Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie

Z e-ncyklopedia

Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie prowadzony przez Siostry Boromeuszki jest filią domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie.

Siostry Boromeuszki przybyły do Pszczyny z Nysy w lutym 1867 roku. Na początku sprawowały funkcje nauczycielek szkoły ludowej. Swoją uwagę całkowicie koncentrowały wokół dzieci, którym przekazywały wiedzę oraz podstawowe umiejętności i zasady życia codziennego. Młode dziewczęta były nauczane robót ręcznych i gospodarstwa domowego. Ponadto siostry opiekowały się oraz pielęgnowały chorych.

Do 1892 roku siostry zajmowały się w swoim domu przede wszystkim sierotami. Jednakże później sierociniec został przekształcony w Katolicki Dom Starców, gdzie w 1902 roku pojawili się pierwsi pensjonariusze. Początkowo Dom posiadał 9 miejsc dla mieszkańców. W 1936 roku Zgromadzenie liczyło osiem sióstr. W dalszym ciągu pielęgnowały starców, prowadziły przedszkole, nauczały robót ręcznych oraz pielęgnowały chorych poza domem. Równocześnie prowadziły gospodarstwo, którego dochody przeznaczane były na utrzymanie podopiecznych.

W 1953 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach – dotychczasowy Dom Opieki – przekształciło w Zrzeszenie Katolików „Caritas” Zakład Specjalny dla Dorosłych. Natomiast 19 lipca 1990 zawarto umowę pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z siedzibą władz generalnych w Mikołowie a Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej, na mocy, której została zmieniona nazwa na Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek. Obecnie Dom działa na podstawie umowy zawartej ze starostą pszczyńskim i realizuje zadania zlecone przez Zarząd Powiatu.

Od 1990 roku do Domu Pomocy Społecznej kierowane są osoby przewlekle i psychicznie chore. Dom jest koedukacyjny, mieszkają w nim 72 osoby. W 2015 roku najstarsza osoba zamieszkująca Dom miała 99 lat. Pensjonariusze wymagają stałej i podstawowej opieki, która jest zapewniania przez personel oddziałowy, terapeutów oraz personel medyczny. Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym, które nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim potrzebom życiowym, całodobowej opieki oraz warunków odpowiadających godności człowieka. Dom zaspokaja niezbędne potrzeby osobiste, bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne mieszkańców. Ponadto zapewnia godne warunki mieszkaniowe, wyżywienie i ubranie, opiekę pielęgniarską i lekarską, opiekę duchową dostęp do kultury, oświaty i rekreacji, terapię zajęciową i rehabilitację.

Bibliografia

Statut Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Pszczynie, ul. Warowna 59, [dostęp: 14.05.2015], Kronika Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Pszczynie, [dostęp: 14.05.2015].