Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej

Z e-ncyklopedia

Został utworzony przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”. Ośrodek ten swoją działalność rozpoczął w 1991 roku jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a za główny cel swojej pracy przyjął objęcie pomocą nieletnich uzależnionych od środków odurzających. Do placówki przyjmuje się dzieci i młodzież między 13. a 18. rokiem życia, obojga płci, mających problem z narkotykami i alkoholem. Ośrodek prowadzi terapię w formie stacjonarnej, trwającą około 1 roku. Działania terapeutyczne obejmują terapię indywidualną i grupową, naukę szkolną (tj. gimnazjum funkcjonujące w obrębie ośrodka i szkoły średnie na terenie Bielska-Białej), zajęcia rekreacyjne oraz formację religijno-moralną.

Bibliografia

K. Merta, Miejsce Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, Katowice 2016, pr. mgr w Bibliotece WTL UŚ.