Morcinek Jan

Z e-ncyklopedia

Morcinek Jan (1951-), proboszcz w Bogucicach

Morcinek Jan.jpg

Urodził się 31 sierpnia 1951 w Gostyni Śląskiej. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w 1969 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W trakcie studiów seminaryjnych w roku akademickim 1972/1973 podjął studia licencjackie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1976 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz do parafii NSPJ w Mysłowicach. W 1978 roku biskup katowicki zlecił mu zorganizowanie grup odnowy pobożności maryjnej w diecezji katowickiej (późniejszy Ruch Dzieci Maryi). W 1979 roku został mianowany misjonarzem diecezjalnym. W latach 1981-1982 pozostawał na urzędzie wikariusza ekonoma w parafii św. Wawrzyńca w Orzeszu. W 1982 roku został mianowany zastępcą dyrektora wydziału duszpasterskiego kurii diecezjalnej w Katowicach. Pracę tę zakończył w 1993 roku, gdy otrzymał dekret proboszczowski i objął parafię sanktuaryjną w Bogucicach. Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana dekanatu Katowice-Bogucice. W 1995 roku otrzymał godność kanonika honorowego, zaś w 1999 roku – godność kapelana Jego Świątobliwości.

W 2001 roku uzyskał doktorat na podstawie dysertacji: Program nowej ewangelizacji Ruchu Dzieci Maryi w świetle encykliki Jana Pawła II Redemptoris missio, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Górskiego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Był wykładowcą teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wykłady zlecone). Członek Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego II Synodu Archidiecezji Katowickiej. W 2018 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Opracowanie własne.