Buchała Rudolf

Z e-ncyklopedia

Buchała Rudolf (1927-2010), prawnik, polityk, publicysta

Buchala Rudolf.jpg

Urodził się 29 października 1927 w Katowicach, w rodzinie Edmunda i Agnieszki z d. Wąsik. Uczęszczał do Liceum św. Jacka, a potem do Liceum im. A. Mickiewicza w Katowicach. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1951 roku. Doktorat na temat „Zachodnioniemiecka doktryna „Recht auf die Heimat” a prawo międzynarodowe”, napisany pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Iwanejko, obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1966 roku. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 1982 na Uniwersytecie Jagiellońskim (rozprawa habilitacyjna pt. „Watykan a Europa Środkowa – polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej lat siedemdziesiątych” została całkowicie skonfiskowana przez cenzurę PRL). W latach 1952/1953 studiował również na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 1951-1955 należał do Stowarzyszenia ,,PAX". Był członkiem Kierownictwa Politycznego Stow. „PAX" i Kierownikiem Kadrowym Sekcji Młodych. Był też kierownikiem oddziałów dziennika „Słowo Powszechne” w Katowicach i w Lublinie oraz redaktorem naczelnym dodatku „Słowa Powszechnego” - „W Młodych Oczach". W 1955 roku jako jeden z ośmioosobowej grupy tzw. „Frondy” wraz z Tadeuszem Mazowieckim, Januszem Zabłockim i kilkoma innymi członkami kierownictwa odszedł z PAX-u wskutek rozbieżności ideologicznych i konfliktu politycznego.

W latach 1956-1961 był redaktorem wydawnictwa „Śląsk". Równolegle pracował w Śląskim Instytucie Naukowym Katowicach na stanowisku kierownika Pracowni Niemcoznawczej, następnie - Pracowni Stosunków Międzynarodowych w Europie Środkowej.

Był współzałożycielem (razem z Tadeuszem Mazowieckim i innymi) katolickiego miesięcznika „Więź" oraz członkiem jego Kolegium Redakcyjnego; współzałożyciel Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych (ODISS) w Warszawie i jego miesięcznika „Chrześcijanin w Świecie"; redaktor naczelny miesięcznika; członek Rady Naukowej ODISS; współzałożyciel Katolickiego Tygodnika Społecznego „Ład" i członek jego Kolegium Redakcyjnego.

W latach 1990-1998 pracował w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Politologii i Historii Politycznej. Od 1998 roku pracował w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakresie Wiedzy o Unii Europejskiej w Katedrze Ekonomii i Prawa.

W latach 1973-1981 uczestniczył w międzynarodowych spotkaniach pn. Dialog i Współpraca grupujących przedstawicieli zachodnioeuropejskich kół chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywnych oraz polskich ośrodków katolicko-społecznych. W latach 1973-1985 należał do Europejskiego Ekumenicznego Zespołu ds. Informacji i Komunikacji Społecznej, grupującego wydawców, publicystów i dziennikarzy chrześcijańskich ze Wschodu i Zachodu. Był członkiem Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego.

W latach 1980-1985 był posłem na Sejm PRL w Poselskim Kole Katolicko-Społecznym, przemianowanym następnie na Koło Poselskie Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Uczestniczył w pracach Komisji Sejmowych: Nauki i Postępu Technicznego, Komunikacji, Handlu Zagranicznego, Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jako jeden z 5-osobowego Koła Poselskiego PZKS, składającego się z posłów bezpartyjnych, nie głosował za usankcjonowaniem stanu wojennego wprowadzonego w Polsce w grudniu 1981 roku. W głosowaniu nad rządowym wnioskiem o likwidację NSZZ "Solidarność" z października 1982 jako jeden z ośmiu posłów opowiedział się przeciwko.

W latach 1987-1988 był członkiem Zespołu Doradczego Ministra Spraw Zagranicznych (M. Orzechowskiego), a w latach 1988-1990 - radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. W 1991 roku (wraz z Krzysztofem Bieleckim, Donaldem Tuskiem i innymi) zakładał partię polityczną Kongres Liberalno-Demokratyczny. W latach 1991-1994 był członkiem Kolegium Redakcyjnego dwutygodnika liberalno-konserwatywnego „Czas Górnośląski" w Katowicach.

Zmarł 27 grudnia 2010, został pochowany na cmentarzu w Katowicach, przy ul. Sienkiewicza.

Wybrane publikacje

  • Polska - NRD - NRF - Watykan a status quo w Europie Środkowej, Katowice 1972.
  • Watykan a Europa Środkowa, Katowice 1977.
  • Tendencje wielkoniemieckie w Austrii, Opole 1967.
  • Polityka obronna państw trwale neutralnych. Przykład Austrii (współautorstwo), Warszawa 1987.
  • RFN wobec europejskich krajów neutralnych, Opole 1990.

Ponadto jest autorem wielu publikacji i artykułów w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych i popularno-naukowych.

Bibliografia

Materiały własne autora.