Cogiel Marceli

Z e-ncyklopedia

Cogiel Marceli (1951-), dyrektor Wydziału Katechetycznego

CogielMarceli.jpg

Urodził się 14 sierpnia 1951 w Babienicy (gmina Woźniki Śląskie) w rodzinie Franciszka i Otylii z d. Buchenfeld. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1965 roku kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Lublińcu, a po maturze, w latach 1969-1971 w Pomaturalnym Studium Przemysłu Maszyn Górniczych w Chorzowie Batorym, zdobywając dyplom technika-mechanika. W latach 1971-1978 odbył studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym broniąc pracę magisterską na PWT w Krakowie. Wyświęcony 23 marca 1978 przez bp. Herberta Bednorza.

W latach 1978-1985 pełnił funkcję wikarego i katechety w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Katowicach i św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku. Jednocześnie kontynuował studia specjalistyczne z katechetyki na ATK w Warszawie, które ukończył w 1982 roku. W latach 1985-1988 przebywał na studiach doktoranckich na KUL-u w Lublinie, gdzie pod kierunkiem ks. prof. M. Majewskiego przygotował rozprawę pt. Odnowa katechetyczna w diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II.

W latach 1988-2001 wykładowca w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach; w latach 1988-2004 wykładowca w Studium Eksternistycznym Wydziału Teologicznego KUL w Katowicach; w latach 2002-2009 wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie - w oddziale zamiejscowym w Sosnowcu; od 1999 roku do nadal wykładowca katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce z siedzibą w Panewnikach.

Jest współredaktorem serii podręczników katechetycznych dla młodzieży szkół średnich pt. Żyć Prawdą cz. I-IV wyd. Księgarnia św. Wojciecha Poznań 1992-1994; redaktorem zbioru konspektów katechez: Uczymy się Kościoła lokalnego (1995), W drodze ku chrześcijańskiej dojrzałości (1997), Jubileusz Roku 2000 Tajemnicy Wcielenia (1999), Święci Patronowie na Śląsku (2000); współautorem podręcznika do religii dla klas licealnych i techników pt: Drogi świadków Chrystusa (Kraków 2002). Od 2004 roku Redaktorem Naczelnym Biuletynu Katechetycznego wyd. przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (archiwum Kurii).

Jest od 2001 roku członkiem Zespołu przy Konferencji Episkopatu Polski ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych oraz od 2001 roku ekspertem z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. W kilku kadencjach członkiem Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej archidiecezji katowickiej.

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania zaowocowały publikacjami i pracami magisterskimi. Dotyczą one zarówno diagnozowania stanu katechizacji na terenie parafii i szkoły oraz rozwiązywania problemów wychowania w edukacji religijnej i dydaktyce katechetycznej. W okresie od 1993 roku prace magisterskie z katechetyki przygotowało około 60 studentów KUL-u, zaś Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie około 20 z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Artykuły popularno-naukowe są opublikowane w „Katechecie”, w „Zeszytach Formacji Katechetów”, w „Ateneum Kapłańskim”, „Homo Dei” i innych periodykach teologicznych.

Kapelan Jego Świątobliwości (2007). Posiada stopień doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki (1988). Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej przy Bazylice Wniebowzięcia NMP w Sala Consilina (Włochy); kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej Katowickiej (zastępca przewodniczącego). Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001). Od 1989 roku diecezjalny wizytator katechizacji i diecezjalny duszpasterz nauczycieli; zaś od 1997 roku Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

Konsultor Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Bibliografia

D. Bednarski, Ks. Prałat Marceli Cogiel – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, w: Biuletyn Katechetyczny. Wydanie okazjonalne, Katowice 2011, s. 13-16.