Archiwa i Biblioteki

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Aleksandrowicz Tadeusz, Biblia w cieszyńskim księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika, [w:] Książka polska na Śląsku w latach 1900-1922. Zarys problematyki, red. Maria Pawłowiczowa, Katowice 1994, s. 204-209.
 • Aleksandrowicz Tadeusz, Śladami antyku i Biblii. Z dziejów cieszyńskiego księgozbioru księdza Leopolda Jana Szersznika w latach 1922-1945, [w:] Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945, Zarys problematyki, red. M. Pawłowiczowa, Katowice 1994, s. 206-212.
 • Chmielewska Mieczysława, Historia Kościoła katolickiego w okresie od XV do XVIII w. w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Sobótka 1984, nr 4, s. 647-649.
 • Drabina Jan, Die Teschener Piasten in den mittelalterlichen Handschriften des Vatikanischen Archivs, Ob.Jahr. 16-17 (2001), s. 21-26.
 • Dziwoki Julia, Kowalczyk Halina, Kancelaria biskupa Stanisława Adamskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, SSHT 27/28 (1994-95), s. 435-483.
 • Gwioździk Jolanta, Biblioteka parafii w Załężu w świetle inwentarza z 1914 roku; [w] Książka polska na Śląsku w latach 1900-1922. Zarys problematyki, red. M. Pawłowiczowa, Katowice 1994, s. 221-230.
 • Idzik Tomasz, Inwentarz akt parafii NP. NMP w Katowicach (1849-1944), SSHT 33 (2000), s. 380-392, [archiwum].
 • Kopiec Jan, Archiwa parafialne w Diecezji Opolskiej, ABiMK 75 (2001), s. 161-167.
 • Kopiec Jan, Biblioteka naukowa ks. Wacława Schenka, Studia Liturgiczno-Pastoralne, Opole 1988, s. 67-75.
 • Kopiec Jan, Informacja o kwerendzie w zbiorach Stolicy Apostolskiej -Śląsk 1620-1740, Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, t. 4, Rzym 1989, s. 93-97.
 • Kopiec Jan, Materiały historyczne do dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych, Studia Śląskie, 62 (2003), s. 93-105. [struktura, zakony].
 • Kowalczyk Halina, Spuścizna ks. dr. Emila Szramka w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Katowicach, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji [...], red. nauk. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 181-189.
 • Kowalska Alina, Archiwalia parafialne jako źródło do badań nad przeszłością językową Górnego Śląska, [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 392-399; tożsame, [w:] A. Kowalska, Z badań nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku. Materiały do druku przyg. J. Kowalski, J. Śliwiok, Katowice 2002, s. 44-50.
 • Kowalska Alina, Język polski w górnośląskim okręgu przemysłowym w świetle dziewiętnastowiecznych archiwaliów kościelnych, [w:] A. Kowalska, Z badań nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku. [...], Katowice 2002, s. 51-60.
 • Lec Zdzisław, Biblioteka kolegium oo. jezuitów w Świdnicy Śląskiej w latach 1629-1776, Wrocław 1987.
 • Łobozek Marcin Maksymilian, Archiwum i Biblioteka Bonifratrów w Cieszynie, Warszawa 1995.
 • Maleczyńska Kazimiera, Księgozbiory parafialne w diecezji wrocławskiej w drugiej połowie XVII wieku w świetle protokołów wizytacji kościelnych, Sobótka 1986, nr 4, s. 583-598.
 • Maleczyńska Kazimiera, Szczątki księgozbiorów biskupa wrocławskiego Andrzeja Jerina i kanonika wrocławskiego Bartłomieja Jerina z XVI w. zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Roczniki Biblioteczne 1993, z. 1-2, s. 187-191.
 • Mandziuk Józef, Biblioteka przy kościele św. Jakuba w Nysie, Roczniki Biblioteczne 1976, z. 1-2, s, 327-331.
 • Mandziuk Józef, Duchowni bibliofile na Śląsku w XVII wieku, Sobótka 1987, nr 2, s. 199-221.
 • Mandziuk Józef, Księgozbiór Franciszka Neandra biskupa sufragana wrocławskiego (1626-1693) (analiza zawartości), [w:] Misericordia et veritas, red. J. Mandziuk i J. Pater, Wrocław 1986, s. 179-236.
 • Mandziuk Józef, Zainteresowania bibliofilskie Henryka II Förstera, biskupa wrocławskiego (1853-1881), [w:] Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, red. J. Wołczański, Lwów-Kraków 1999, Biblioteka Historyczna [...], Seria B: Studia, t. 1 s. 63-84.
 • Maroń Franciszek, Archiwum diecezjalne w Katowicach - jego początki, dzieje i stan obecny, SSHT 7 (1974), s. 5-24.
 • Myszor Jerzy, Źródła do dziejów duszpasterstwa parafialnego na Górnym Śląsku (XIX i początek XX wieku), Przegląd Tomistyczny 2 (1986), s. 293-299.
 • Olszowy Ewa, Wymiana krajowa w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego, ABiMK t. 82 (2004), s. 177-186.
 • Olszowy Ewa, Niemieckojęzyczne czasopisma wydane na Śląsku do 1945 r. w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, SSHT 39 (2006), z. 1, s. 178-190.
 • Pasławska Janina, Z dziejów biblioteki kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu ( do końca XVII w), Sobótka 1966, nr 2, s. 269-275.
 • Pawlik K., Biblioteka otmuchowsko-nyskiej kapituły kolegiackiej w średniowieczu, Roczniki Biblioteczne 1973, z. 3-4.
 • Staszków A., Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945. Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach) [1931] 1939-1945 Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz (Górnośląski Urząd Porad Archiwalnych w Katowicach) [1935] 1942-1945, red. nauk. P. Greiner i S. Krupa, Katowice 2007.
 • Szwejkowska Helena, Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy, Wrocław 1955.
 • Szymik Jan, Ks. dr Mateusz Opolski -założyciel biblioteki polskiej w Ołomuńcu, [w:] Ks. dr Mateusz Opolski jeden z pierwszych i najznakomitszych budzicieli polskości na Śląsku Cieszyńskim, Bielsko-Biała 1998.
 • Szymik Jan, Księgozbiór Polskich Teologów w Ołomuńcu i Widnawie, Kalendarz Śląski 1998, Czeski Cieszyn 1997.
 • Świerk Alfred, Beiträge zur Geschichte schlesischer Privatbibliotheken bis zum Anfang des 16. Jahrhundert, ASKG 27 (1969), s. 75-97.
 • Świerk Alfred, Fragmenty piętnastowiecznego katalogu biblioteki wrocławskich dominikanów, Sobótka 1966, nr 2, s. 541-556.
 • Świerk Alfred, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu, Wrocław 1965.
 • Świerk Alfred, Z problematyki badań nad dziejami śląskich bibliotek klasztornych, Sobótka 1963, nr 1, s. 14-25.
 • Tałuć Katarzyna, Czytelnicze pasje ks. Emila Szramka, Studia Bibliologiczne (Katowice) 14 (2002), s. 126-138.
 • Targ Alojzy, Zbiory Konstantego Prusa, [w:] Biblioteka Śląska 1922-1972, red. J. Kantyka, Katowice 1973, s. 34-40.
 • Tokarska Anna, Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 1997, [biblioteki parafialne i organizacji katolickich].
 • Urban Wincenty, Archiwum Diecezjalne we Wrocławiu, NPrz. 4 (1948), s. 311-317.
 • Urban Wincenty, Szkice z dziejów bibliotek kanoników kapituły katedralnej we Wrocławiu w XVII wieku, Colloquium Salutis 7 (1975), s. 150-214.
 • Urban Wincenty, Z działalności archiwum archidiecezjalnego i biblioteki kapitulnej we Wrocławiu w latach 1970-1975, Sobótka 1975, nr 3, s. 397-399.
 • Warząchowska Bogumiła: Dzieje książek skonfiskowanych w roku 1960 w Bibliotece Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 26 (2005), s. 222-229.
 • Warząchowska Bogumiła, Formy współpracy Biblioteki Teologicznej w środowisku lokalnym. FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2005, nr 1-2 , s. 24-36.
 • Warząchowska Bogumiła, Działalność Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. SSHT 39 (2006), z. 2, s. 438-445.
 • Warząchowska Bogumiła, Selekcja i preselekcja zbiorów w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2006, nr 1-2, s. 104-114.
 • Zawadzka Krystyna, Biblioteka klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu (1226-1810), [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. 2, red. J. Kłoczowski, Warszawa 1975.
 • Zawadzka Krystyna, Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku (1239-1810), Wrocław 1999.
 • Zawadzka Krystyna, Ze źródeł i stanu badań dotyczących dawnych klasztornych bibliotek dominikanów w Polskich Prowincjach, NPrz. 39 (1973), s. 213-228.
 • Zeprzałka Hanna, Z rozważań nad księgozbiorem Józefa Londzina, [w:] Śląskie Miscellanea T. 13, pod red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2000, s. 72-79.


Ogólne