Swastek Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Swastek Józef (1936-), historyk

SwastekJ.jpg

Urodził się 22 lipca 1936 w Tropiu (diecezja tarnowska) w rodzinie Władysława i Ludwiki. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Roztoce-Tropiu kontynuował naukę we Wrocławiu, gdzie w 1955 roku zdał maturę by następnie wstąpić do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 14 sierpnia 1960 przyjął w archikatedrze wrocławskiej święcenia kapłańskie z rąk sufragana wrocławskiego bpa Andrzeja Wronki. Po święceniach pracował jako bibliotekarz we wrocławskim Seminarium, a po roku został ustanowiony wikariuszem w parafii św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. W latach 1962-1966 odbył specjalistyczne studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, gdzie w 1964 roku uzyskał licencjat, a w 1966 magisterium na podstawie pracy Kolofony św. Jana Kantego w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Po studiach magisterskich został wikarym w parafii św. Jadwigi we Wrocławiu-Leśnicy, by ponownie powrócić na KUL w celu odbycia studiów doktoranckich, które uwieńczył dysertacją pt. Kult św. Jerzego Kapadockiego w diecezji krakowskiej w świetle wezwań kościołów, fundacji prostych i ksiąg liturgicznych napisaną pod kierunkiem ks. prof. Mariana Rechowicza. Publiczna obrona odbyła się 25 października 1968. Badania naukowe, w tym odbyta w 1971 roku podróż naukowa do Pragi, Wiednia i Rzymu, zaowocowały m.in. zebraniem materiału do pracy habilitacyjnej; kolokwium odbyło się 16 kwietnia 1986 na Wydziale Teologicznym KUL. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł Święta Brygida Szwedzka i Zakony Najświętszego Zbawiciela ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów na ziemiach polskich.

Od 1969 roku prowadził zajęcia na papieskim Fakultecie Teologicznym i w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, gdzie dodatkowo w latach 1970-1972 pełnił funkcję prefekta tamtejszych alumnów. Od 1972 roku był także wykładowcą w Studium Katechetycznym we Wrocławiu. W latach 1969-1973 pełnił obowiązki sekretarza Fakultetu Teologicznego. Od 1988 roku pełnił funkcję prorektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego, a także został członkiem Kolegium Prorektorów Wyższych Uczelni Wrocławia, któremu przewodniczył przez ponad rok w latach 1995-1996. 1 października 1991 ks. Swastek uzyskał tytuł profesora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Obok pracy naukowej udzielał się nadal duszpastersko będąc kapelanem Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu przy ul. Strzeleckiej. W 1985 roku został odznaczony godnością kapelana honorowego Ojca Świętego Jana Pawła II, a od 1996 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

Patrz:

Bibliografia

I. Dec, Curriculum vitae ks. Józefa Swastka, WPT 1996, t. 4, s. 7-9; K. Dola, Ks. prof. J. Swastek jako historyk Kościoła, WPT 1996, t. 4, s. 9-13.