Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach

Z e-ncyklopedia

Placówki Wsparcia Dziennego znajdują się w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach i należą do Działu Profilaktyki. Od stycznia 2005 funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny, a od czerwca 2009 w dzielnicy Czerwionka. W ich siedzibach funkcjonują Kluby Młodzieżowe.

Działalność Placówek Wsparcia Dziennego finansowana jest w szczególności ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Placówki Wsparcia Dziennego przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i prowadzone są w formie opiekuńczej w tym świetlic i klubów zapewniając dziecku w szczególności:

  • opiekę i wychowanie,
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce,
  • udział w zajęciach tematycznych obejmujących profilaktykę uzależnień,
  • naukę przestrzegania norm i zasad funkcjonowania w grupie,
  • organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych, wycieczek i biwaków, plenerowych imprez środowiskowych oraz rozwój zainteresowań,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych np. szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych osobistych dziecka i jego rodziny,
  • formowanie postaw społecznie pożądanych i pomoc w prawidłowym rozwoju ich osobowości,
  • nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,
  • kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem,
  • pomoc socjalną poprzez zapewnienie wychowankom jednego posiłku.

Placówki Wsparcia Dziennego w swojej działalności współpracują z rodzicami lub opiekunami dziecka, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Policją, Sądem, a także z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz stowarzyszeniami i fundacjami. Placówki Wsparcia Dziennego korzystają z pomocy stażystów, osób odbywających praktyki oraz mają możliwość skorzystania z pomocy wolontariuszy przy zapewnieniu opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją powierzonych zadań.

Placówki Wsparcia Dziennego działają od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 (w czasie wolnym od zajęć szkolnych od 8.00 do 16.00), Klub Młodzieżowy działa od 17.00 do 19.00 w dniach nauki szkolnej. Czas otwarcia Placówek Wsparcia Dziennego dostosowany jest do potrzeb wychowanków i ich rodziców (opiekunów). W 2015 roku z usług Placówek Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach skorzystało 193 dzieci oraz młodzieży.

Dzieci i młodzież uczęszczająca do Placówek Wsparcia Dziennego pochodzą głównie z rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin, które nie są w stanie zapewnić im w pełni podstawowych potrzeb. Nieprawidłowości te wynikają z negatywnego funkcjonowania społecznego, w rodzinach tych nierzadko występuje przemoc, bezrobocie, nadużywanie alkoholu. Dominujące objawy u dzieci uczęszczających do placówek to: bunt, łamanie norm i zasad, agresja fizyczna i słowna, niepowodzenia szkolne, oraz wycofywanie się z kontaktów społecznych, reagowanie lękiem, co zmierza do zamykania się w sobie.

Do najciekawszych wydarzeń Placówek Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach w 2015 roku należały: Dzień Babci i Dziadka, Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, Przegląd Pieśni Recytatorskiej, Mikołajowe odwiedziny, wyjazd do zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, wakacje w Placówce (zajęcia wokalno - rytmiczne, turnieje sportowe, wspólne grillowanie, zajęcia rekreacyjne, profilaktyczne, integracyjne), wspólna Wigilia Bożego Narodzenia.

Bibliografia

Materiały własne autora.