Bista Stanisław

Z e-ncyklopedia

Bista Stanisław (1929-1985), oficjał Sądu Biskupiego

Bista Stanislaw Bieniasz2.jpg

Urodził się 4 maja 1929 w Kochłowicach w rodzinie Mikołaja i Waleski z d. Grzebelus. Studia teologiczne odbył w latach 1948-1953 na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska: Stosunek Atenagorasa do filozofii greckiej w ujęciu A. Harnacka). Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie 28 czerwca 1953. Studiował prawo kanoniczne na KUL-u w latach 1953-1954 oraz 1962-1965 (praca magisterska: Niższe seminaria duchowne diecezjalne w Kościele Zachodnim do końca XVIII w.), stopień doktora prawa kanonicznego uzyskał 3 czerwca 1967 na podstawie pracy: Niższe seminaria duchowne w Kościele Zachodnim do roku 1917 pisanej pod kierownictwem ks. doc. Józefa Rybczyka. Był wikariuszem w Biertułtowach i w Dąbrówce Małej, katechetą w Rudzie Śląskiej - Wirku, w latach 1960-1962 rektorem Niższego Seminarium Duchownego w Katowicach, od 1968 roku wykładowcą Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, równocześnie w latach 1970-1971 wicerektorem seminarium, wreszcie od 23 lipca 1971 oficjałem Sądu Biskupiego. Ponadto był egzaminatorem diecezjalnym, członkiem Rady Kapłańskiej, w latach 1970-1975 współredaktorem Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, od 1974 roku konsultantem Gościa Niedzielnego. W 1971 roku otrzymał godność kapelana Ojca Świętego. Zmarł 23 grudnia 1985 w drodze do Bojszów Nowych, dokąd śpieszył z pomocą duszpasterską.

Ks. Bista łączył swoje zainteresowania naukowe z funkcjami, jakie sprawował w Kościele. Urząd rektora Niższego Seminarium Duchownego skłonił go do zajęcia się historią instytucji kształcenia kleru, zaś objęcie wykładów w seminarium duchownym pobudziło go do prób wyświetlania podstawowych zasad prawa kościelnego. Zasadę formalną tegoż dostrzegł w pojęciu communio. Przyjął ją jako ideę wiodącą w analizach instytucji kanonicznych (a także ruchu Focolari, z którym był związany), w szczególności zaś po promulgacji KPK 1983 - przykładał go jako miarę w artykułach referujących zreformowane instytucje kościelne. Communio jest w tych pracach traktowane jako nowy paradygmat prawa kościelnego. Mimo że szereg jego prac ma charakter sprawozdawczy, to jednak zawierają one owoce bardziej zasadniczych przemyśleń dotyczących kształtowania kościelnej wspólnoty lokalnej, posługi kapłańskiej, a także teologii katolickiej. Postulował, by była to teologia formacyjna, władna kształtować praktykę chrześcijańską. Stąd praktyczne aplikacje, zwłaszcza w publikacjach prezentujących odnowione instytucje kodeksu z 1983 roku. Konsekwentnie też łączył pracę naukowo-dydaktyczną z zaangażowaniem duszpasterskim, zwłaszcza w konfesjonale. Dzięki temu jego publikacje dotyczyły zawsze zagadnień aktualnych, czytali je nie tylko specjaliści, lecz ogół kleru diecezjalnego, ale - z drugiej strony - jego dorobek naukowy pozostał ilościowo relatywnie skąpy. Mimo to nazwisko ks. Bisty było znane również poza granicami kraju, do czego przyczynił się też jego żywy udział w dyskusjach na międzynarodowych kongresach prawa kanonicznego w Pampelunie (1976) i we Fryburgu Szwajcarskim (1980).

Publikując używał pseudonimów: Marian Stabik, Marcin. Tablicę pamiątkową ku czci Stanisława i Henryka Bisty odsłonięto na ścianie domu przy ulicy Radoszowskiej 167 w Kochłowicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Bisty; Schematyzm (1953-1986); Cz. Ryszka, Śp. Ks. Stanisław Bista, „Katolik” z 19 I 1986; D. Zimoń, Kazanie podczas eksportacji śp. ks. Stanisława Bisty, WD 1985, nr 12, s. 384-387; Cz. Domin, Homilia podczas pogrzebu śp. ks. prałata dra Stanisława Bisty, WD 1986, nr 2, s. 24-28; Myszor, Historia diecezji, s. 425 i nn; Puchała, Duszpasterstwo akademickie, s. 100, 132; R. Sobański, Śp. ks. dr Stanisław Bista, WD 1986, nr 5, s. 35-40; H. Typańska, Bibliografia prac ks. Stanisława Bisty, WD 1986, nr 5, s. 41-44; A. Grajewski, Twój Gość, s. 96, 124; Ł. Marek, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej w latach 1956-1970, [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa 2009, s. 99; R. Sobański, Bista Stanisław (hasło), SPTK, t. 8, Warszawa 1995, s. 68-70; Foto: Ks. Stanisław Bista, mal. Maciej Bieniasz.