan, Puszka w kształcie arki przymierza w kościele św. Mikołaja w Bielsku. (Przyczynek do zagadnienia realizacji tematu arki przymierza w rzemiośle artystycznym), Biuletyn Historii Sztuki 31 (1969), s. 199-208.
 • Samek Jan, Zapomniane wyroby ludwisarstwa nyskiego w Krakowie, RMG 9 (1993), s. 93-104.
 • Schuster-Gawłowska Małgorzata, Obraz Matki Boskiej Bogucickiej z kościoła parafialnego pw. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Badania wstępne -wnioski konserwatorskie, [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 105-110.
 • Secomska Krystyna, Freski w opolskiej kaplicy Piastowskiej i malowidła w kościele w Lubiechowej. Ze studiów nad gotyckim malarstwem ściennym na Śląsku, Roczniki Historii Sztuki 21 (1995), s. 107-180.
 • Siemko Piotr, Uwagi do ikonografii górnośląskiej F.B. Wernera (część 1), RMG 19 (2004), ss. 27-52.
 • Skibiński Wiesław, Gotycka rzeźba śląska ze zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, STHSO 22 (2002), s. 281 – 291. [sztuka sakralna]
 • Szramek Emil, Der Bilder -Zyklus in der Kattowitzer Marienkirche, Katowice 1935, s. 11.
 • Sowińska Julia, Forma i sacrum. Współczesne kościoły Górnego Śląska, wyd. "Neriton", Warszawa 2006. [kościoły archidiecezji katowickiej]
 • Szramek, Emil, Madonna Piekarska. Rozważania o obrazie Matki Boskiej w Piekarach. Kalendarz Ligi Katolickiej na rok 1937, s. 33-38.
 • Tabor Dariusz, Późnogotycka monstrancja w kościele parafialnym św. Filipa i Jakuba w Żorach, SSHT 17 (1984), s. 163-171.
 • Tauch Max, Der Breslauer Katholikentag 1909 und die zeitgenosische Kunst, ASKG 65 (2002), s. 159-168.
 • Wichura-Zajdel Edward, Powojenne budownictwo sakralne na Górnym Śląsku w latach 1945-1958, Homo Dei 1959 nr 1 s. 129-134.
 • Zajączkowska Urszula, Wystawa „Święty Wojciech w Opolu”, [w:] Opolskie drogi św. Wojciecha, red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole Wrocław 1997, s. 153-156.
 • Zawadzki Jarosław, Architekt Zygmunt Gawlik 1895-1961. Szkic biograficzny, RMG 10 (1994), s. 213-238.
 • Zbiory Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, red. Henryk Pyka, opr. Andrzej Holeczko, Katowice 1995.
 • Zeman Anna, Sarkofagi z krypty Oppersdorffów w kościele filialnym p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu, Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie 7 (2000), s. 18-29.
 • Ziomecka Anna, Mistrz Lubińskich Figur, Roczniki Sztuki Śląskiej 8 (1970), s. 21-34.
 • Ziomecka Anna, Śląska rzeźba gotycka. Katalog zbiorów [Muzeum Śląskiego Wrocławiu], Wrocław 1968.
 • Ziomecka Anna, Wit Stwosz a późnogotycka rzeźba na Śląsku, [w:] Wit Stwosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A. S. Labuda, Warszawa-Poznań 1986, s. 125-146.
 • Zlat Mieczysław, Polskie badania nad sztuką Śląska w latach 1945-1964, Biuletyn Historii Sztuki 27 (1965), s. 93-104
 • Zlat Mieczysław, Śląska rzeźba nagrobkowa XVI wieku wobec włoskiego renesansu, [w:] Ze studiów nad sztuką XVI wieku na Śląsku i w krajach sąsiednich, Wrocław 1968, s. 17-42.
 • Żywolewska Aurelia, Malowidła ścienne w kościele parafialnym w Radzikowicach, powiat Nysa, Opolski Rocznik Muzealny 3 (1968), s. 357-363.


Kultura i oświata