Golda Karol

Z e-ncyklopedia

Golda Karol SDB (1914-1942), sługa Boży

Urodził się 23 grudnia 1914 w Tychach w rodzinie Ludwika i Anny z d. Świerczyk. Pierwsze lata szkolne spędził w miejscowości rodzinnej, następnie uczęszczał do gimnazjum w Pszczynie. Mając zaledwie 16 lat, wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Salezjańskiego w Czerwińsku. 23 lipca 1932 złożył śluby czasowe. Dalszą formację uzupełniał w Marszałkach. Tutaj ukończył ostatnie dwie klasy gimnazjalne. Po maturze przełożeni wysłali go na asystencję do Daszawy do pracy wśród chłopców. W 1935 roku został skierowany na studia teologiczne do Rzymu. 18 grudnia 1938 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Rotolo w bazylice Sacro Cuore w Rzymie. Uzyskawszy licencjat fakultetu teologicznego wrócił do kraju w lipcu 1939 roku. Wybuch wojny zastał go w Poznaniu. Wraz z innymi udał się do zakładu salezjańskiego w Lądzie. 31 grudnia 1941 został aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Powodem aresztowania była spowiedź. Ksiądz Karol udzielał sakramentu pokuty zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Często spowiadał się u niego jeden z żołnierzy niemieckich. Regulamin wojskowy z czasów Hitlera zabraniał żołnierzom przystępować prywatnie do sakramentów świętych. Prócz tego księżom polskim nie wolno było udzielać posług kapłańskich Niemcom. Ksiądz Karol zdawał sobie sprawę z przykrych następstw, które go czekały z tego powodu. Został aresztowany i poprowadzony do obozu koncentracyjnego, penitenta zaś wysłano na wschodni front. Przeszedł pięć miesięcy prawdziwego męczeństwa, w czasie którego nie oszczędzono mu bunkra głodowego, został zamordowany 14 maja 1942. Wśród samych SS-manów miejscowych panowała opinia, że ksiądz Golda zginął jako ofiara tajemnicy spowiedzi. Trwa jego proces beatyfikacyjny.

Bibliografia

S. Kosiński, Golda Karol (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 116-117; W obronie tajemnicy spowiedzi, GN 2006, nr 11, (dodatek katowicki), s. 4; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, t. 5, Warszawa 1977, s. 136; J. Pietrzykowski, Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945, Warszawa 2015, s. 52-53, 167, 172, 268; B. Kant, Księga męczeństwa salezjanów polskich. 55 polskich salezjanów zamordowanych przez hitlerowców, Warszawa 2012, s. 303-305.