Duchowni - ogólne

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • [Kubina Teodor], Die Stellung der Geistlichen in der oberschlesischen Frage, Nikolai 1920, [statystyka narodowa i wyznaniowa na Śląsku].
 • Abmeier Hans-Ludwig, Kardinal Bertrams Domvikare, Ob.Jahr. 16-17 (2001), s. 151-192.
 • Biliński Krzysztof, Nie znany pamiętnik ks. Euzebiusza Franciszka Statecznego na tle innych jego rękopisów, Zaranie Śląskie 1989 nr 2, s. 211-233.
 • Bogaczewicz Stanisław A., Sprawa księży z parafii Wrocław-Psie Pole jako przykład stalinowskich represji wobec Kościoła, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 66-89.
 • Bojko Krzysztof, Działalność duchowieństwa katolickiego w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1921-1939, Legnica 1998, [sytuacja Śląskiej Chorągwi Harcerstwa Polskiego, wzmianki biograficzne księży zaangażowanych w duszpasterstwie harcerskim].
 • Borkowska Elżbieta, Szkic o niektórych dawnych mieszkańcach Pyskowic [ks. Jan Chrząszcz, ks. Adrian Włodarski], RMG 6 (1990), s. 95-105.
 • Brożek Andrzej, Rola duchownych katolickich ze Śląska w kształtowaniu oblicza Polonii północnoamerykańskiej (koniec XIX-początek XX w.), Studia Śląskie. Seria nowa 43 (1984), s. 31-52.
 • Brożek Andrzej, Rola duchownych katowickich ze Śląska Opolskiego w latach 1945-1975. Studia Śląskie Seria nowa 43 (1984), s. 53-78.
 • Dola Kazimierz, Der Breslauer Diözesanklerus im Mittelalter, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, hrsg. von J. Köhler, R. Bendel, Münster-Hamburg-London 2002, s. 393-422.
 • Dola Kazimierz, Duchowieństwo a miasto w przeddzień reformacji na przykładzie Wrocławia, STHSO 21 (2001), s. 327 – 340. [reformacja]
 • Dola Kazimierz, Święty Jan Kapistran a próby reformy życia kleru diecezji wrocławskiej w połowie XV wieku, STHSO 8 (1981), s. 193-218.
 • Dola Kazimierz, Uwagi o stanie duchowieństwa śląskiego w pierwszym okresie reformacji (1520-1585), STHSO 19 (1999), s. 121-134.
 • Dola Kazimierz, XV-wieczne synody diecezji wrocławskiej o życiu i posłudze kleru. (Studia nad dziejami duchowieństwa śląskiego w XV w.), STHSO 4 (1974), s. 85-106.
 • Drabina Jan, Duchowieństwo diecezji wrocławskiej wobec schizmy zachodniej i koncyliaryzmu, Sobótka 1984, nr 4, s. 507-516.
 • Duchowieństwo śląskie wobec przemian społeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Materiały sesji historycznej [...], red. W. Musialik, J. Myszor, Warszawa 1995, [rec.] Cimała Bogdan, STHSO, 17 (1997), s. 379-382.
 • Engelbert Kurt, Die apostolischer Sukzession schlesischer Priester, ASKG 24 (1996), s. 279-282.
 • Engelbert Kurt, Schlesische Priester im Dritten Reich, ASKG 23 (1965), s. 221-242, [losy duchowieństwa śląskiego w czasie okupacji, represje, Zaolzie].
 • Gerlic Henryk, Duchowieństwo kolegiaty głogowskiej w 1491 roku, STHSO 16 (1996), s. 251-287.
 • Gerlic Henryk, Proboszczowie parafii diecezjalnych terenu tzw. „wielkich” Gliwic, RMG 15 (2000), cz. 1, s. 271-394.
 • Gerlic Henryk, Udział duchowieństwa archiprezbiteratu gliwickiego w synodach diecezji wrocławskiej, Zeszyty Gliwickie, 28-29 (1999-2001), s. 33-44.
 • Golasz Zbigniew, Procesy weryfikacyjne duchowieństwa zabrskiego w latach 1945-46, Orbis Linguarum [Wrocław] 2000 nr 2, s. 116-138.
 • Gottschalk Joseph [Hrsg.], Schlesische Priesterbilder, Bd 5, Aalen (Württ.) 1967.
 • Gottschalk Joseph, Breslauer Diözesanpriester im Konzentrationslager Dachau 1940 bis 1945, ASKG 25 (1967), s. 298-305.
 • Grajewski Andrzej, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich, Katowice 2002.
 • Heinsch Franz, Priester der Grafschaft Glatz im „Dritten Reich”, ASKG 26 (1968), s. 279-288.
 • Hirschfeld Michael (mit Markus Trautmann), Nach 1945 geweihte Priester ostdeutscher Herkunft, [w:] Katholische Vertriebene im Bistum Münster, Münster 1999, s. 373-389.
 • Hirschfeld Michael (mit Markus Trautmann), Vor 1945 geweihte Priester ostdeutscher Herkunft, [w:] Katholische Vertriebene im Bistum Münster, Münster 1999, 5, s. 265-371.
 • Hirschfeld Michael, “Wer der Jugend den Glauben aus dem Herzen reißt, ist ein Verbrecher.” Der Glatzer Priester Gerhard Hirschfelder (1907-1942) im Konflikt mit dem N-Regime, ASKG 57 (1999), s. 195-209.
 • Hirschfeld Michael, „Die Kirchen [...] zu beflaggen, war bei uns bisher nicht üblich“, Die Haltung des Glatzer Klerus zu nationalen Feiertagen 1933-1935 als Fallbeispiel für eine notwendige Analyse des Grafschafter Katholizismus in der NS-Ara, ASKG 56 (1998), s. 261-273.
 • Hoffmann Hermann, Schlesische Priester als Freimauerer, ASKG 8 (1950), s. 205-210.
 • Honka Norbert, Śląscy kapelani w niemieckich i sowieckich obozach jenieckich w czasie II wojny światowej, [w:] Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, red. Z. Kapała, J. Myszor, Katowice 1999, s. 71-78.
 • Idzik Tomasz, Aspekty wychowawczo-kulturalne działalności kapelana wojskowego w środowisku żołnierskim na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, [w:] Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, red. Z. Kapała, J. Myszor, Katowice 1999, s. 54-70.
 • Jacewicz Wiktor, Woś Jan, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowska w latach 1933-1945, z. 3, Warszawa 1978, [diecezja katowicka, s. 149-216.]
 • Jandziszak Kazimierz, Studium nad powołaniami w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1961, Colloquium Salutis 1 (1969), s. 237-265.
 • Janowski Jan, Klerycy w Ludowym Wojsku Polskim, [w:] Schowaj miecz. Obiekcje sumienia w sprawie służby wojskowej. Materiały z sympozjum [....], red. S. C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów 1993, s. 21-43.
 • Jeż Ignacy, Wspomnienie byłego wikarego parafii WNMP w Wielkich Hajdukach z lat 1937-1943, [w:] Z dziejów tradycji, historii i kultury Wielkich Hajduk. Materiały sesji [...], Chorzów Batory 1996, s. 123-130.
 • Kapała Zbigniew, Śląscy kapelani w Polskich Siłach Zbrojnych na obczyźnie, [w:] Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, red. Z. Kapała i J. Myszor, Katowice 1999, s.79-99.
 • Kloch Bogdan, Raciborskie duchowieństwo w świetle źródeł do końca XIV wieku (Duchowieństwo parafialne i kolegiackie, [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 109-120
 • Kłopoty kleryków śląskich, GN 1947, nr 3, s. 21, [stan śląskiego seminarium duchownego w Krakowie po zakończeniu wojny].
 • Köhler Joachim, Martyrer aus dem Franziskanerorden. Zwei Erlebnisberichte über die Vorgänge im Franziskanerkloster zu Neisse im Jahre 1945, ASKG 40 (1982), s. 1-44.
 • Kopiec Jan, Ks. Wincenty Urban i księża lwowscy na Śląsku Opolskim po 1945 r., Sobótka 2004, nr 4, s. 591- 598. [diecezja opolska, duchowieństwo, ks. W. Urbana]
 • Kopiec Jan, O badaniach biografistycznych nad duchowieństwem śląskim w epoce nowożytnej, [w:] Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej [...], red. L. Kuberski, Opole 1998, s. 193-196.
 • Kopiec Jan, Prześladowania duchowieństwa w latach 1945-1956, [w:] Ofiary stalinizmu na ziemi bytomskiej w latach 1945-1956. Dokumentacja zbrodni, red. J. Drabina, Bytom 1993 s. 210-224.
 • Kopiec Jan, Wysiedlenie duchowieństwa katolickiego z Opolszczyzny w 1954 roku, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 90 -96.
 • Kopiec Jan, Z historiografii duchowieństwa górnośląskiego drugiej połowy XIX i początków XX w., [w:] Duchowieństwo śląskie wobec przemian społeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Materiały sesji historycznej [...], red. W. Musialik, J. Myszor, Warszawa 1995, s. 7-14.
 • Kowalczyk Halina, Duchowieństwo katolickie a kształtowanie się świadomości historycznej ludności Górnego Śląska na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Duchowieństwo śląskie wobec przemian społeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Materiały sesji historycznej [...], red. W. Musialik, J. Myszor, Warszawa 1995, s. 73-80.
 • Kowalczyk Halina, Kształtowanie się etosu kapłana śląskiego na przykładzie braci Ludwika i Leopolda Markiefków, [w:] Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 133-150.
 • Krętosz Józef, Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r., SSHT 37 (2004), z. 2, s. 200-216. [duchowieństwo, archidiecezja lwowska].
 • Kudera Jan, Księża pochodzący z parafii mysłowickiej, bmw 1936.
 • Kudera Jan, Obrazy Ślązaków wspomnienia godnych, Mikołów 1920, [biogramy duchownych śląskich].
 • Kulbaka Monika, Parafie i duchowni Ziemi Kłodzkiej u progu drugiej połowy XVI wieku, Zaranie Śląskie (2001), nr 3-4, s. 99-119. [parafie, duchowieństwo]
 • Liszka Józef, Powołania kapłańskie i zakonne na Opolszczyźnie w latach 1945-1962, RTSO 1 (1968), s. 429-448.
 • Ludzie śląskiego Kościoła katolickiego, red. K. Matwijowski, Wrocław 1992.
 • Magras A., Obraz duchowieństwa śląskiego w świetle wrocławskich statutów synodalnych do początków XV w., Wrocław 1980, Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia 33, s. 164-178.
 • Mandziuk Józef, Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej, Warszawa 1997.
 • Mańkowski Alfons, Księża Ślązacy w diecezji chełmińskiej, Pelplin 1932.
 • Marcol Alojzy, Z dziejów domu księży emerytów w Nysie, STHSO 4 (1974), s. 107-116.
 • Marek A., Model życia kapłańskiego w świetle nauczania biskupów i kapłanów diecezji katowickiej w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000.
 • Maroń Franciszek, Nieznana korespondencja Bronisława Koraszewskiego, Kwartalnik Opolski 1980, nr 1, s. 97-124.
 • Meer August, Charakterbilder aus dem Clerus Schlesiens: neue Folge begonnen von August Meer, vollendet Joseph Jungnitz, Breslau 1898.
 • Morysówna Klara, Księża śląscy za granicą, GN 1947 nr 19, s. 153, [tradycje misyjne śląskich księży].
 • Musialik Wanda, Śląscy duchowni zasiadający w I Sejmie II Rzeczypospolitej Polskiej, SSHT 40 (2007), z. 1, s. 114-120. [Brandys; Pośpiech]
  • Myszor Jerzy, Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914, Katowice 2011, [wyd. KSJ] ss. 486.
 • Myszor Jerzy, Duchowieństwo rzymskokatolickie w parafiach: Lipiny, Zgoda i Świętochłowice w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Rocznik Swiętochłowicki 2 (2000), s. 75-88.
 • Myszor Jerzy, Duchowni śląscy w Wehrmachcie 1940-1945, [w:] Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, red. Z. Kapała, J. Myszor, Katowice 1999, s. 124-137.
 • Myszor Jerzy, Służba wojskowa alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1959-1979, [w:] Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, Katowice 1999, red. Z. Kapała, J. Myszor, s. 161-176.
 • Myszor Jerzy, Duchowieństwo górnośląskie wobec czynnego udziału w życiu politycznym kraju w okresie międzywojennym (1918-1939), [w:] Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej, pod red. D. Olszewskiego, Kielce 2007, s. 69-81. Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
 • Neubach Helmut, Schlesische Geistliche als Reichstagsabgeordnete 1867 bis 1918. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Zentrumspartei und Nationalitätenfrage in Oberschlesien, ASKG 26 (1968), s. 251-278, [m in. Paweł Brandys, Józef Cytronowski, Aleksander Skowroński, Pawel Pośpiech, Józef Wajda].
 • O duszę polską. Wystawa historyczna o działalności duchowieństwa śląskiego w XIX i XX w., Opr. słownika: A. Steuer, J. Lipońska-Murzyn, B Cimała, W. Ślęzak, Katowice 1991.
 • Ofiary stalinizmu na Ziemi Bytomskiej w latach 1945-1956. Dokumentacja zbrodni, red. J. Drabina, Bytom 1993.
 • Olszar Henryk, Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczpospolitej, Katowice 2000.
 • Olszar Henryk, Działalność pozaduszpasterska duchowieństwa chorzowskiego w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kultura i obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku, red. J. Kurek, Chorzów 2001, s. 107-130.
 • Olszar Henryk, Pochodzenie społeczne i terytorialne oraz formacja intelektualna duchowieństwa hajduckiego [Chorzów Batory], [w:] Sto lat kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym, red. J. Kurek, Chorzów Batory 2002, s. 22-34.
 • Olszar Henryk, Straty śląskiego duchowieństwa wojskowego i cywilnego (1939-1945). Przyczynek do strat inteligencji śląskiej, [w:] Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, red. Z. Kapała, J. Myszor, Katowice 1999, s. 138-148.
 • Olszar Henryk, Księża diecezji katowickiej – uczestnicy powstań śląskich i akcji plebiscytowej. Zarys problematyki, [w:] Powstańcze miscellanea. Z badań nad biografistyką i ewidencją personalną powstań śląskich, pod red. B. Kapały, Bytom 2006, s. 67-78.
 • Olszar Henryk, Wymiana księży śląskich w okresie plebiscytu i powstań śląskich, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921, pr. zb. pod red. Z. Kapały i J. Myszora, Bytom 2005, s. 195-209.
 • Orzechowski Marian, Z dziejów ruchu akademickiego i walki o wytworzenie inteligencji polskiej na Śląsku Opolskim w latach 1922-1939, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 4 (1962), s. 268-366.
 • Otto Karl, Der schlesische Clerus im Kriegsjahre 1813 und die Errichtung des Landsturms, Breslau 1875.
 • Panic Idzi, Badania nad listą świadków w dokumentach książąt Opolskich w pierwszej połowie XIII w., Sobótka 2000, nr 2, s. 267-287. [duchowieństwo, relacja władza świecka – duchowieństwo]
 • Pater Józef, Sylwetki dyrektorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, Dolny Śląsk 1999, nr 6, s. 89-106.
 • Pater Mieczysław, Akcja wyborcza księży dekanatu wodzisławskiego w 1867 r., Sobótka 2004, nr 3, s. 361 - 366. [duchowieństwo, dekanat wodzisławski, polityczne, ks. Ring]
 • Pater Mieczysław, Duchowieństwo katolickie wobec spraw polskich na Górnym Śląsku (1891-1914), Katowice 2004.
 • Pater Mieczysław, Duchowni w dziejach Kościoła i wiernych na Śląsku (refleksje nad Słownikiem biograficznym katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku), [w:] Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. [...], red. L. Kuberski, Opole 1998, s. 211-218.
 • Pawłowicz Weronika, Księgozbiory kapłanów śląskich XIX I XX w., SSHT 38 (2005), z. 2, s. 421-438. [biblioteki, duchowieństwo, wykształcenie, Bonczyk, 430-431; Wojciech, 435; Robota, 435; Gregor, 433-434]
 • Pietrzyk Iwona, Udział osób duchownych w pracach kancelarii książąt opolskich (Bolesław I, Bolesław II i Bolesław III), [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 105-108.
 • Reiner Bolesław, Germanizacyjna rola kleru na Śląsku w publicystyce Jana Łangowskiego, Kalendarz Opolski TRZZ na rok. 1969, Opole 1968, s. 44-48.
 • Reiner Bolesław, Kler katolicki na Górnym Śląsku w latach przełomu 1919-1921, Studia Śląskie. Seria nowa 38 (1981), s. 83-103.
 • Siwiec Stanisław, Obóz Gross-Rosen -miejsce martyrologium wielu kapłanów, [w:] Dziedzictwo wiary diecezji legnickiej, red. S Araszczuk, Legnica 1997, s. 105-118.
 • Ślęzak Władysława, Losy niektórych księży katolickich w Bytomiu w czasie II wojny światowej i po wojnie [ks. Feliks Zieliński, ks. Paweł Pucher, ks. Jan Szymała], RMG 9 (1993), s. 179-190.
 • Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. Mieczysław Pater, Katowice 1996.
 • Smołka Leonard, Duchowieństwo śląskie XIX wieku, [w:] Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku, red. M. Kaczmarek, A. Kiełbasa, J. Swastek, Wrocław 2000, s. 91-110.
 • Smołka Leonard, Nowe generacje polskiego duchowieństwa katolickiego na Śląsku, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50 –leciu, red. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 120-127.
 • Smołka Leonard, Propagatorzy idei współżycia narodowości -sylwetki dwóch niemieckich duchownych katolickich [Stanislaus Stephan, Franciszek Ziegler] na Śląsku z przełomu XIX i XX w., [w:] Polska-Kresy-Polacy, Studia Historyczne, red. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Matwijowski, Wrocław 1994, s. 93-98.
 • Starczewski Mieczysław, Udział duchowieństwa w ruchu oporu na Górnym Śląsku 1939-1945, [w:] Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, red. Z. Kapała, J. Myszor, Katowice 1999, s. 100-123.
 • Stolarczyk Mariusz, Duchowieństwo Diecezji Katowickiej a polskie państwo podziemne na Śląsku w czasie II wojny światowej, Katowice 1992, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Surman Zdzisław, Kler katolicki wobec spraw polskich na Górnym Śląsku przed kulturkampfem (1867-1871), Studia i Materiały z Dziejów Śląska 2 (1958), s. 595-628.
 • Surman Zdzisław, Księża utrakwiści na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku. [w:] Ludzie śląskiego Kościoła katolickiego, red. K. Matwijowski, Wrocław 1992, s. 69-74.
 • Swastek Józef, Rządcy Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1995, Wrocław 1998.
 • Szołdrski W., Martyrologium duchowieństwa polskiego pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. [w:] Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy, szkice, materiały historyczne, t. 11, Rzym 1965.
 • Szwagrzyk Krzysztof, Księża przed Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu (1946 1951), [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 47-59.
 • Szymik Jan, Zginęli za Boga i Lud. (Zaolziańscy księża katoliccy –ofiary hitleryzmu), Czeski Cieszyn 1998.
 • Talar Emanuel, Die Pfarrer der ehemaligen Kollegiatskirche zum hl. Kreuz in Oppeln seit Aufhebung des Kollegiatsstifts im Jahre 1810, Oppeln [1924], [Larisch Johannes, Paul Franz, Seidel Anton, Sedlag Anastasius, Gaerth Karl Alois, Gnosdek Johannes, Gleich Hermann, Portsch Wilhelm, Wrzodek Caspar, Mysliwiec Teodor, Abramski Karl, Kubis Joseph].
 • Udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej, red. J. Humeński, Warszawa 1984. [dot. m.in. śląskich kapłanów].
 • Warcholik S., Duchowieństwo śląskie XIII w. w walce o jedność państwową z Polską, RTPN 1 (1929), s. 162-184.
 • Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, pr. zb. red. Z. Kapała, J. Myszor, Katowice 1999.
 • Wolny Henryka, Z dziejów duchowieństwa opolskiego, Warszawa 1966.
 • Wycisło Janusz, Postawa duchownych wobec władzy w tradycji górnośląskiej XIX w. i 1. połowy XX wieku (na przykładzie księży J. Ficka i J. Kapicy), [w:] Władza jako służba społeczeństwu, Katowice 1999, s. 160-184.
 • Wichura-Zajdel Edward, Z dziejów duchowieństwa śląskiego w czasie wojny 1939-1945, Warszawa 1968.


Duchowieństwo