Społeczne zagadnienia

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Verhandlungen der General-Versammlung der Katholiken Deutschlandss zu Neisse vom 27. bis 31. August 1899, Neisse 1899.
 • Bericht über die Verhandlungen der 56 Generlaversammlung der Katholiken Deutschlands im Breslau vom 29 August bis 2 September 1909, Breslau 1909.
 • Pamiętnik Kursu Społeczno-Duszpasterskiego urządzonego przez Związek Kapłanów „Unitas” w Katowicach 20 i 21 kwietnia 1932, Katowice 1932.
 • Antonów Michał, Działalność kulturalna polskich towarzystw na Górnym Śląsku w świetle współczesnej prasy polskiej, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 2 (1958), s. 629-668.
 • B.a., Działalność duszpastersko-społeczna ks. bp. Herberta Bednorza, Chrześcijanin w Świecie 1983 nr 122, s. 3-4.
 • Bujak Krystian, Kwestia robotnicza w listach pasterskich biskupów śląskich, Katowice 1981, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Chamot Marek, Polska myśl chrześcijańsko-społeczna w zaborze pruskim w latach 1890-1918, Toruń 1991.
 • Chmiel Edward, Społeczno-narodowe znaczenie katolickiej działalności oświatowo-wychowawczej księdza Bernarda Bogedaina na Śląsku w latach 1848-1858, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Cogiel Krzysztof, Społeczno- religijny model wychowania dzieci na Górnym Śląsku na podstawie tygodnika „Monika” (1876-1880), Katowice 1991, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Krzyżanowski Lech, Chrześcijańskie związki zawodowe w XIX i XX w. na Górnym Śląsku – zadania i ich realizacja, SSHT 35 (2002), z. 2, s. 390-405. [społeczne]
 • Czarnecki Andrzej, Działalność społeczna duchowieństwa polskiego na Górnym Śląsku w latach 1918-1925, Katowice 1991, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Dutkiewicz Henryk, Z dziejów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (1980-1994), [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 263-274.
 • Dworak Jan S., Historia polskiego i chrześcijańskiego ruchu zawodowego przed rokiem 1922, Opole-Ruda Śl. 1996, [ reprint].
 • Dzieło Błogosławionego Adolfa Kolpinga w parafii Kolonowskie. Kilka praktycznych uwag, Forum Duszpasterskie. Biuletyn pastoralny 1996 nr 21, s. 40-50.
 • Gancarczyk Marek, Katolickie poglądy społeczne Teodora Heneczka na łamach „Zwiastuna Górnośląskiego” (1868-1872), Katowice 1991, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Glenc Grzegorz, Katolicka działalność społeczno - polityczna ks. Roberta Engla w latach posługi kapłańskiej 1861-1900, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Grajewski Andrzej, Dekada na przełomie epok, [w:] Zimoń D., abp, Drogą Kościoła jest człowiek. Kościół katowicki wobec problemów społecznych w latach 1985-1995, Katowice 1995, s. 9-26.
 • Grajewski Andrzej, Kościół na Górnym Śląsku wobec powstania NSZZ „Solidarność”, SSHT 27/28 (1994-95), s. 139-151.
 • Hanich Andrzej, Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, [....] [w:]„Wach auf mein Herz, und denke”. Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Schlesien und Berlin-Brandenburg von 1740 bis heute. [...], Berlin-Opole 1995, s. 516-523.
 • Hojka Zbigniew, Chrześcijańskie organizacje zawodowe w części górnośląskiej diecezji wrocławskiej na przełomie XIX/XX wieku, [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 321-331.
 • Kępka Krzysztof, Katolicka działalność społeczna ks. Norberta Bonczyka, Katowice 1989, mps Biblioteka *WTL UŚ.
 • Kinel Arkadiusz, Główne idee społeczno-religijne jezuickich misji ludowych na Górnym Śląsku w 1851 roku, Katowice 1991, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Konieczny Alfred, Ograniczenia swobody w zawieraniu małżeństw wśród chłopów na Górnym Śląsku w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku, przeszukania, Studia Śląskie. Seria nowa 1 (1958), s. 100-138.
 • Krasoń Eugeniusz, Wydarzenia społeczno- polityczne na Śląsku i posługa pasterska biskupa Arkadiusza Lisieckiego realizowana na ich tle, Kraków 1979, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Krzyżanowski Lech, Chrześcijańskie związki zawodowe w XIX i XX w. na Górnym Śląsku – zadania i ich realizacja, SSHT 35 (2002), z. 2, s. 390-405.
 • Krzyżanowski Lech, Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu oblicza społecznego polskiego Górnego Śląska w okresie międzywojennym, [w:] Górny Śląsk po podziale w 1922 roku. Co Polska, a co Niemcy dały mieszkańcom tej ziemi? red. Z. Kapała, W. Lesiuk, M. W. Wanatowicz, t. 2, Bytom 1907, s. 185-195.
 • Krzyżanowski Lech, Bp Stanisław Adamski wobec bezrobocia - koncepcja walki ze spo¬łecznymi konsekwencjami braku pracy, [w:] Ksiądz biskup Stanisław Adamski. Działalność duszpasterska i społeczna w diecezji katowickiej. Materiały posesyjne, Katowice 2002, s. 49-60.
 • Kubina Teodor, Akcja Katolicka a akcja społeczna, Poznań Warszawa Wilno Lublin [1930].
 • Kubina Teodor, Zadania socjalne polskiej inteligencji. Referat wygłoszony na 1- szym zjeździe śląskich akademików dnia 7. sierpnia 1919 r. Bytom 1921.
 • Kudłaszyk, Problemy społeczne Śląska w poglądach [ks.] Stanisława Stojałowskiego na przełomie XIX i XX w., Studia Śląskie. Seria nowa 33 (1978), s. 11-26.
 • Maćkowiak Sławomir, Wybrane zagadnienia społeczno- narodowe i oświatowe w Bytomskim „Dzienniku Górnośląskim” w latach 1848-1849, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Makosz Piotr, Zasadnicze problemy religijno-społeczne w czasopiśmie „Głos z nad Brynicy” w latach 1925-1926, Katowice 1995, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Myszor Jerzy, Problemy społeczne w historii Diecezji Katowickiej, [w:] Zimoń Damian abp, Drogą Kościoła jest człowiek. Kościół katowicki wobec problemów społecznych w latach 1985-1995, Katowice 1995, s. 415-428.
 • Myszor Jerzy, Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1884 -1914, ŚSHT 14 (1981), s. 219-232.
 • Orzechowski Kazimierz, Materiały do dziejów urzędników, funkcjonariuszy i służby na Śląsku w ostatnich latach XVII w., Wrocław 1990, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 41, s. 52-76, [dot. m.in. księstw biskupich].
 • Przybyła Józef, Kardynała Karola Wojtyły nauczanie o pracy ludzkiej w Piekarach Śląskich, Katowice 1984 , mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Rak Romuald, Koncepcja duszpasterstwa ludzi pracy w posługiwaniu ks. bp. Herberta Bednorza, Chrześcijanin w Świecie 1983 nr 122, s. 5-15.
 • Sapota Antoni, Katolickie towarzystwa robotnicze na Górnym Śląsku do 1914 roku, Zaborze 1987, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Sapota Antoni, Towarzystwo Katolickich Robotników w Rudzie, Kraków 1977, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Skiba Krzysztof, Religijno-społeczny aspekt działalności Misji Wewnętrznej diecezji katowickiej w latach 1932-1939 na podstawie miesięcznika „Głos Misji Wewnętrznej”, Katowice 1995, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Skorupa Henryk, Piekarskie organizacje społeczno-religijne w latach 1848-1925, Katowice 1993, mps mgr Biblioteka WTL UŚ.
 • Skworc Wiktor, Społeczna formacja kapłanów diecezji katowickiej w działalności pasterskiej ks. bp. Herberta Bednorza, Chrześcijanin w Świecie 1983 nr 122, s. 16-22.
 • Strzeszewski C., Banaszak M., Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze pruskim w latach 1865-1918, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce, Warszawa 1981, s. 63-134; tenże, Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze austriackim w latach 1865-1918, [w:] Historia [...], s. 135-200.
 • Strzeszewski Czesław, Kardynał Hlond jako twórca odnowy katolicko-społecznej w Polsce dwudziestolecia międzywojennego, Chrześcijanin w Świecie 1980 nr 11/12, s. 180-188.
 • Tatura Ireneusz, Stosunek „Związku Wzajemnej Pomocy Robotników Górnośląskich” do władzy państwowej w latach 1889-1891 na podstawie czasopisma „Praca”. Katowice 1988, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Weber Christoph, Kardinal Kopps Brief von der „Verseuhung des Westens”, ASKG 26 (1968), s. 327-334, [dot. dyskusji nt. chrześcijańskich związków zawodowych].
 • Wiatrowski Leszek, Stosunki wzajemne oraz mobilność chłopów górnośląskich w świetle ksiąg ślubów wybranych parafii w XIX wieku, Wrocław 1986, s. 25-59. Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia 44.
 • Worach Marek, Podstawowe założenia doktrynalne „Zjednoczenia Zawodowego Polskiego” w latach 1902-1912, Katowice 1990, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Woźnica Benedykt, Ks. bp Herbert Bednorz w obronie społecznych interesów świata pracy, SSHT 22 (1989), s. 1989, s. 37-40.
 • Wuwer Arkadiusz, Idea ładu społecznego w piekarskim „Tygodniku Katolickim. Piśmie Towarzystwa Mariańskiego” w latach 1848-1849, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Wuwer Arkadiusz , Dokumenty Kościoła w Polsce o kwestii bezrobocia, [w:] D. Zimoń, Pochylmy się nad bezrobociem, Katowice 2002, s. 7-15.
 • Wuwer Arkadiusz, Piekarski „Tygodnik Katolicki” (1848-1850) i jego wizja ładu państwowego w połowie XIX wieku, „Zeszyty Prasoznawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych - Uniwersytet Jagielloński” 1-2(169-170)/2002 (XLV), s. 148-163.
 • Wuwer Arkadiusz, Zasady ładu społecznego według „Tygodnika Katolickiego” (Piekary 1848-1850), SSHT 36 (2003) z.1, s. 180-195;
 • Wuwer Arkadiusz, Funkcje związków zawodowych w myśli społecznej Jana Pawła II, [w:] Modlitwa – praca - służba chorym. W 20 lat po pobycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Katowicach, red. A. Bartoszek, Tarnów - Katowice - Piekary Śl. 2003.
 • Wuwer Arkadiusz, Katolicka nauka społeczna w nauczaniu piekarskim Arcybiskupa Damiana Zimonia podczas pielgrzymek mężczyzn w latach 1986-2004, [w:] Rocznice, które… wspominają, uobecniają i zapowiadają. Zagadnienia teologiczne, socjologiczne i historyczne, red. J. Kozyra, M. Łuczak, Katowice – Piekary Śl. 2005, s. 33-76;
 • Wycisło Janusz, Katolicka i polska działalność społeczna na Górnym Śląsku w XIX wieku, Skoczów-Pszczyna 1989.
 • Wycisło Janusz, Model chrześcijańskiego robotnika górnośląskiego w końcu XIX wieku. W stulecie „Rerum novarum”, Katowice 1991.
 • Wycisło Janusz, Model robotnika chrześcijańskiego na Górnym Śląsku w latach 1890-1891 na podstawie czasopisma „Praca” wyd. Bytom 1890-1891 r., Warszawa 1977, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Wycisło Janusz, Model robotnika chrześcijańskiego na Górnym Śląsku w latach 1890-1891 na podstawie czasopisma „Praca”, Chrześcijanin w Świecie 1981, nr 99, s. 20-35.
 • Wycisło Janusz, Model robotnika chrześcijańskiego w ujęciu górnośląskiego czasopisma „Praca” (1890-1891), SSHT 15 (1982), s. 137-150.
 • Wycisło Janusz, Piekary jako centrum katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku, [w:] Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku, red. J. Wycisło, Katowice 1992, s. 146-160.
 • Wycisło Janusz, Religijne inspiracje działalności społeczno-gospodarczej w tradycji górnośląskiej, [w:] Metropolia Katowicko-Górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwanie wobec przyszłości, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 80-96.
 • Wycisło Janusz, Teoria mutualizmu a katolicka działalność społeczna na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, SSHT 22 (1989), s. 97-111.
 • Zegrodzki Piotr, Organizacje społeczne w parafii św. Barbary w Górze na podstawie Kroniki Parafialnej 1980-2005, Góra 2007.
 • Zimoń Damian abp, Drogą Kościoła jest człowiek. Kościół katowicki wobec problemów społecznych w latach 1985-1995, Katowice 1995.
 • Związek Jan, Biskup Teodor Kubina w obronie ludności robotniczej, [w:] Na przełomie stuleci. Naród - Kościół - państwo w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa [...], red. M. Piotrowski, Lublin 1997, s. 293-303.


Społeczne - narodowe - polityczne