Hajda Józef

Z e-ncyklopedia

Hajda Józef (1932-), proboszcz w Osinach

Urodził się 5 lutego 1932 w Rybniku w rodzinie Wilhelma i Zofii z d. Markusik, pochodzacych z Radzionkowa. Ma brata Norberta, siostrę Elżbietę, natomiast siostra Małgorzata zmarła jako dziecko. Został ochrzczony 14 lutego 1932 w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. Sakrament bierzmowania przyjął 16 czerwca 1944. Podczas II wojny światowej rozpoczął edukację w niemieckiej szkole powszechnej w Rybniku, do której uczęszczał przez 4 lata, a po wojnie do ośmioklasowej szkoły podstawowej, którą ukończył w 1947 roku. Następnie kontynuował naukę w technikum ekonomicznym, zwieńczoną świadectwem maturalnym w 1952 roku. W latach 1952-1954 odbył zasadnicza służbę wojskową. W tym czasie pracował również, z przerwami, w Powiatowym Banku Rolnym w Pszczynie oraz Wojewódzkim Banku Rolnym w Katowicach. Pracując w Katowicach rozpoczął zaoczne studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej, którą ukończył w 1961 roku z tytułem magistra ekonomii. Przed wstąpieniem do seminarium pracował w Rybnickiej Fabryce Maszyn i Banku Inwestycyjnym w Rybniku. W 1962 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1966 roku przyjął święcenia diakonatu, a rok później 4 czerwca 1967 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza. Po święceniach rozpoczął posługę w parafii Wniebowzięcia NMP w Katowicach (1967-1968). Później w latach 1968 - 1972 pracował w WŚSD w Krakowie jako prokurator (obecnie jest to funkcja ekonoma) oraz ojciec duchowny dla formujących się kleryków. Przez kolejne osiem miesięcy był referentem finansowym w Kurii Diecezjalnej w Katowicach. W 1978 roku z tytułem magistra i licencjata, ukończył studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (Pontificia Facultas Theologica Wratislaviae). Następnie został skierowany na kolejne studia do Warszawy, na Akademickie Studium Teologii Katolickiej Sekcja Teologii Duchowości (Academicum Studium Theologiae Catholicae Sectio Theologiae Spiritualis), które ukończył licencjatem w 1980 roku. W latach 1975-1985 posługiwał w Mikołowie jako spowiednik, katecheta, kapelan szpitalny oraz kapelan sióstr boromeuszek. Prowadził także dni skupienia dla narzeczonych. W kolejnych latach 1985 - 1997 posługiwał w parafii Wniebowzięcia NMP Panny w Osinach k. Żor jako proboszcz i budowniczy nowego kościoła. 1 maja 1995 został poświęcony nowy kościół, którego wezwanie, za zgodą abpa Damiana Zimonia uległo zmianie na św. Józefa Robotnika. Był również członkiem Rady Kapłańskiej i ojcem duchownym dekanatu żorskiego, W 1997 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w swoim rodzinnym domu w Rybniku. Nadal udziela się w parafii św. Antoniego w Rybniku. Posługiwał tutaj jako kapelan sióstr wizytek. Uczęszcza jako opiekun duchowy na spotkania małżeństw, zrzeszonych w grupie Notre-Dame.

Bibliografia

A. Chmiel, Od kaplicy do kościoła. Historia parafii św. Józefa Robotnika w Osinach, Brenna 2008; J. Hajda, A słowo stało się ciałem. Homilie na niedziele i święta rok "B" (2003), Katowice 2002; J. Hajda, Z żywota rybniczanina. Wspomnienia z czasów wojny, Wydawnictwo Śląskie "ABC" 2009.