Katechizacja, nauka religii

Z e-ncyklopedia

Źródła

 • Verordnungen betreffend das Volkschulwesen in Preussen, bearb. von Hildebrandt und Quehl, Düsseldorf 1908.
 • Schul-Verordnungen der königlichen Regierung zu Oppeln, zusammengestelt von Eduard Kupfer, Breslau 1892.
 • Verordnungen betreffend das Volkschulwesen des Regierungsbezirks Oppeln, [2 wyd.], Breslau 1911.
 • Zusammenstellung der für katholischen Religionslehrer an den höheren Lehranstalten Schlesiens wichtigen staatlichen und kirchlichen Verordnungen, Breslau, brw.

Opracowania

 • Adamiak Radosław, Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 1945-1961, Katowice 2007, pr. mgr., Biblioteka WTL Katowice.
 • Bobowski Kazimierz, Szkoły klasztorne w średniowiecznym Wrocławiu, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 21-29.
 • Bieniek Juliusz, Szkoła katolicka na Górnym Śląsku w oświetleniu historyczno –prawnym, Katowice 1933.
 • Burda Athanasius, Untersuchungen zur mittelalterlichen Schulgeschichte im Bistum Breslau, Breslau 1916.Bonczyk Norbert, Die Armen Schulschwestern de Notre Dame an der Elementarschule zu Beuthen, Beuthen 1879.
 • Schubert Alfons, Nauka religii na terenie Administracji Apostolskiej w Opolu w latach 1945 – 1951, STHSO 23 (2003), s. 315 – 329. [szkolnictwo, katechizacja, diecezja opolska]
 • Dziwoki Julia, Kościół katolicki wobec szkolnictwa w województwie śląskim w latach 1922-1939, Kielce 2002.
 • Galicz Jan, Wychowanie w dawnym gimnazjum katolickim w Cieszynie (1850-1873), Gwiazdka Cieszyńska 1937, nr 39, 40.
 • Gawelczyk Henryk, Z dziejów katolickiej szkoły elementarnej w Potępie (1801-1872), STHSO 16 (1996), s. 237-249.
 • Gerlic Henryk, Dzieje szkolnictwa w Gliwicach ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Kościoła, [w:] Konferencja naukowa z okazji 750-lecia Gliwic, Gliwice 2000, s. 36-43. [szkolnictwo]
 • Panic Idzi, Sieć szkolna w dekanacie gliwickim w drugiej połowie XVII wieku. Z badań nad dziejami szkolnictwa w regionie gliwickim w czasach wczesnonowożytnych, RMG t. XVIII, Gliwice 2003, ss. 51-72. [szkolnictwo]
 • Gerlic Henryk, Młodzież gliwicka wśród uczniów i studentów akademii jezuickiej w Ołomuńcu w latach 1576-1829, RMG 17 (2002), ss. 25-66 [szkolnictwo, jezuici, Ołomuniec]
 • Gerlic Henryk, XVII-wieczne fundacje na rzecz gimnazjum opawskiego i edukacji młodzieży gliwickiej, RMG 18 (2003), ss. 31-50. [szkolnictwo]
 • Gerlic Henryk, Gimnazjum cysterskie w Rudach. Program nauczania i wychowania, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 82-104.
 • Gerlic Henryk, Górnośląska młodzież rycerska w Gimnazjum cysterskim w Rudach, RMG 11/12 (1997), s. 145-195.
 • Gerlic Henryk, Organizacja nauki w gimnazjum cysterskim w Rudach Wielkich, STHSO 7 (1980), s. 235-244.
 • Gerlic Henryk, Udział rudzkiego Gimnazjum cysterskiego w kształceniu polskiej młodzieży szlacheckiej, RMG 13 (1998), s. 145-191.
 • Gerlic Henryk, Znaczenie Gimnazjum cysterskiego w Rudach dla podniesienia poziomu wykształcenia młodzieży gliwickiej w drugiej połowie XVIII i początkach XIX wieku, RMG 14 (1999), s. 61-99.
 • Glimos-Nadgórska Anna, Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922-1939), Katowice 2000, [spór o szkołę wyznaniową na G. Śl., s. 114 i nn.].
 • Głowacki Herman, Jan Ignacy Felbiger (W dwuchsetną rocznice powstania Komisji Narodowej), Studia Śląskie. Seria nowa 25 (1974), s. 273-286.
 • Grzebień Ludwik, [Gimnazjum św. Jacka w Katowicach], [w:] Encyklopedia Wiedzy o Jezuitach na Ziemiach Polski i Litwy w latach 1564-1995, Kraków 1996 s. 274.
 • Hettwer Norbert, Das Fürstbischöfliche Knabenkonwikt zu Breslau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ASKG 33 (1975), s. 163-188.
 • Jeziorski Herbert, Wkład duchownych rzymskokatolickich i sióstr zakonnych w rozwój szkolnictwa na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939, SSHT 22 (1989), s. 139-154.
 • Jeż Ignacy, Ze śląskich doświadczeń, Z tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 1995, Katowice 1994, s. 56-58, [gimnazjum św. Jacka].
 • Kaczmarek Krzysztof, Dla dobra konwentu i świeckich. Szkoła w norbertańskim opactwie św. Wincentego we Wrocławiu w okresie średniowiecza, NPrz. 89 (1998), s. 67-93.
 • Kaczmarek Krzysztof, Szkolnictwo cystersów na Górnym Śląsku (do XVIII wieku), [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 30-50.
 • Kaczmarek Witold J., Gimnazjum im. Św. Jacka w Katowicach. Zarys dziejów, [w:] Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1998, s. 199-216.
 • Kaczmarek Witold, Dzieje szkoły diecezjalnej im. Św. Jacka w Katowicach, Wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym [...], WA 2001, nr 4, s. 239-247.
 • Kaczorowski Włodzimierz [wyd.], Akt kupna dawnego budynku Kolegium Jezuickiego w Opolu przez gminę miejską w 1837 roku, Kwartalnik Opolski 1997, nr 1, s. 86-92.
 • Kiedos Józef, Katolickie szkolnictwo kościelne na terenie diecezji katowickiej w latach międzywojennych, Katowice 1998.
 • Kiełbasa Antoni, Działalność dydaktyczno-wychowawcza salwatorianów w Mikołowie na tle rozwoju szkolnictwa zakonów męskich na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 148-180.
 • Knauer Paul, Geschichte des Breslauer Knabenkowikts. Von den Anfängen im Mittelalter biz zur Wiedereröfnung nach dem Kulturkampf, ASKG 3 (1938), s. 202-220.
 • Kopiec Jan, Biskupie konwikty w Gliwicach, Bytomiu i Nysie, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2002, s. 349-355.
 • Korgul Marek, Działalność i refleksja katechetyczna w Kościele na Dolnym Śląsku w okresie powojennym, Legnica 1997.
 • Korgul Marek, Organizacja katechizacji na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, [w:] Dziedzictwo wiary diecezji legnickiej, red. S. Araszczuk, Legnica 1997, s. 143-170.
 • Kosler Alois M., Preussische Volksschulpolitik in Oberschlesien 1742-1848, Sigmaringen 1984, Thoerbecke.
 • Kubacz Adam, Dzieje szkolnictwa w Miechowicach, Studia Śląskie, 55 (2006), s. 29-46. [szkolnictwo]
 • Kubacz Adam, Szkolnictwo na Śląsku cieszyńskim do końca XVII w., Sobótka 2005, nr 2, s. 125- 156. [szkolnictwo]
 • Kubacz Adam, Szkolnictwo na Śląsku cieszyńskim w pierwszej połowie XVIII w., Sobótka 2005, nr 3, s. 295- 315. [oświata ewangelicka, szkoła protestancka, gimnazja katolickie, jezuici]
 • Kwiatek Jolanta, Organizacja górnośląskiej szkoły ludowej na przełomie XIX i XX w., Studia Śląskie. Seria nowa 42 (1984), s. 213-228.
 • Lec Zdzisław, Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2002, s. 112-126.
 • Madeja Józef, Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na Śląsku w wiekach XVIII i XIX (1763-1848), t. 1, Katowice 1960
 • Maroń Franciszek, Szkoła górnośląska w ostatnich dziesięcioleciach przed kulturkampfem (na przykładzie ówczesnego powiatu pszczyńskiego), SSHT 6 (1973), s. 185-255.
 • Missalek E., Das oberschlesische Schulwesen von anderhalb Jahrhunderten, Oberschlesien 11 (1912), s. 142-147, [germanizacja szkolnictwa].
 • Mrukwa Jerzy, Działalność Jana Ignacego Felbigera (1724-1788), i jego zasługi dla katechezy w Galicji, Lublin 1977, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Musioł Ludwik, Dzieje szkół parafialnych w dawnym dekanacie pszczyńskim, Katowice 1933.
 • Nieszwiec Rudolf, Szkoła kolegiacka w Opolu do sekularyzacji, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 51-60.
 • Ołdziejewska Krystyna, Katechizacja dorosłych w diecezji katowickiej, SSHT 18 (1985), s. 35-56.
 • Ostrowski Wincenty, Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku (na podstawie wizytacji kościelnych), do druku przyg. K. Matwijowski, Wrocław 1971
 • Palka Marcin, Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 1961-1989, Katowice 2007, pr. mgr., Biblioteka WTL Katowice.
 • Podkowa Donata, Szkoła parafialna w Toszku od XV do pocz. XVII wieku, RMG 6 (1990), s. 54-60.
 • Puzio Jan, Wrocławska szkoła katedralna w XIII i XIV wieku, Colloquium Salutis 2 (1970), s. 103-118.
 • Rassek Richard, Warum erteilt ein Teil des oberschlesischen Klerus den Beicht –und Communion –Unterricht in deutscher Sprache, [wyd. 2], Gleiwitz 1902.
 • Reiner Bolesław, Z dziejów walki o świeckość szkoły w Polsce w latach 1918-1921, Studia Śląskie. Seria nowa 36 (1979), s. 331-355.
 • Rombowski A., Z historii szkolnictwa polskiego na Śląsku od połowy wieku XVI do połowy wieku XVIII (Byczyna-Kluczbork-Wołczyn), Katowice 1960.
 • Rombowski Aleksander, Marcin Fryderyk Schaeffer. Reformator ewangelickiego szkolnictwa na Śląsku (XVIII w.), Studia i Materiały z Dziejów Śląska 4:1962, s. 115-162.
 • Sabisch Alfred, Zur Geschichte des Erzbischöflichen Konviktes „Albertinum” in Gleiwitz, ASKG 19 (1961), s. 238-246.
 • Samodzielnie myśleć i wybierać. Dzieje Prywatnego Gimnazjum i Liceum Katolickiego im. Św. Jacka w Katowicach, red. J. Skwara, Katowice 2002.
 • Schmidt Beata, Nauka religii w szkołach na terenie miasta Rybnika w latach 1945-1961, Warszawa 1997, mps Biblioteka UKSW
 • Seng Ulrich, Die Schulpolitik des Bistums Breslau im 19. Jahrhundert, Wiesbaden 1989, Harrasowitz.
 • Skowroński Aleksander, In welcher Sprache muss der Religionsunterricht erteilt werden?, Beuthen 1902.
 • Surman Zdzisław, Miejsce i funkcja nauczycieli szkół ludowych w strukturze społecznej Górnego Śląska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku [w:] Studia nad społeczeństwem Górnego Śląska w XIX i na początku XX wieku, Wrocław 1988, s. 65-91.
 • Szczepaniak Jan, Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Kraków 1999, [Jochemczyk Antoni (1889-1970), s. 164; Pixa (Piksa), Rudolf (1900-1967), s. 250].
 • Szramek Emil, Organiczny związek urzędów szkolnych z kościelnymi w historycznym rozwoju Śląska, RTPN 1 (1929), s. 59-68.
 • Szramek Emil, Prawo rodziców do szkoły, Głosy znad Odry 1919 nr 2 s. 68-73.
 • Świerk Alfred, Stan szkolnictwa we Wrocławiu w drugiej połowie XIII wieku, NPrz. 17 (1963), s. 77-86.
 • Turkowski Stanisław, Między szkołą a parafią. Działalność katechetyczna Kościoła na Dolnym Śląsku w latach 1945-1995, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 35-49.
 • Urban Wincenty, Polskie kaznodziejstwo i katechizacja we wrocławskiej diecezji w czasach pruskich, NPrz. 17 (1963), s. 123-187.
 • Wagner August, Felix Rendschmidt, Schlesier 1, s. 290-292, [reforma szkolna w XIX, katechizmy].
 • Wolnik Franciszek, Parafia i szkoła w Kadłubie. Kronika katolickiej szkoły w Kadłubie, Opole 1998.
 • Wójcik Stefan, Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego. Na przykładzie Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945-1961, Wrocław 1995.
 • Wójcik Stefan, Ksiądz infułat Stanisław Turkowski nestor pracy katechetycznej w Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 • Zając Antoni, Macierz Szkolna dla księstwa cieszyńskiego w okresie szczytowego rozwoju (1905-1914), Studia i Materiały z Dziejów Śląska 8 (1967), s. 324-386.


Duszpasterstwo