Klub Abstynenta POWRÓT w Mikołowie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Klub został założony w czerwcu 1986 roku przez Zygmunta Furgoła, pracownika Poradni Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego w Mikołowie oraz kilku osób uzależnionych od alkoholu, które pragnęły pomóc sobie w wyjściu z nałogu. Inicjatywa otrzymała aprobatę dr Bolesława Kinasza, dyrektora ZOZ-u. Klub obecnie znajduje się w Mikołowie.

Klub w swoim statucie, jako główne cele swojej działalności podaje: doprowadzenie do stałej abstynencji od środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków) członków klubu; uczenie kultury życia bez alkoholu i narkotyków, zapewnienie możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu; niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu: rodzinie, zakładzie pracy, szkole, uczelni, środowisku; przeciwdziałanie przemocy interpersonalnej, w tym domowej, nietolerancji oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanym z możliwościami zarażenia się wirusem HIV lub zachorowaniem na AIDS, samokształcenie indywidualne i grupowe, w zakresie norm moralno – etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu bądź narkotyków; propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja idei trzeźwości na terenie działania klubu, szczególnie wśród młodzieży.

W pracy klubu stosuje się metody polegające na organizowaniu różnych form zajęć psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy, w tym kształtowanie postaw samopomocowych i asertywnych oraz zachowań prospołecznych, aktywizacji zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zapewnienie niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu.

W klubie organizuje się cotygodniowe spotkania uzależnionych i ich rodzin, spotkanie opłatkowe, spotkanie wielkanocne, Mikołaja dla dzieci, pielgrzymkę trzeźwościową do Lichenia, Spartakiady Abstynenckie.

Bibliografia

Strona internetowa Stowarzyszenia „POWRÓT”