Janota Jan

Z e-ncyklopedia

Janota Jan (1883-1968), proboszcz w Wyrach

Janota Jan.jpg

Urodził się 15 lipca 1883 w Bieruniu Starym. Był synem Józefa i Marii z d. Szyja. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Bytomiu, gdzie w 1904 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1908 we Wrocławiu z rąk kard. G. Koppa.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Anny w Zabrzu (1908-1909), św. Andrzeja w Ujeździe (1909-1914), w Berlinie i św. Elżbiety w Konigswursterhausen. W 1922 roku został mianowany administratorem kuracji NSPJ w Wyrach. Dwa lata później Administrator Apostolski Polskiego Śląska ks. A. Hlond nadał mu tytuł proboszcza i prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej.

Po erygowaniu w sierpniu 1925 roku w Wyrach parafii ks. Janota otrzymał nominację na jej pierwszego proboszcza i urząd ten sprawował do 1964 roku. W latach 1922-1927 wybudował tam nowy kościół. W dekanacie mikołowskim pełnił funkcję dziekana i wizytatora nauki religii dla szkół powszechnych w Gostyni, Łaziskach Średnich i Łaziskach Górnych. W Wyrach opiekował się różnymi organizacjami katolickimi: III Zakonem św. Franciszka z Asyżu, Kongregacją Mariańską Panien, Stowarzyszeniem Mężów Katolickich, Bractwem Matek Chrześcijańskich i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej. W latach 1934 - 1935 był także administratorem excurendo w parafii św. Wojciecha w Mikołowie. W uznaniu zasług został odznaczony Złotym Krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice” oraz wyróżniony tytułami dziekana honorowego i radcy duchownego. W 1964 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 15 czerwca 1968 w Świętochłowicach. Został pochowany w Wyrach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Janoty; Schematyzm (1923-1970); Nekrolog, GN 1968, nr 31, s. 188; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 202; T. Ludwig, Janota Jan (hasło), [w:] Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej, s. 101-102; Olszar, Duchowieństwo, s. 77.