Powstania i plebiscyt

Z e-ncyklopedia
 • Abmeier Hans-Ludwig, Carl Ulitzka (1873-1953), Schlesier 6, s. 197-205.
 • Bańka Józef, Dekret ks. Adolfa Bertrama z 21 XI 1920 roku a ks. Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, NPrz. 36 (1971), s. 287-306.
 • Cimała Bogdan, Religijne, demograficzne, językowe i geograficzne argumenty w polskiej propagandzie plebiscytowej, Studia Śląskie. Seria nowa 42 (1983), s. 109-124.
 • Falęcki Tomasz, Nuncjatura Apostolska w Monachium wobec plebiscytu górnośląskiego, [w:] Nie tylko o Korfantym. Jeszcze o powstaniach śląskich i plebiscycie w świetle najnowszych badań, red. Z. Kapała, Bytom 2000, s. 100-113.
 • Falęcki Tomasz, Stolica Apostolska a problem ewentualnego zbliżenia polsko-niemieckiego w 1920 r., [w:] Pamięć o powstaniach śląskich czy i komu potrzebna ? red. Z. Kapała i W. Lesiuk, Bytom 2001, s. 136-154.
 • Falęcki Tomasz, Narodowe oblicze katolickiego życia kościelnego na Górnym Śląsku, Polska - Stolica Apostolska – Niemcy 1919 – 1922, Kraków 2003. [plebiscyt, Bertram, Achilles Ratti]]
 • Gwóźdź Hilary, Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921, SSHT 15:1982, s. 171-230, [odtworzona lista duchownych biorących udział w plebiscycie i powstaniach śląskich].
 • Humeński Julian, Udział polskiego duchowieństwa pozaśląskiego w plebiscycie i powstaniach śląskich, [w:] Powstania śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z Macierzą, red. A. Brożek, Bytom 1993, s. 249-256.
 • Humeński Julian, Wojskowa służba duszpasterska w powstaniach śląskich, [w:] Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, red. Z. Kapała, J. Myszor, Katowice 1999, s. 27-53.
 • Jurkiewicz Jarosław, Watykan i plebiscyt na Górnym Śląsku, Sprawy Międzynarodowe 1952, nr 1, s. 28-51.
 • Kącki Franciszek, Udział duchowieństwa polskiego w Powstaniach Sląskich, Chrześcijanin w Świecie 1981 nr 99, s. 1-19.
 • Kowalczyk Halina, Powstania śląskie i plebiscyt w materiałach archiwalnych Archiwum Diecezjalnego w Katowicach, [w:] Powstania śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z Macierzą, red. A. Brożek, Bytom 1993, s. 415-417.
 • Lewek Michał, Górnośląski Plebiscyt z roku 1921 oraz udział w nim duchowieństwa katolickiego, [Chorzów] 1991, [reprint z Sacrum Poloniae Millenium, Rzym 1960]
 • Lis Michał, Polscy biskupi wobec plebiscytu górnośląskiego, [w:] Człowiek i Kościół w dziejach, red. J. Kopiec, N. Widok, Opole 1999, s. 87-94.
 • Musialik Wanda, Postawa duchowieństwa górnośląskiego w okresie plebiscytu, [w:] Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Materiały z sesji naukowej [...], red. M. W. Wanatowicz, Bytom-Katowice 1995, s. 264-269.
 • Musialik Wanda, Postawy duchowieństwa katolickiego w okresie kampanii plebiscytowej i powstań śląskich. (Uwagi), [w:] Powstania Śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z Macierzy. Materiały z sesji naukowej [...], red. A. Brożek, Bytom 1993, s. 257-260.
 • Musialik Wanda, Świętokradztwa na Górnym Śląsku na przykładzie polskiej prasy z górnośląskiego obszaru plebiscytowego, SSHT 31 (1998), s. 405-417.
 • Opielka Josef, Oberschlesien, Polen, und der Katholizismus. Dem Herrn Dr Nieborowski zur Entgegnung, Nikolai 1920.
 • Olszar Henryk, Wymiana księży śląskich w okresie plebiscytu i powstań śląskich, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921, red. Z. Kapała i J. Myszor, Bytom 2005, s. 195-209.
 • Olszar Henryk, Księża diecezji katowickiej – uczestnicy powstań śląskich i akcji plebiscytowej. Zarys problematyki, [w:] Powstańcze miscellanea. Z badań nad biografistyką i ewidencją personalną powstań śląskich, pod red. B. Kapały, Bytom 2006, s. 67-78.
 • Piela Michał, Duchowieństwo śląskie wobec plebiscytu i powstań, Kwartalnik Opolski 1991, nr 1-2 s. 9-24.
 • Porwoł Paweł, Wycieczki z Górnego Śląska do Częstochowy w latach 1919-1921, [w:] Powstania śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z Macierzą, red. A. Brożek, Bytom 1993, s. 301-312.
 • Reiner Bolesław, Stanowisko duchowieństwa śląskiego wobec plebiscytu i powstań śląskich, [w:] Powstania śląskie i plebiscyt z perspektywy 60-lecia. Materiały na sesję naukową [...], Opole 1981, s. 78-95.
 • Rędziński Kazimierz, Stolica Apostolska a plebiscyt na Górnym Śląsku, Studia Śląskie Seria nowa 44 (1984), s. 121-150.
 • Szymiczek Franciszek, Materiały dotyczące plebiscytu na Górnym Śląsku w spuściźnie po Karolu Koźliku, Studia Śląskie. Seria nowa 19 (1971), s. 351-369.
 • Vetulani Adam, Arcypasterz krakowski na przełomie epok. Adam Stefan Sapieha w latach 1912-1939, [w:] Kościół w II Rzeczypospolitej, red. Z. Zieliński, S. Wilk, Lublin 1981, s. 105-128, [plebiscyt górnośląski].
 • Zieliński Władysław, Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym Śląsku, Wrocław 1972, [s. 175, argumenty religijne].
 • Zieliński Zygmunt, Udział Adama Stefana Sapiehy w sprawie śląskiej podczas plebiscytu w roku 1921, [w:] Księga Sapieżyńska t. 2, red. J. Wolny przy współpracy R. Zawadzkiego, Kraków 1986, s. 90-109.
 • Zieliński Zygmunt, Biskupi polscy w walce o kształt zachodniej granicy Polski 1919-1920, [w:] Powrót Polski na mapę Europy. Red. Cz. Bloch, Z. Zieliński, Lublin 1995, s. 369-392, [Dalbor, Teodorowicz, Sapieha].


Społeczne - narodowe - polityczne