Dom Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej

Z e-ncyklopedia

Dom PCK - Dom Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej powstał w 1978 roku. Budynek wraz z podwórkiem został przekazany Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi przez jego mieszkankę. Ofiarodawczyni zaznaczyła, że Dom ma być użytkowany wyłącznie w celu pomocy kobietom pokrzywdzonym przez los. Obecnie opiekunem Domu jest Henryk Kupka, pełniący również funkcję Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża terenu Chorzów – Świętochłowice – Ruda Śląska.

Dom Samotnej Matki działa zgodnie z misją Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyraża się ona w idei zapobiegania ludzkiemu cierpieniu oraz łagodzenia go podczas wszelakich okoliczności i bez względu na czas. Jedną z form pomocy realizowanej przez PCK jest prowadzenie placówek opiekuńczych i socjalnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Do Domu Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej kierowane są kobiety, które dotknięte zostały bezdomnością czy przemocą. Są to zarówno matki, kobiety ciężarne jak i kobiety samotne. Miejsce mogą tutaj znaleźć również kobiety, które opuściły zakłady karne i nie mają miejsca, gdzie mogłyby zamieszkać. Trafiają tu także kobiety, które ukończyły 18. rok życia, a dotąd przebywały w domu dziecka czy też zakładzie poprawczym. Do Domu przyjmowane są kobiety i dzieci z terenu Śląska oraz innych regionów Polski.

Instytucjami, które kierują kobiety do Domu PCK są Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. Pokrywają one również koszt pobytu kobiet i dzieci w Domu PCK. Wynosi on 35 zł dziennie dla każdej osoby.

Podopieczni rozlokowani są w pięciu pokojach wyposażonych w łóżka, meble, telewizory. Do ich dyspozycji jest pralnia, kuchnia oraz trzy łazienki. Na terenie Domu mieści się również Punkt Pomocy Rzeczowej, w którym znajdują się dary w postaci odzieży, butów, sprzętu RTV i AGD i innych przedmiotów codziennego użytku. Są one przeznaczone zarówno dla podopiecznych Domu jak i innych potrzebujących. Kobiety są również zaopatrywane w potrzebne sprzęty i przedmioty, kiedy usamodzielniają się i opuszczają Dom PCK.

Dom Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej może przyjąć jednorazowo 35 kobiet i dzieci. Obecnie [stan na dzień 12.05.2015] w Domu przebywa łącznie 27 osób, w tym 17 kobiet i 10 dzieci. Pobyt w ośrodku jest bezterminowy. Kobiety mogą więc w nim przebywać tak długo, aż znajdzie się bezpieczne miejsce, w którym mogą zamieszkać. Podopieczni Domu mają możliwość skorzystania z przepustek, kiedy udają na przykład na ważne rodzinne uroczystości czy też kiedy dzieci wyjeżdżają na kolonie.

Kobiety przebywające w Domu pełnią obowiązki do których należą przygotowywanie posiłków dla innych podopiecznych (dyżur kuchenny) czy dbanie o czystość (dyżur sanitarny).

Wsparcia psychicznego czy też pomocy w opiece nad dziećmi kobietom udzielają na terenie ośrodka takie osoby jak psycholog, pielęgniarki czy opiekunki środowiskowe. Kobiety mogą korzystać również w razie potrzeby z terapii psychologicznej w instytucjach zewnętrznych. Uzyskują pomoc w przypadku problemów z nadużywaniem alkoholu czy narkotyków. Dzieci wypełniają obowiązek przedszkolny i szkolny poza Domem, w placówkach publicznych. Kobiety przebywające w ośrodku mogą podejmować pracę lub kontynuować naukę. Najmniejsze dzieci korzystają w takiej sytuacji z opieki żłobka. Starszym zapewniana jest pomoc w odrabianiu zadań domowych. Dzieci korzystają ze świetlicy znajdującej się na terenie Domu, gdzie mogą w ciszy i spokoju przygotować się do lekcji.

Pod kuratelą PCK znajdują się również mieszkania chronione, umożliwiające kobietom przejście procesu usamodzielnienia się. Inaczej niż w przypadku Domu, monitoring nad sytuacją kobiet i dzieci sprawuje tam jedna osoba.

Według danych pochodzących ze sprawozdania z działalności ośrodka za rok 2014 na terenie domu przebywało w ubiegłym roku łącznie 91 osób – matek i dzieci.

W Domu kobiety i dzieci mogą zaznać atmosfery bezpieczeństwa, która jest jednym z głównych czynników sprzyjających powrotowi do równowagi i pracy nad lepszym jutrem.

Bibliografia

wywiadu z Panem Prezesem Henrykiem Kupką; Krzysteczko, H. (2001). Wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny w województwie śląskim. Katowice: Wydawnictwo „Powiernik Rodzin”; Statut Polskiego Czerwonego Krzyża. Źródło: [1] [dostęp dnia: 11.05.2015]; Strona internetowa: [2][dostęp dnia: 11.05.2015];Strona internetowa: [3] [dostęp dnia: 11.05.2015].