Lisik Adam

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lisik Adam (1933-), architekt

Urodził się 22 lipca 1933 w Rudce. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Po siedmioletnim stażu zawodowym, w 1966 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora zdobył w 1970) roku, habilitację w 1992, roku, tytuł profesora w 1996 roku.

Pełnił funkcje na uczelni: prodziekan ds. studenckich (1988-1993), kierownik Katedry Architektury i Metodyki Projektowania (1994-2003), członek Senackiej Komisji ds. Godności Honorowych (1999-2001), promotor prac dyplomowych magisterskich (ok. 120), promotor prac doktorskich (14), recenzji doktorskich (38), recenzji habilitacyjnych (8), wniosków na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego (10) oraz o nadanie tytułu profesora (8), recenzje prac monograficznych, referatów, prac naukowo-badawczych (ok. 40).

Jest autorem ponad 200 zrealizowanych ważnych obiektów architektonicznych o zróżnicowanych przydatnościach użytkowych, do których należą między innymi domy mieszkalne wielorodzinne, jednorodzinne i obiekty sakralne. Motywem przewodnim w tworzeniu koncepcji była chęć wyrażenia współczesnymi środkami formy architektonicznej, syntetyzującej warstwę strukturalną i znaczeniową.

W swojej pracy habilitacyjnej „Strukturalizm otwarty” (1991) autor podjął próbę wyjaśnienia i zbadania zagadnień koncepcji „otwartych struktur architektonicznych” dla różnych obiektów. Autorskie realizacje obiektów sakralnych stanowią konkretyzację tej idei architektonicznej w procesie projektowym. Problematyka architektury sakralnej, stanowiąca ważną część dorobku projektowego autora, stała się tworzywem dla prac naukowo-badawczych, które znalazły zastosowanie w procesie projektowo-twórczym i realizacyjnym kościoła w Szczejkowicach, w Knurowie, w Czechowicach-Ligocie-Miliardowicach, w Piekarach – Osiedle Józefka, w Mysłowicach-Janowie Miejskim, w Zagórniku k. Andrychowa i w Hołdunowie, w Dąbrowie Górniczej, w Zawierciu, w Czyżowicach, w Cieszynie-Marklowicach, w Bąkowie k. Strumienia, w Chrząstowicach k. Skawiny, w Grodzisku Dolnym k. Leżajska, w Ławkach k. Mysłowic, w Mysłowicach – Osiedle Wielka Skotnica, w Gliwicach, w Świdwinie oraz w projekcie Ołtarza Papieskiego w Gliwicach (1999).

Projekty autorskie i ich realizacje eksponowane w kraju (Kraków, Katowice, Kielce, Gliwice, Nysa, Warszawa) i za granicą (Toronto, Halle, Praga, Lwów) stanowiły także tworzywo dla prac naukowo-badawczych i wydawnictw.

Autor licznych publikacji wydanych w kraju i za granicą - ok. 40 prac naukowych i ponad 80 publikacji. Posiada Status Architekta Twórcy, nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, uprawnienia w zakresie projektowania architektonicznego i wykonawczego oraz Status Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalizacji architektonicznej. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich i Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej (1972-2007) oraz Komisji Naukowej PAN w Katowicach.

Współpracował z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Za osiągnięcia zawodowo-twórcze, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne autor otrzymał wiele wyróżnień, podziękowań, nagród resortowych i odznaczeń państwowych.

Obiekty sakralne:

Bibliografia

[1] (dostęp: 10.05.2022)