Nasza Myśl - czasopismo

Z e-ncyklopedia

Nasza Myśl – czasopismo naukowo-kulturalne Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

Czasopismo społeczności Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, ukazujące się nieprzerwanie od 1952 roku. Przez pierwsze 50 lat - w formie gazetki ściennej wywieszanej w gmachu seminarium, zaś od 2004 roku jako periodyk, z nakładem 1500 egzemplarzy. Inicjatorami powstania czasopisma byli alumni: Stanisław Bista, Alfons Skowronek oraz Marian Zielonka, zrzeszeni w Kole Teologów Śląskich. Celem ówczesnych redaktorów Naszej Myśli było pobudzenie czytelników do twórczej refleksji nad problemami seminaryjnymi i uwrażliwieniu na wspólnotowy charakter seminarium . Jak zauważa Michał Kłakus: na łamach Naszej Myśli informowano teologów o aktualnych sprawach dotyczących działalności Śląskiego Seminarium Duchownego. Przedstawiano najważniejsze informacje z życia diecezji. Gazetka miała przyczyniać się do podniesienia szeroko pojętej kultury we wspólnocie kleryckiej. Tematyka w niej poruszana miała być przyczynkiem do dyskusji kleryckich. Miała dostarczać tematów do kleryckich rozmów w czasie redakcji. Innym celem zamierzonym przez pomysłodawców, było wyrobienie u kleryków zdolności pisarskich oraz pielęgnowanie i rozwijanie samodzielnej pracy naukowej i publicystycznej, by przełamać «niewątpliwie przyrodzony u niejednego horror atramenti». Dzięki niej miała wzrastać kultura języka wśród wychowanków domu seminaryjnego. Inicjatorzy powstania gazetki zauważyli, że praca duszpasterska kapłanów przyniesie lepsze owoce, jeżeli ksiądz nauczy się przekazywać wiernym naukę Kościoła nie tylko za pomocą kazania, ale przygotowując broszury, gazety czy ulotki parafialne .

Przez blisko 70 lat wydawania Naszej Myśli nie uległy zmianie założenia redakcyjne. Jedynie swoim zasięgiem czasopismo dociera do szerszego grona odbiorców. Dziś są nimi alumni śląskiego seminarium oraz osoby zrzeszone w Towarzystwie Przyjaciół Seminarium i wierni archidiecezji katowickiej, którzy mogą nabyć egzemplarz w swojej parafii podczas Niedzieli Budzenia Powołań organizowanej przez społeczność seminaryjną.

Od 2004 roku, czyli od chwili ukazania się czasopisma w formie publikacji zwartej, każde wydanie posiada własny temat przewodni, do którego dobierane są poszczególne artykuły.

Bibliografia

Archiwum Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, Zespoły Kleryckie 1953 - 1970. Założenia działalności zespołu redakcyjnego Naszej Myśli; M. Kłakus, Powstanie i rozwój czasopism kleryckich „Naszej Myśli” i „Initium”, [w:] J. Kupny (red.), Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924-2004, Katowice 2004, s. 299-307.