Duszpasterstwo - ogólne

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Adamski Stanisław, Z zagadnień i trudnosci duszpasterskich diecezji śląskiej, Katowice 1938.
 • Ahnert Janusz, Dzieje duszpasterstwa przy parafii św. Antoniego w Chorzowie w latach 1934-1988, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Bendel Rainer, Bistum Breslau: Seelsorge im Josephinismus im Spiegel des Kirchenbaus, ASKG 53 (1996), s. 209-224.
 • Bendel Rainer, Reformen der Seelsorge im Zeichen der Aufklärung, ASKG 53 (1996), s. 191-208.
 • Beringer Franz, Die Ablässe ihr Wesen und Gebrauch. Handbuch für Geistliche und Laien, Paderborn 1906.
 • Bibliografia katechetyczna 1945-1995, opr. R. Murawski przy współpr. R. Cekalskiego i J. Tochmańskiego, Warszawa 1999.
 • Bigdoń Rajmund, Działalność duszpasterska ks. Józefa Szafranka w parafii bytomskiej na tle epoki 1839-1874, RTSO 1 (1968), s. 409-426.
 • Blaschke Olaf, Schlesiens Katholizismus: Sonderfall oder Spielart der katholischen Subkultur?, ASKG 57(1999), s. 161-195.
 • Błaszczok Jacek, Duszpasterstwo parafialne na terenie Chorzowa w latach 1939-1945, Katowice 1995, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Bojdoł Adam, Duszpasterstwo diecezji katowickiej wobec problemu masonerii i innych tajnych związków w okresie międzywojennym, Katowice 2001, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Bracik Grzegorz, Duszpasterstwo Związku Harcerstwa Polskiego na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, Katowice 2003, US, pr. mgr, Biblioteka WTL Katowice.
 • Broll Gabriela, Główne koncepcje duszpasterskie w nauczaniu biskupa Stanisława Adamskiego na tle sytuacji społecznej w diecezji katowickiej (1930-1939), Lublin 1994, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Chruszcz Bogusław, Osadnictwo i przeobrażenia społeczne w Wałbrzychu za szczególnym uwzględnieniem zagadnienia małżeństw mieszanych w latach 1945-1955, Studia Śląskie. Seria nowa 21 (1969), s. 155-219.
 • Dec Ignacy, Duszpasterstwo w archiprezbiteracie żorskim w XVII wieku w świetle wizytacji biskupich, Wrocław 1986.
 • Die seelsorgliche Betreuung der deutschen Katholiken in der Diözese Katowice, Katowice 1934.
 • Die Wahrheit über das „Martyrium der deutschen Katholiken un Polen”, Katowice [1926].
 • Dola Kazimierz, Duszpasterstwo w (archi)diecezji wrocławskiej i jej ustrój za rządów arcybiskupa kard. Adolfa Bertrama (1914-1945), STHSO 15 (1995), s. 143-206.
 • Dola Kazimierz, Problemy kościelno-duszpasterskie w diecezji wrocławskiej w XV w. Sobótka 1984, nr 4, 517-538.
 • Dola Kazimierz, Sytuacja kościelna i pastoralna na Śląsku w końcu XIX wieku, [w:] Głosili Słowo Boże (Dz 13,5). Stulecie Domu Misyjnego św. Krzyża w Nysie 1892-1992. Księga Pamiątkowa, red. M. Studnik, J. Tyczka, Warszawa 1996, s. 188-195.
 • Drabina Jan, Piętnastowieczny kodeks rękopiśmienny Mikołaja z Koźla, RMG 7/8 (1991-92), s. 47-72, [duszpasterstwo].
 • Frelich Marian, Dzieje duszpasterstwa przy kościele św. Antoniego w Rybniku w latach 1907-1972, Katowice 1987, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Gembała Dariusz, Posługa pasterska biskupa Arkadiusza Lisieckiego (1926-1930) –studium pastoralne, Katowice 1995, mps Biblioteka WTL UŚ
 • Gerlic Henryk, Gliwickie matrykuły chrzcielne z czasów ks. Walentego Cauloniusa 1597-1611, RMG 13 (1998), s. 347-409.
 • Gerlic Henryk, Gliwickie matrykuły chrzcielne z czasów ks. Wincentego Meridiesa (1612-1621), RMG 14 (1999), s. 379-428.
 • Grüger Heinrich, Die schlesischen Mönchsklöster, ihre Siedlungsund Seelsorgstätigkeit, ASKG 47/48 (1989/90), s. 273-290.
 • Jakubczak Katarzyna, Dzieje duszpasterstwa w Parafii św. Michała Archanioła w Krzyżowicach (1939-1976), Lublin 2000, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Jarochowski von., Kurze Anleitung zur Verwendung der polnischern Sprache in der Seelsorge, Breslau 1895.
 • Jaworek Małgorzata, Dzieje duszpasterstwa w parafii pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Tychach (1958-1998), Lublin 2001, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Górecki Jan, Ksiądz biskup Herbert Bednorz a świat pracy w Piekarach Śląskich, , [w:] Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego, Katowice – Piekary Śląskie 2008, s. 53 -62.
 • Kanzelverkündigungen in der Diözese Breslau, Breslau 1919.
 • Katholischer Pfarrführer für das Jahr 1929. Ein Wegweiser und Ratgeber für das kirchliche Leben Pfarrgemeinde St. Antonius Gleiwitz, Freiburg i Br. 1929.
 • Köhler Joachim, Das Ringen u die tridentinische Erneuerung im Bistum Breslau: vom Abschlus des Konzils bis Sieg der Habsburger in der Schlacht am Weissen Berg 1564-1620, Köln, Böhlau.
 • Kominek Bolesław, Apostolstwo świeckich w parafii, Poznań 1935.
 • Konior Barbara, Dzieje duszpasterstwa w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie w okresie międzywojennym (1920-1939), Lublin 2001, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Kopiec Jan, Działalność duszpasterska kardynała Melchiora Diepenbrocka w diecezji wrocławskiej, [w:] Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku, red. M. Kaczmarek, A. Kiełbasa, J. Swastek, Wrocław 2000, s. 59-66.
 • Kubala Irena, Duszpasterstwo parafialne w diecezji katowickiej w okresie miedzywojennym na podstawie gazetek parafialnych, Katowice 2003, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Kurek Jacek, Duszpasterstwo w parafii Wielkie Hajduki w okresie międzywojennym, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 21 (1996), s. 126-136.
 • Kurowski Błażej, Misje ludowe i rekolekcje franciszkanów prowincji św.Jadwigi, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej [...], red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 60-71.
 • Kusze Grzegorz, Duszpasterstwo w parafii św. Jadwigi w Chorzowie w okresie międzywojennym, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Laslowski E., Beiträge zur Geschichte des spätmittelalterlichen Ablasswesen, Breslau 1929.
 • Lec Zdzisław, Zarys pracy duszpasterskiej w Bolesławcu w latach 1945-1970, Legnickie Wiadomości Diecezjalne 1993 nr 2, s. 59-66.
 • Mainka G., Działalność duszpasterska ks. Augustyna Weltzla, Zeszyty Raciborskie „Strzecha” 6 (1997), s. 39-44.
 • Mandziuk Józef, Działalność kościelna Jana V Turzo biskupa wrocławskiego, Colloquium Salutis 10 (1978), s. 97-120.
 • Maroń Franciszek, Tematy górnosląskich konwentów dekanalnych w latach między kulturkampfem a I wojną światową, SSHT 10 (1977), s. 201-259.
 • Musialik Wanda, Katolickie duszpasterstwo obcojęzyczne w Polsce. (Przykład niemiecki), Nomos. Kwartalnik Religioznawczy, Kraków 1994 nr 7/8, s. 190-195.
 • Musialik Wanda, Szkic do portretu duszpasterza śląskiego, SSHT 27/28 (1994-95), s. 153-157.
 • Myszor Jerzy, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914, Katowice 1991.
 • Myszor Jerzy, Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914, Katowice 2011, [wyd. KSJ] ss. 486
 • Myszor Jerzy, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX w. Stan badań za lata 1982-1999, SSHT 33 (2000), s. 347-355. [Szramek, Czempiel, Ficek, 349; Piekary Śl. 350]
 • Myszor Jerzy, Duszpasterstwo w katedrze Chrystusa Króla i parafii katedralnej, [w:] Katedra Chrystusa Króla w Katowicach, red. S. Puchała i A. Liskowacka, Katowice 2000, s. 131-137.
 • Myszor Jerzy, O stanie badań na duszpasterstwem górnośląskim na przełomie XIX i XX wieku, Chrześcijanin w Świecie 1986 nr 153, s. 53-62.
 • Myszor Jerzy, Posługa pasterska biskupa S. Adamskiego w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, [w:] Duszpasterz czasu wojny i okupacji. Biskup Stanisław Adamski 1939-1945, red. J. Myszor, Katowice 1994, s. 7-44.
 • Myszor Jerzy, Tradycje duszpasterstwa na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku, WA 1993, nr 11 s. 519-527.
 • Myszor Jerzy, Źródła do dziejów duszpasterstwa parafialnego na Górnym Śląsku ( XIX i początek XX wieku), Przegląd Tomistyczny t. 2, Warszawa 1986, s. 293-299.
 • Noras Andrzej, Działalność duszpasterska o charakterze intelektualnym księdza doktora prałata Ludwika Orła, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Olszowski Grzegorz, Herbert Bednorz - organizator i kierownik referatu duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach, [w:] Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego, Katowice – Piekary Śląskie 2008, s. 77-94.
 • Pater Mieczysław, Kościół wrocławski wobec zagrożeń doktrynalnych i duszpasterskich w XIX w. Postawienie problemu, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 117 -119.
 • Plebanek Kazimierz, Misje i rekolekcje w formowaniu postaw religijno-moralnych na Dolnym Śląsku 1945-1950, Dolny Śląsk 1999, nr 6, s. 238-254.
 • Rak Romuald, Charakterystyczne rysy duszpasterstwa biskupów katowickich (1922-1992), [w:] Metropolia Katowicko-Górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwanie wobec przyszłości, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 30-44.
 • Rak Romuald, Religijne i duszpasterskie tradycje archidiecezji katowickiej, [w:] Kościół katolicki na Górnym Śląsku. Szkice o historii i współczesności, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1996, s. 21-50.
 • Rok Bogdan, Rola jezuitów wrocławskich w dysponowaniu wiernych na śmierć w XVIII wieku, [w:] Studia i materiały z dziejów nowożytnych, red. K. Matwijowski, Wrocław 1994, s. 113-118.
 • Ryba Josef, Die katholische Reformation in den Fürstümern Troppau und Jägerndorf, ASKG 5 (1940), s. 152-186.
 • Sabisch Alfred, Die seelsorgliche Betreuung der katholischen deutschen Restbevölkerung in Breslau und der Provinz Niederschlesien seit dem Jahre 1945, ASKG 27 (1969), s. 177-201.
 • Skotnica Sławomir, Działalność duszpasterska a polityczno-społeczne postawy robotników w Jastrzębiu Zdroju w latach 1980-81, SSHT 23/24 (1990-91), s. 121-147
 • Skotnica Sławomir, Wiara i węgiel: Jastrzębie Zdrój lata 1980-1981. Działalność duszpasterska a polityczno-społeczne postawy robotników w Jastrzębiu Zdroju w latach 1980-1981, Katowice 1995.
 • Sodzawiczny Zenon, Duszpasterstwo w parafii św. Michała Archanioła w Ornontowicach od 1907 do 1960 roku, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Spychała J., Śluby w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766-1870, [w:] Śląskie Studia Demograficzne. Śluby, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1995, s. 7-46.
 • Tatarzyn Alfred, Duszpasterstwo robotników w Diecezji Katowickiej w latach 1925-1939 w świetle „Gościa Niedzielnego”, Katowice 1981, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Urban Wincenty, Duszpasterska siejba kapłanów repatriantów na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1970, Wrocław 1972.
 • Urban Wincenty, Duszpasterski wkład księży repatriantów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1970, Wrocław 1970.
 • Urban Wincenty, Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w Archidiakonacie Opolskim i Głogowskim w czasach nowożytnych, Warszawa 1975, [omów], Puciłowski Józef, Sobótka 1976, nr 3, s. 513-514.
 • Urban Wincenty, Z dziejów duszpasterstwa w Archidiakonacie Wrocławskim w czasach nowożytnych, Warszawa 1971, [rec.] Leszczyński Józef Sobótka 1972, nr 3, s. 499-500.
 • Urbański J., Zaangażowanie biskupa Teodora Kubiny w apostolstwo świeckich, Częstochowskie Studia Teologiczne 15/16 (1987-88), s. 167-179.
 • Wilczyński Leszek, Katolickie stowarzyszenia młodzieży na Śląsku w okresie II Rzeczypospolitej, SSHT 35 (2002), z. 1, s. 137-155. [związki kościelne]
 • Wypler Tomasz, Duszpasterstwo parafialne w Dekanacie Chorzowskim w latach 1945-1960, Lublin 1999, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Wyrobek Artur, Duszpasterstwo parafii wiejskiej w latach 1922-1945 na przykładzie parafii pod wezwaniem św. Marcina w Ćwiklicach, Katowice 1998, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Wuwer Arkadiusz, Zarys koncepcji duszpasterstwa robotników w myśli biskupa Herberta Bednorza, [w:] Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego, Katowice – Piekary Śląskie 2008, s. 124 -135.
 • Zimoń Damian, Ksiądz Emil Szramek jako duszpasterz, [w:] Victor-quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 11-18.


Duszpasterstwo