Duszpasterstwo specjalne

Z e-ncyklopedia
 • Abmeier Hans-Ludwig, Priester und Taubstummenlehrer: Felix Zillmann aus Ratibor, Ob.Jahr. 7 (1991), s. 181-200.
 • Bendel Rainer, Quelle zur Vertriebenseeolsorge, Teil: Tagung der Flüchtlingsseelsorger in Eichstät vom 6. bis 8. August 1946, ASKG 60 (2002), s. 9-86.
 • Błasiak D., Duszpasterstwo akademickie jako środowisko społeczno - kulturowe. Proces stawania się członkiem grupy od "oni" do "my", Katowice 2003. Ksiegarnia św. Jacka. [studium socjologiczno-historyczne].
 • Gajda Krzysztof, Duszpasterstwo nauczycieli w Diecezji Katowickiej w latach 1925-1939 (studium historyczno-pastoralne), Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Gerlic Henryk, Duszpasterstwo Akademickie w Gliwicach, RMG 15 (2000), cz. 2, s. 829-872.
 • Godziek Mirosław, Dzieje duszpasterstwa robotników w środowisku przemysłowym na przykładzie parafii wchodzących w skład miasta Chorzowa w latach 1945-56, Katowice 1990, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Idzik Tomasz, Duszpasterstwo wojskowe w diecezji katowickiej w latach 1925-1939, Ustroń 2000.
 • Lisczyk Jerzy, Formacja ministrantów w diecezji katowickiej, SSHT 15 (1982), s. 7-22.
 • Lubos Konrad, 75-lecie duszpasterstwa głuchoniemych w diecezji katowickiej, WD 1981, nr 2, s. 314.
 • Michałowski Stanisław, Działalność Krajowej Centrali Apostolstwa Chorych w Polsce w latach 1945-1982, Katowice 1983, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Michalski Adam, Dzieje duszpasterstwa i katechizacji głuchoniemych w Diecezji katowickiej w latach 1945-1982, Katowice 1983, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Niedziela Maurycy Lucjan, Duszpasterstwo Akademickie przy kościele św. Wojciecha we Wrocławiu w czasach rodzenia się i dojrzewania „Solidarności”. Szkic programu i działalności, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 174-184.
 • Larysz Piotr, Duszpasterstwo Związku Harcerstwa Polskiego w diecezji katowickiej w latach 1945-1989, [w:] Po ziemi naszej roześlem harcerzy… Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku, red. Krystyna Heska – Kwaśniewicz, Katowice 2007, s. 184-195.
 • Puchała Stanisław, 40-lecie duszpasterstwa akademickiego akademickiego Katowicach, WD 1987, nr 7, s. 322-33.
 • Puchała Stanisław, Rozwój duszpasterstwa akademickiego w diecezji katowickiej, SSHT 27-28 (1994-95), s. 303-316.
 • Puchała Stanisław, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, Katowice 2007.
 • Święcki Kajetan, Diecezjalne pielgrzymki ministrantów w Kościele Katowickim po drugiej wojnie światowej, Katowice 1996, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Tatarzyn Alfred, Duszpasterstwo robotników w Diecezji Katowickiej w latach 1925-1939 w świetle „Gościa Niedzielnego”: studium historyczno-pastoralne, Katowice 1981, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Woźnica Mirosław, Duszpasterstwo środowisk twórczych w diecezji katowickiej, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Zieliński Paweł, Duszpasterstwo Związku Harcerstwa Polskiego w diecezji katowickiej w latach 1922-1939, [w:] Po ziemi naszej roześlem harcerzy… Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku, red. Krystyna Heska – Kwaśniewicz, Katowice 2007, s. 44-51.


Duszpasterstwo