Sedlag Anastazy

Z e-ncyklopedia

Sedlag Anastazy (1787-1856) (niem. Anastasius Sedlag), biskup chełmiński

Urodził się 23 kwietnia 1787 we wsi Dziećmarowy (pow. głubczycki) w rodzinie Ambrożego Sedlaga, nauczyciela i Barbary z d. Muschallek. Do gimnazjum prowadzonego przez franciszkanów uczęszczał w Głubczycach. W latach 1805-1808 studiował filozofię i teologię we wrocławskiej Akademii Jezuickiej.

Po uzyskaniu święceń kapłańskich 16 czerwca 1810 pełnił obowiązki wikarego w Falkowicach, a w 1812 roku w Nysie. W 1815 roku został proboszczem w Prószkowie, pełniąc równocześnie obowiązki inspektora szkolnego. W 1823 roku objął urząd radcy duchownego i szkolnego w rejencji opolskiej, z którym połączone było stanowisko proboszcza w kolegiackim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. 8 lipca 1833 otrzymał od biskupa Hohenzollerna tytuł kanonika przy katedrze w Pelplinie, a 28 lipca 1833 kapituła pelplińska wybrała go na biskupa.

Jedną z trosk bpa Sedlaga był brak rodzimych powołań kapłańskich. Dlatego sprowadzał do diecezji księży i alumnów zwłaszcza ze Śląska. W latach jego rządów średnia kształcących się alumnów w pelplińskim seminarium wzrosła o 10 osób. Spośród 150 wyświęconych księży w latach 1834-1848 jedynie 76 pochodziło z terenów Pomorza, reszta zaś z innych części Niemiec. W tej grupie aż 36 duchownych pochodziło ze Śląska. W Pelplinie założył Małe Seminarium, późniejsze Collegium Marianum. Jego staraniem zaczął się ukazywać najpierw w Malborku, a potem w Gdańsku „Katholisches Wochenblatt fur Ost- und Westpreussen". W 1848 roku wydał pierwszy schematyzm biskupstwa chełmińskiego, a w 1850 roku - rytuał biskupstwa. Przeprowadzał liczne wizytacje parafialne, popierał misje jezuickie. Zmarł 23 września 1856 w Pelplinie i został pochowany w tamtejszej katedrze. Część pozostawionego majątku zapisał na publikację dokumentów do historii diecezji chełmińskiej.

Bibliografia

Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 50; M. Pater, Sedlag Anastazy Jan (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 372-373; B. Solecki, Biskup chełmiński Anastazy Jan Sedlag (1834-1856), [w:] "Informator Pelpliński"; A. Mańkowski, Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy od założenia kapituły do naszych czasów, Toruń 1928, s. 191-192.