Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej

Z e-ncyklopedia

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie to placówka, która powstała w 1996 roku. Od chwili powstania struktura ośrodka ulegała przekształceniom z uwagi na zmieniające się przepisy prawne. W chwili obecnej Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie jest jednostką budżetową miasta Ruda Śląska. Ponadto stanowi jednostkę organizacyjną, której głównym zadaniem jest organizacja i wspieranie podstawowej jednostki społecznej jaką jest rodzina oraz całego systemu pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze socjoterapeutycznym. Ośrodek realizuje działania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem placówki jest przede wszystkim zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. Ponadto umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, uwzględniając postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy. Zadaniem Ośrodka jest również podjęcie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny. W okresie pobytu dziecka placówka zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych. Również w miarę możliwości i konieczności obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi. W czasie pobytu dziecka Ośrodek ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego realizuje również zadanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, a więc zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, szczególnie w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

Funkcję dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie pełni w chwili obecnej Janina Szwedka. Dyrekcja placówki mieści się w Rudzie Śląskiej przy ul. Plebiscytowej 12.

Bibliografia

[1] (dostęp: 10.05.2016).