Dąbrowska-Macura Wiesława

Z e-ncyklopedia

Dąbrowska-Macura Wiesława (1966-), redaktor "Gościa Niedzielnego"

Dabrowska Macura.jpg

Urodziła się 30 sierpnia 1966 w Białymstoku. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w 1981 roku rozpoczęła naukę w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W 1985 roku zdała egzamin dojrzałości. W latach 1986-1991 studiowała na Wydziale Teologii KUL. Pracę magisterską pt.: Duch Święty w Kościele na podstawie Raportu Końcowego z dialogu katolicko-zielonoświątkowego 1972-1976, napisaną pod kierunkiem o. prof. dr. hab. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego, obroniła 3 czerwca 1991 , uzyskując tytuł magistra teologii. W 1991 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Ekumenicznym KUL. W czerwcu 1993 roku zdała egzamin licencjacki z teologii ekumenicznej. Rozprawę doktorską, zatytułowaną: Kościół jako koinonia według raportów końcowych dialogu katolicko-zielonoświątkowego, napisała również pod kierunkiem o. prof. dr. hab. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego. Obrona odbyła się 23 kwietnia 2006 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1991 roku wyszła za mąż za Andrzeja Macurę - także absolwenta Wydziału Teologii KUL - i zamieszkała w Rudzie Śląskiej. Od 1 lipca 1992 pracuje w redakcji tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny” . Obecnie na stanowisku sekretarza redakcji. Od 2008 roku należy do Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej. W „Gościu Niedzielnym” pisuje artykuły o charakterze popularnym, zasadniczo dotyczące życia Kościoła w Polsce i na świecie oraz o tematyce ekumenicznej. Artykuły naukowe na temat dialogu katolicko-zielonoświątkowego publikowała w: Studiach i Dokumentach Ekumenicznych, kwartalniku Salvatoris Mater, Summarium i Rocznikach Teologicznych.

Trzykrotnie uczestniczyła w organizowanych w Warszawie przez Fundację świętych Cyryla i Metodego Konsultacjach Ekumenicznych, poświęconych relacjom katolicko-zielonoświątkowym.

Konsultor Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Autor:

  • Chrzest w dialogu katolicko-zielonoświątkowym, SiDE 11(1995) nr 1, 21-24.
  • Dialog katolicko-zielonoświątkowy o Matce Pana, SM 3(2001) nr 4, 112-119.
  • Historia dialogu katolicko-zielonoświątkowego, SiDE 9(1993) nr 2, 25-29.
  • Mariologia w dialogu katolicko-zielonoświątkowym, RT 1(1994) z. 7, 114-118.
  • Różne są dary łaski, lecz jeden Duch... Uzgodnienia katolicko-zielonoświątkowe o charyzmatach, „Summarium” 20-21(40-41)(1991-1992), 45-53.
  • Urząd kościelny w uzgodnieniach katolicko-zielonoświątkowych, „Summarium” 20-21(40-41)(1991-1992), 19-23.
  • Wspólnota - klucz do jedności. Kościół jako koinonia według raportów końcowych dialogu katolicko-zielonoświątkowego. Świdnica 2008.

Bibliografia

Materiały własne autora.