Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny

Z e-ncyklopedia
pomnik E. Bojanowskiego w Panewnikach

Zgromadzenie powstało 3 maja 1850, na ówczesnym terenie zaboru pruskiego z inicjatywy bł. Edmunda Bojanowskiego. We wsi Podrzecze utworzył pierwszą wiejską ochronkę. Jej fundamenty oparł na opracowanej przez siebie metodzie wychowawczej. Bojanowski już wcześniej angażował się w tworzenie ochronek w Poznaniu, Śremie i Gostyniu. Początkowo w Podrzeczu posługiwały trzy wiejskie dziewczęta. Jednakże w roku 1861 powstał w Jaszkowie pierwszy nowicjat dla kandydatek wyrażających chęć pomocy w ochronkach. Dzięki Bogu, który rozpoczął w nich dobre dzieło odczuwały powołanie do życia wspólnotowego i zakonnego. Bojanowski sprawował duchową opiekę nad kandydatkami i siostrami, był ojcem i przewodnikiem w wierze, w rozwoju życia duchowego członkiń Zgromadzenia. Dla niego napisał Reguły i ostatecznie przybrało ono nazwę Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Bojanowski zlikwidował podział na dwa chóry zakonne. Wszystkie siostry zobowiązane były do pracy fizycznej, która z jednej strony była wyrazem posługi bliźnim, a z drugiej stanowiła źródło utrzymania dla domów Zgromadzenia. Do 1861 roku służebniczki pracowały tylko na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Dopiero później, m.in. na zaproszenie jezuitów, przekroczyły granicę zaboru pruskiego. Z czasem utworzyły odrębne od wielkopolskiej gałęzie zgromadzenia, tj. służebniczki starowiejskie, dębickie oraz śląskie. W ten sposób powstały cztery autonomiczne rodziny zakonne. W swym rozwoju każda rodzina zakonna starała się uwzględniać specyfikę ziemi, na której się rozwijała i zachować łączność między sobą. Owocem tego jest - powstała w 1991 roku - Federacja Zgromadzeń Służebniczek NMP.

Główne dzieła Zgromadzenia, niezależnie od prowincji, stanowią: prowadzenie przedszkoli, domów dziecka, świetlic, opieka nad chorymi i ubogimi, katechizacja i posługa młodzieży, posługa jako zakrystianek bądź organistek w parafiach, na terenie których znajdują się klasztory Zgromadzenia.

Bibliografia

M. Fąka, Ziarno rzucone w ziemię, Poznań 1999; B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce : informator o życiu konsekrowanym, Warszawa 1998.