Stowarzyszenie "Uśmiech" w Mikołowie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stowarzyszenie "Uśmiech" powstało w Mikołowie, w 2003 roku z inicjatywy dr Grażyny Bondel, a swoją działalność prowadzi w oparciu o wartości i zasady katolickiej nauki społecznej. Według założycielki, każda chrześcijańska pomoc powinna nieść radość, stąd nazwa Stowarzyszenia - "Uśmiech". Działania „Uśmiechu” są ukierunkowane na wsparcie i wyrównywanie szans ludzi z różnych grup społecznych, na pomoc w rozwiązywaniu ich problemów bytowych, aktywizację społeczno – zawodową, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie w rozwijaniu ich zainteresowań i poziomu wykształcenia, pomoc w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz zapewnianie im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju. Szczególną uwagą objęte są osoby potrzebujące większej pomocy: np. dzieci z rodzin destrukcyjnych, patologicznych, alkoholowych, rozbitych, zubożałych, wielodzietnych, z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwe oraz sieroty. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i ferii,
 • wyjazdy wycieczkowo - pielgrzymkowe w czasie roku szkolnego oraz piesze wędrówki po okolicy,
 • organizację grup wsparcia, zajęć w grupach wychowawczych, kołach zainteresowań, pomocy psychologicznej, doradztwa tematycznego i wsparcia duchowego, które mają na celu wspieranie rodzin i osób w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych,
 • wyrównywanie szans w rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich aktywności, pozyskiwanie środków na fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, a także na organizację i prowadzenie zajęć uzupełniających i korekcyjnych, pomoc w uzupełnianiu szkolnych braków dydaktycznych, oraz na własne przedsięwzięcia dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej oraz ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, m.in. wyjścia na basen, do teatru, kina, festiwale i konkursy piosenki, przygotowywanie i prezentacja przedstawień, nauka gry na gitarze, zajęcia kulinarne, plastyczne, relaksacyjne,
 • prowadzenie działań integracyjnych, rozwijających więzi społeczne, takich jak np. spotkania świąteczne i imprezy okolicznościowe,
 • organizację i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych np. zbiórki żywności,
 • prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, między innymi w formie placówek, zespołów i imprez,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych, promowanie wolontariatu,
 • współpracę z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne, oraz podmiotami biznesowymi w zakresie związanym z realizacją celów statutowych,

realizację projektów wzorcowych, nowatorskich i eksperymentalnych autorstwa stowarzyszenia i na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej. Stowarzyszenie „Uśmiech” jest jednostką niezależną, nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszelka działalność wychowawcza ma charakter nieodpłatny i bezinteresowny.

Adres: ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów, Tel.: 601 487 503

 • Strona: www.stowarzyszenieusmiech.eu
 • e-mail: stowarzyszenie_usmiech@wp.pl

Wszelkie spotkania organizacyjne odbywają się w Mikołowie w budynku przy ul. Wyzwolenia 5a.