Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Halembie

Z e-ncyklopedia

Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Halembie jest dziełem Caritas Archidiecezji Katowickiej, został powołany w 1995 roku mocą dekretu abpa Damiana Zimonia. Ośrodek stanowi zespół specjalistycznych placówek, których misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych, w szczególności zaś z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki: Dom Pomocy Społecznej, warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy. Ponadto przy Ośrodku funkcjonują tzw. mieszkania chronione, klubo-świetlica Pracownia Doświadczeń Edukacyjnych i Artystycznych, Terenowa Sekcja Olimpiad Specjalnych "Halembianka" oraz zespół teatralno - muzyczny "Od Serca". Ze wsparcia Ośrodka korzysta regularnie prawie 250 osób.

Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej realizuje także szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które zmierzają do zwiększenia partycypacji społecznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych, do wyrównywania szans, pogłębienia integracji społecznej oraz tworzenia pozytywnego wizerunku człowieka borykającego się z ograniczoną sprawnością biopsychospołeczną i jego pozytywnego odbioru przez ogół społeczeństwa. Należą do nich takie przedsięwzięcia jak: konferencje i sympozja, wystawy, festyny, koncerty i spotkania integracyjne (m.in. Festyn Integracyjny Bądźmy razem czy Spotkania Integracyjne Serce pełne dobra), wydawnictwa, treningi i zawody sportowe (np. Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Olimpiada Radości organizowana już od 1995), wycieczki, plenery i turnusy rehabilitacyjne. Niektóre z tych inicjatyw przyjęły formę zorganizowaną i charakteryzują się tym, że niepełnosprawna młodzież ma okazję do realizowania indywidualnych zainteresowań oraz rozwijania swoich talentów podczas regularnych spotkań artystycznych lub treningów sportowych. Chodzi tu przede wszystkim o działający przy Ośrodku zespół teatralno-muzyczny "Od Serca" oraz Terenową Sekcję Olimpiad Specjalnych "Halembianka". Ponadto Ośrodek jest inicjatorem i, od 2004 roku, koordynatorem miejskich obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Bibliografia

Materiały własne autora.