Duszpasterstwo - posługa sakramentalna

Z e-ncyklopedia
 • Chruszcz Bogusław, Osadnictwo i przeobrażenia społeczne w Wałbrzychu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień małżeństw mieszanych w latach 1945-1955, Studia Śląskie. Seria nowa 16 (1969), s. 155-219.
 • Chrząszcz Johannes, Die älteste Taufeneintragungen in dem Taufbuch von Ziemientzitz, Kreis Glewitz, 1651-1659, Oberschlesien 17 (1918), s. 9-14. [metrykalne]
 • Daszkiewicz-Ordyłowska D., Śluby w parafii toszeckiej w latach 1789-1877, [w:] Śląskie Studia Demograficzne. Śluby, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1995 s. 47-68. [metrykalne]
 • Dec Ignacy, Życie sakramentalne, kultowe i nauczanie religijne w archiprezbiteracie żorskim w XVII w. w świetle wizytacji biskupich, Sobótka 2001, nr 4, s. 502 -514. [archiprezbiterat żorski, wizytacje biskupie, posługa sakramentalna]
 • Franz Adolf, Die gemischte Ehen in Schlesien. Festschrift, Breslau 1878.
 • Froch Władysław, Księgi metrykalne jako ważne i ciekawe źródło historyczne, WA 1999 nr 8, s. 362-369. [metrykalne]
 • Gacek Agnieszka, Żmijewska Małgorzata, Imiona w księdze kozielskiej w świetle księgi chrztów z tej miejscowości w latach 1750-1802, Studia i Materiały z Dziejów Śląska. 26 (2005), s. 151-171. [metrykalne, parafia]
 • Gerlic Henryk, Gliwickie matrykuły chrzcielne z czasów ks. Sebastiana Rzeznitiusa (1623-1631), archiwalia, RMG 18 (2003), ss. 411-442. [metrykalne]
 • Kokoszka Feliks, Komunia pod dwiema postaciami w katedrze wrocławskiej przy koncu XVI w., Homo Dei 34 (1965), s. 206-212.
 • Kopiec Jan, Księga przystępujących do Komunii św. z Wysokiej (diec. opolska) z lat 1766-1849, Ruch Biblijny i Liturgiczny, Kraków 1983, nr 2, s. 147-149.
 • Kopiec Jan, Niedzielna służba Boża w archidiakonacie opolskim w okresie potrydenckim, [w:] Wielkanoc i niedziela. [...], red. H. Sobeczko, Opole 1994 s. 169-176.
 • Kopiec Jan, Problemy życia eucharystycznego w archidiakonacie opolskim w 2 połowie XVII wieku, STHSO 4 (1974), s. 297-300.
 • Kwak Jan, Śluby w parafii krapkowickiej w latach 1766-1780, Zeszyty Naukowe WSP Opole. Historia, 1986 z. 23, s. 23-31. [metrykalne]
 • Kwapulińska P., Śluby w parafii kochłowickiej w XIX w., [w:] Śląskie Studia Demograficzne. Śluby, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1995, s. 69-110. [metrykalne]
 • Kwaśny Zbigniew [opr. i wyd.], Księga ślubów parafii radzionkowskiej z lat 1801-1859, Wrocław 1996. [metrykalne]
 • Kwaśny Zbigniew [wyd.], Księga chrztów parafii radzionkowskiej z lat 1811-1850, Wrocław 1997. [metrykalne]
 • Kwaśny Zbigniew, Z badań nad strukturą demograficzną i społeczną robotników biorących ślub w parafii Tarnowice Stare [Tarnowskie Góry] w latach 1811-1914, Wrocław 1986, Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 44, s. 61-70.
 • Machoczek Ewelina, Zgony w Rudzie Kozielskiej w latach 1663-1726, Studia i Materiały z Dziejów Śląska, 26 (2005), s. 103-113. [metrykalne]
 • Matoga Jerzy, Dzieje kultu Najświętszego Serca Pana Jezusowego w parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Cieszynie do 1949 roku, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Matwijowski Krystyn, Z dziejów kultu Eucharystii na Śląsku, [w:] Na drodze do Kongresu. Wykłady otwarte w ramach przygotowań do 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, red. Ignacy Dec, Wrocław 1997, s. 29-38.
 • Najstarsze metryki cieszyńskie. Księga Metrykalna Parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1628-1641. Acta Historica Silesiae Superioris. T. XVIII, oprac. I. Panic, Cieszyn 2006.
 • Ordnung für die Spendung des heiligen Sakramentes der Firmung und die kanonische Visitation, Breslau brw.
 • Połomski Franciszek, Ograniczenia zawierania małżeństw Niemców z cudzoziemcami w czasie II wojny światowej, Studia Śląskie. Seria nowa 32 (1977), s. 345-360.
 • Rak Romuald, Wychowanie eucharystyczne w diecezji katowickiej (1922-1972). Studium historyczno-pastoralne, Lublin 1974.
 • Urban Wincenty, Z dziejów duszpasterstwa pokutnego w diecezji wrocławskiej do końca XVIII wieku, Prawo Kanoniczne 7 (1964), nr 1-2, s. 201-231.
 • W blasku Eucharystii. Materiały z sympozjum [...], red. I. Dec, Wrocław 1996.
 • Zimoń Damian, Uczestnictwo wiernych we Mszy św. w ujęciu tradycyjnym na ziemiach polskich w XIX wieku w świetle modlitewników i podręczników, SSHT 9 (1976), s. 135-164
 • Żygulski Kazimierz, Małżeństwa mieszane w Opolu w latach 1945-1947, Studia Śląskie. Seria nowa 2 (1959), s. 235-275.


Duszpasterstwo