Moroń Józef Filip

Z e-ncyklopedia

Moroń Józef Filip (1793-1865), proboszcz w Gierałtowicach

Urodził się 16 marca 1793 w Wodzisławiu. Gimnazjum ukończył w Głubczycach i w 1815 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Wiedeńskim. Przerwał je, by podjąć studia teologiczne we Wrocławiu. Sakrament kapłaństwa przyjął 13 grudnia 1818; po czym wrócił do Jedłownika koło Wodzisławia, gdzie proboszczem był jego wuj. Następnie ks. Moroń był wikarym w Gierałtowicach; a potem proboszczem w Sobieszowicach oraz w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach. 15 listopada 1821 lub 13 grudnia 1822 - rozbieżności w literaturze - został ustanowiony proboszczem w Gierałtowicach, w których pozostał aż do śmierci.

Ks. Moroń był człowiekiem uczciwym, gorliwym kapłanem, dbającym o honor własny i swojej parafii. Wykazywał też dużą wiedzę społeczną. Interesował się aktualnymi wydarzeniami polityczno-gospodarczymi. Napisał pracę pt. Dawna historia powstania i rozwoju parafii w Gierałtowicach i filii w Knurowie oraz współczesny bieg życia parafii, zebrane i spisane przez proboszcza J. F. Moronia w 1828 r. W latach 1830-1831 wybudował nową murowaną plebanię, która przebudowana przetrwała do czasów nam współczesnych. W 1841 roku ks. Moroń ufundował nową Drogę Krzyżową; starą przekazano do kościoła filialnego w Knurowie. Dobudował także do kościoła wieżę i dzwonnicę. Ponadto zakupił kielich mszalny i wystawił nowy ołtarz. Wszystkie te inwestycje miały miejsce w kościele parafialnym w Gierałtowicach. Natomiast nową wieżę kościoła w Knurowie, po rozebraniu starej wzniesiono w 1857 roku. W tym roku do tegoż obiektu sakralnego zakupiono też nową Drogę Krzyżową. Z inicjatywy ks. Moronia osuszono stawy między trzema groblami, co zwiększyło efektywność gospodarstwa będącego beneficjum parafialnym.

W uznaniu zasług ks. Moroń został mianowany dziekanem dekanatu Wielkie Dębieńsko. W sporządzonym na krótko przed śmiercią testamencie przeznaczył 1000 talarów na fundację dla biednych gimnazjalistów z parafii Gierałtowice-Knurów, z której skorzystali m.in. późniejszy dr Jan Mainka i lekarz Jan Konieczny. Taką samą kwotę polecił przeznaczyć na budowę murowanego kościoła w Gierałtowicach, zaś na budowę kościoła w Knurowie 500 tal. Zmarł 15 marca 1865 i został pochowany w prezbiterium kościoła św. Katarzyny w Gierałtowicach.

Bibliografia

M. Gwioździk, Kościół św. Wawrzyńca i jego funkcje duszpasterskie (Knurów 1599–Chorzów 1999), Katowice 2003, mps pr. lic. s. 102-107; Schematismus 1840, s. 26; Schematismus 1847, s.34; Schematismus 1865, s.52, 161; F. Maroń, Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego, SSHT 1976, t. 9, s. 204; H.Polak, 7 wieków Gierałtowic, Gliwice 1997, s.178-179.