Jankowski Henryk Marian

Z e-ncyklopedia

Jankowski Henryk OFM (1956-2019), imię zakonne Marian

Urodził się 22 lipca 1956 w Tychach jako najstarszy syn Feliksa i Małgorzaty z d. Mildner. Po szkole podstawowej w Cielmicach kontynuował, od 1971 roku, naukę w Technikum Przemysłu Spożywczego w Katowicach-Szopienicach, gdzie uzyskał świadectwo maturalne. W 1977 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Panewnikach. Pierwsze śluby zakonne złożył po rocznym nowicjacie, który odbył w Osiecznej. W tym też 1978 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Panewnikach. W 1982 roku złożył w swojej rodzinnej parafii śluby wieczyste, a 18 kwietnia 1984 przyjął święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza katowickiego bpa Herberta Bednorza. Po święceniach został ustanowiony wikarym w parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Panewnikach, a po roku, w latach 1985-1986, został wyznaczony wychowawcą kandydatów do Zakonu w Jarocinie. Jako diakon uzyskał tytuł magistra na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1986 roku został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1988 roku uzyskał licencjat, a w roku 1990 doktorat z teologii pastoralnej na podstawie dysertacji pt. Problem powołania w postulowanej katechezie młodzieży. W tym samym roku został ustanowiony wicerektorem, a rok później rektorem franciszkańskiego seminarium w Panewnikach i pozostawał na tym urzędzie do 1998 roku. Funkcję rektora łączył z pracą dydaktyczną wykładając w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie, na Wydziale Teologicznym KUL Filii w Katowicach oraz w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej. Od 2000 roku był adiunktem na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie. Prowadził wykłady z pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki. Był autorem następujących publikacji książkowych: W nurcie formacji katechetów, Cieszyn 2000; Problem wychowania w katechezie, Cieszyn 2001; Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? - Współczesna rodzina w myśli Jana Pawła II – zagrożenia i problemy; Tychy-Cielmice. U źródeł św. Jana, Górki Wielkie 2005. Obok pozycji zwartych opublikował kilkadziesiąt artykułów w periodykach specjalistycznych. Swoje zainteresowania naukowe prezentował na sympozjach, obozach szkoleniowych oraz dniach formacyjnych i pastoralnych. Zasiadał oraz brał udział w pracach różnych gremiów diecezjalnych i zakonnych. W latach 1996-2002 był członkiem Komisji Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej, a od 2002 roku uczestniczył w pracach identycznej komisji diecezji bielsko-żywieckiej. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, przez dziewięć lat, pozostawał na urzędzie definitora Prowincji Wniebowzięcia NMP. Był redaktorem periodyków oraz cenzorem książek. Był czynnym duszpasterzem prowadzącym rekolekcje, formację sióstr zakonnych oraz dni skupienia dla studentów. Obecnie mieszkał w domu zakonnym oo. franciszkanów w Górkach Wielkich.

Zmarł 16 czerwca 2019 w szpitalu w Pszczynie po długiej chorobie. Pogrzeb odbył się 19 czerwca 2019 w panewnickiej bazylice. Spoczął w kwaterze oo. franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

H. M. Jankowski, Tychy-Cielmice. U źródeł św. Jana, Górki Wielkie 2005, s.77-78; [1]; www.cielmice.pl