Markiefka Leopold

Z e-ncyklopedia

Markiefka Leopold (1813-1882), proboszcz w Bogucicach

Markiefka Leopold3.jpg

Urodził się 10 listopada 1813. Ukończył Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 marca 1838. Od 1842 roku pracował jako kapłan w Bogucicach, najpierw będąc proboszczem – administratorem (1842), a od następnego roku proboszczem parafii św. Szczepana. W 1868 roku został mianowany dziekanem mysłowickim. Jako duszpasterz i kapłan cieszył się wśród parafian wielkim autorytetem i popularnością. Obok zwykłych obowiązków kapłańskich, wypełnianych bardzo gorliwie, oddawał się pracy charytatywnej, angażując się także w ruch trzeźwościowy. Podczas klęski głodu i epidemii tyfusu na Górnym Śląsku w latach 1847-1848 zorganizował pomoc materialną dla ofiar tyfusu.

W 1858 roku założył w Bogucicach sierociniec pw. Matki Boskiej Bolesnej. Do opieki nad sierotami sprowadził siostry Boromeuszki, a po ich usunięciu w okresie kulturkampfu, opiekę nad sierocińcem objęły siostry Jadwiżanki. Ksiądz Markiefka ułożył statut sierocińca oraz stale zabiegał o fundusze na jego utrzymanie. W 1863 roku jako dziekan odbudował przytułek (szpital) dla ubogich pw. św. Ludwika w Mysłowicach. Dzięki jego staraniom w 1874 roku został wzniesiony w Bogucicach zakład leczniczy kierowany przez Bonifratrów. Według zamierzeń miał on służyć górnikom i hutnikom, którzy nie mogli sobie pozwolić na prywatne leczenie. Szpital ten przyjmował chorych bez różnicy wyznania. Ks. Markiefka zmarł 24 maja 1882. Spoczął na cmentarzu w Bogucicach. W swoim testamencie proboszcz napisał, że jego oszczędności mają trafić do ubogich mieszkańców Bogucic, Załęża i Dąbrówki Małej.

Bibliografia

Halina Domagała, Fundacja opiekuńczo-wychowawcza imienia ks. Leopolda Markiefki w Katowicach-Bogucicach w latach 1858-1990, Katowice 2011; J. Myszor, Parafia św. Szczepana w Bogucicach w XIX i na początku XX wieku, [w:] Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność, Katowice 1994, s. 62-90; H. Kowalczyk, Kształtowanie się etosu kapłana śląskiego na przykładzie braci Ludwika i Leopolda Markiefków, [w:] Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 133-150; M. Pater, Markiefka (Markefka) Leopold (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 257-258; Schematismus 1876, s. 50.