Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy w Lędzinach

Z e-ncyklopedia

Ośrodek powstał 7 stycznia 2002 i od tego czasu rozwija się bardzo dynamicznie. Jest niezależną organizacyjnie i finansowo, jednostką terenową Caritas Archidiecezji Katowickiej. Dyrektorem ośrodka jest Piotr Goj, a pieczę nad Ośrodkiem sprawuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztof Bąk. Logo Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach stanowi czerwone serce z białą lilią, która symbolizuje dziewictwo błogosławionej Karoliny. Najważniejszym celem Ośrodka jest: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, działanie na rzecz dzieci i młodzieży oraz niesienie pomocy charytatywnej osobom starszym i bezdomnym.

W obecnej chwili Placówka prowadzi:

  • warsztaty terapii zajęciowej - które realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do poprawy ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Celem warsztatów jest usprawnianie i rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, do życia w grupie, akceptacja samego siebie, rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych w pracy oraz przygotowanie do podjęcia pracy.
  • świetlicę terapeutyczną – która kieruje swą pomoc do dzieci z rodzin zagrożonych demoralizacją, niewydolnych wychowawczo i borykających się z problemem biedy.
  • środowiskowy dom samopomocy - prowadzi zajęcia dla dorosłych osób, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej lub głębszej niepełnosprawności intelektualnej nie radzą sobie z trudnościami życia codziennego. Udziela również wsparcia w przezwyciężaniu ludziom chorym trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego.
  • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy – celem Ośrodka jest rozwijanie autonomii dziecka niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go - stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.
  • południowe warsztaty rehabilitacyjno-aktywizujące dla dzieci i dorosłych – warsztaty mają na celu aktywizację dzieci i dorosłych.

W Ośrodku Błogosławiona Karolina pracuje zespół wykształconych, pełnych inicjatyw, wszechstronnie uzdolnionych młodych ludzi, którzy są otwarci na nowe formy pomocy i pracy z osobami potrzebującymi pomocy oraz gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Placówka stara się nieustannie podnosić standard jakości podejmowanych działań takich jak: dodatkowa rehabilitacja, cotygodniowe zajęcia na basenie, kynoterapia, hipoterapia, wyposażenie sal w komputery przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych czy uruchomienie Sali Doświadczeń Świata.

Bibliografia

Opracowanie własne.